توضیحات منتشر شده در ۴ خرداد, ۱۳۹۵ | بازدید: 1,071

کامل ترین نمونه قرارداد مشارکت ساخت

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت و ساز آپارتمان

در زیر نمونه کامل و جامعی از قرارداد مشارکت ساخت که توسط چندین وکیل خبره و همچنین کارشناسان ساخت مسکن و مدیران فنی و تعدادی از صاحب نظران حقوقی به صورت کاملا” کاربردی و منطقی و منصفانه برای طرفین قرارداد تهیه گردیده است و برای اولین بار است که نمونه این قرار داد در محیط اینترنت و در این وب سایت به صورت رایگان در اختیار عموم قرار داده شده است با این نیت که شاید کمک شایانی به پیشگیری از اختلافات جدی محتمل در خصوص امر مشارکت در ساخت برای طرفین مالک و سازنده باشد.


…………………………………………………………….. به نام خدا  ………………………………………………………. تاریخ :………….
……………………………………………..

قرارداد مشارکت و مدیریت اجرائی برای احداث آپارتمان

———-
قرارداد مشارکت مدنی ذیل وفق مواد۱۰،۱۹۰، ۱۹۱،۱۹۴، ۲۱۹، ۲۲۱ و ۳۳۸ و ۳۳۹ قانون مدنی به منظور مشارکت و احداث ساختمان ….. طبقه ( ….. طبقه شامل …….. واحد مسکونی بانضمام …… طبقه پارکینگ ، انباری و خدماتی) در پلاک ثبتی   ……… فرعی از اصلی ……… به مساحت فعلی …………..  متر مربع واقع در ………………………………………………………………………………………………….. فیمابین طرفین قرارداد با مشخصات ذیل منعقد گردید و طرفین ضمن عقد خارج لازم متعهد و ملتزم به اجرای دقیق مفاد آن شدند.
ماده ۱) مشخصات طرف اول قرارداد ( مالکین )
 

۱

آقا/خانم ………………………… فرزند…………….. به شماره شناسنامه ……….. صادره از……………….. و شماره ملی …………………. متولد ………………… مالک شش دانگ یک واحد آپارتمان به مساحت ………… متر مربع بانضمام بالکن وقدر السهم از مشاعات با مشخصات شماره ملک ………. و شماره ثبت …………… دفتر ………… صفحه ……….. به نشانی …………………………………………………………………………. تلفن ……………………

۲

آقا/خانم ………………………… فرزند…………….. به شماره شناسنامه ……….. صادره از……………….. و شماره ملی …………………. متولد ………………… مالک شش دانگ یک واحد آپارتمان به مساحت ………… متر مربع بانضمام بالکن وقدر السهم از مشاعات با مشخصات شماره ملک ………. و شماره ثبت …………… دفتر ………… صفحه ……….. به نشانی …………………………………………………………………………. تلفن ……………………

۳

آقا/خانم ………………………… فرزند…………….. به شماره شناسنامه ……….. صادره از……………….. و شماره ملی …………………. متولد ………………… مالک شش دانگ یک واحد آپارتمان به مساحت ………… متر مربع بانضمام بالکن وقدر السهم از مشاعات با مشخصات شماره ملک ………. و شماره ثبت …………… دفتر ………… صفحه ……….. به نشانی …………………………………………………………………………. تلفن ……………………

 
که اختصاراً در این قرارداد مالکین نامیده می شوند.
 
ماده۲) مشخصات طرف دوم قرارداد ( شریک، سرمایه گذار، سازنده)
 
۱

آقای ……………….. فرزند …………… به شماره شناسنامه ……….. صادره از ………….. و شماره ملی …………………. متولد ………………… به نشانی ………………………………………………………………………… تلفن…………………

 
که اختصاراً در این قرارداد شریک (طرف دوم قرارداد)  نامیده می شود.
 
ماده ۳) موضوع قرارداد مشارکت
موضوع قرارداد عبارت است از مشارکت مدنی و تأمین سرمایه و مدیریت و مباشرت شریک (طرف دوم قرارداد) در ساخت و ساز شامل: اخذ مجوز و تخریب بناهای موجود (…N…. واحد آپارتمان دایر)در پلاک ثبتی   ………….. فرعی از اصلی ……………… به مساحت زمین فعلی ……………..  متر مربع واقع در آدرس : …………………………………………………………………………….. و احداث …..N….. طبقه مسکونی شامل ……N…. واحد هریک به متراژ قید شده در نقشه های ترسیم شده و تائید شده از طرف شهرداری بانضمام ….. طبقه پارکینگ (تعداد پارکینگ مطابق با نقشه مصوب شهرداری) و ……… واحد انباری و لابی و سایر مشاعات جمعاً به متراژ مندرج در مجوز ساخت و نقشه های تهیه شده مصوب شهرداری طبق ضوابط و مقررات قانونی و با مشخصات فنی و مصالح مصرفی استاندارد و مورد توافق که تماماً جزء پیوست لاینفک این قرارداد محسوب می‌شوند(ضمیمه شماره ۱) و تقسیم و تحویل بناهای جدید فیمابین مالکین و شریک به نسبت مندرج در ضمیمه شماره ۲ این قرارداد.
 
ماده ۴)  آورده مالکین
آورده مالکین عبارت از تمامی عرصه و اعیان پلاک ثبتی  ………….. فرعی از اصلی ………… به مساحت زمین …..N……  متر مربع واقع در آدرس: …………………………………………………………………………………………….. با ارزش روز ………………N……………..ریال که در حال حاضر …….N…… واحد آپارتمان مسکونی به شرح ماده ۱ قرارداد موجود و مورد بهره برداری مالکین می باشد و به عنوان آورده و سرمایه مالکین در مشارکت تلقی می گردد. پلاک مزبور دارای حدود ……….N……. مترمربع اصلاحی می باشد (در صورت وجود) و همچنین دارای انشعاب گاز و آب و برق مشترک و برق اختصاصی و تلفن برای هر واحد می‌باشد که تماما” به رؤیت شریک (طرف دوم قرارداد) رسیده است. 
ماده ۵) آورده شریک (طرف دوم قرارداد)
آورده شریک (طرف دوم قرارداد) عبارت است از تعهد و تأمین سرمایه مورد نیاز جهت هزینه‌های ساخت بنا بشرح متن قرارداد و مباشرت، مدیریت و انجام کلیه امور مربوط به اخذ مجوز و پروانه ساختمان و پرداخت کلیه هزینه های آن و پرداخت کلیه هزینه های مربوط به اجرای کامل این قرارداد و ساخت و احداث بنای جدید در……N….. طبقه ( ….N…. طبقه مسکونی در هر طبقه ……N….. واحد (شرقی و غربی یا شمالی جنوبی) جمعاً به مساحت مندرج در مجوز ساخت و …..N….. طبقه پارکینگ، انباری و خدماتی) اعم از تهیه نقشه ها، اخذ جواز، پرداخت فیش تراکم مجاز و مازاد تراکم، عوارض شهرداری منتهی به دریافت پروانه ساختمان، مالیات، بیمه، تجهیز کارگاه، تخریب بنای قدیمی، پرداخت هزینه های ساخت و ساز از هرحیث تا اتمام کار پروژه ساختمانی منتهی به دریافت پایان کار شهرداری و صورتمجلس تفکیکی و گرفتن سند تفکیکی و تک برگ برای تمام واحدها و انجام کلیه امور اجرائی و تأسیساتی و پرداخت تمامی هزینه های مربوط به ملحقات و امتیازات شهری و تحویل آپارتمانهای مالکین ( تحویل بمعنی آمادگی کامل ساختمان برای سکونت و آمادگی کلیه تاسیسات و تجهیزات ساختمان جهت بهره برداری می باشد) و پرداخت ما به التفاوت ارزش ملک به مالکین طبق بند ۶-۱۲ این قرارداد و بطور کلی پرداخت هرگونه هزینه ناشی از شرایط عمومی مشارکت ساختمانی و مفاد این قرارداد که به عنوان آورده و سرمایه شریک در مشارکت تلقی می گردد.
ماده ۶ـ تعهدات شریک (طرف دوم قرارداد)
۶ـ۱) شریک (طرف دوم قرارداد) متعهد است بلا فاصله پس از اخذ وکالت کاری از مالکین اقدامات لازم جهت اخذ دستور نقشه و اخذ پروانه ساختمان ملک مورد مشارکت از قبیل تشکیل پرونده، تهیه نقشه های معماری و محاسباتی، نظارت و اخذ پروانه ساختمان را شروع و به اتمام رساند. نقشه نهایی ساختمان به تأیید شهرداری و تصویب مالکین و شریک خواهد رسید. همچنین تصاویر ۳D نمای ساختمان قبل از دریافت مجوز ساخت توسط شریک تهیه خواهد گردید و به تأیید مالکین خواهد رسید. پس از واریز فیش پروانه ساختمان کپی فیش مزبور همراه با یک کپی از پروانه ساختمانی توسط شریک از طریق نماینده مالکین به مالکین تسلیم خواهد شد.
۶ـ۲) پرداخت کلیه هزینه های شهرداری از قبیل عوارض، و تعرفه ‌ها و خرید تراکم مازاد …N…. طبقه مسکونی و …N… طبقه پارکینگ و انباری و اخذ جواز ساخت و سایر هزینه‌های مربوطه جهت تحصیل مجوزهای لازم برای تخریب و احداث بنا و انتخاب عوامل اجرائی و تأمین مصالح لازمه.
۶ـ۳) تأمین سرمایه و پرداخت کلیه هزینه های ساخت بنا از هرقبیل و مدیریت و نظارت مستمر و دائم در امر مشارکت و ساخت بنا، تهیه و تصویب نقشه توسط شهرداری ( و تائید نهایی توسط مالکین) و برگه‌های معماری، محاسباتی، تأسیساتی و انتخاب مهندس ناظر و مهندس معمار طبق ضوابط و مقررات عمومی و شهرداری.
۶ـ۴) پیش بینی اصول ایمنی و تأمین و پرداخت کلیه هزینه های مربوط به پیمانکاران و کارگران و بیمه آنان و بیمه آتش سوزی ، حوادث احتمالی و مسئولیت مدنی کارفرما طبق ضوابط و مقررات جاری. همچنین تمامی مسئولیت بکارگیری نیروی کار غیر مجاز و کارگران تبعه سایر کشورها بعهده شریک خواهد بود.
۶ـ۵) تأمین هزینه های تخریب و گود برداری و انتقال نخاله ساختمانی به خارج از شهر و انجام گود برداری و فوندانسیون و سایر قسمت های مربوط به آپارتمانها برابر نقشه مصوب.
۶ـ۶) تأمین وجه خرید مصالح ساختمانی کلاً از قبیل مصالح سفت کاری، نازک کاری، تأسیسات و غیره و پرداخت هزینه های احداث بنا و سایر هزینه های جانبی تکمیل بنا.
۶ـ۷) پرداخت کلیه هزینه های تفکیک، خلافی، اخذ پایان کار، عوارض متعلقه، مالیات های متعلقه از هر قبیل و نهایتاً آماده نمودن اسناد تفکیکی کلیه طبقات و دریافت سند مالکیت تک برگ برای هر واحد.
۶ـ۸) پرداخت وجه خرید امتیازات برق مجزا جهت کلیه واحدها و برق سه فاز مشاعات، فاضلاب و آب مشترک و همچنین گاز اختصاصی برای کل واحدها از سازمانهای ذیربط.
۶ـ۹) رعایت ضوابط فنی و کیفی جهت ساخت بنا و ملزومات و مصالح مورد توافق مندرج در ضمیمه قرارداد که جزء لاینفک قرارداد می باشد.
۶ـ۱۰) پرداخت کلیه هزینه های تخریب و ساخت بنا و عوارض و دیون دولتی و تمامی مالیات های متعلقه و انجام کلیه امور متعارف و تقبل کلیه هزینه های متعارف در قراردادهای مشارکت در ساخت.
۶ـ۱۱) شریک (طرف دوم قرارداد) اقرار به بضاعت مالی و تخصص فنی و قانونی در امر ساخت و ساز دارد، علیهذا مشارالیه متعهد شدند کلیه امور اداری یا اجرایی و ساخت بنا را منفرداً به انجام رسانده و ضمن عقد خارج لازم حق واگذاری جزئی و کلی تعهدات مندرج در قرارداد و حقوق ناشی از آن را تحت هر عنوان از قبیل شراکت، وکالت، نمایندگی، پیمانکاری و سایر طرق ممکن، به اشخاص ثالث را از خود سلب و ساقط نمودند.
۶ـ۱۲) شریک (طرف دوم قرارداد) متعهد شد جمعاً مبلغ …………………………… ریال معادل …………………………. تومان بلاعوض به عنوان مابه التفاوت ارزش تعیین شده ملک مورد مشارکت نسبت به هزینه‌های ساخت و آورده شریک به مالکین ( به هر مالک مبلغ ………………………ریال ) بپردازند. ………………… میلیون ریال از مبلغ مزبور در زمان دریافت دستور نقشه و ……………………………. ریال باقیمانده همزمان با تخلیه و تحویل واحد ها به شریک، به هر یک از مالکین نقدا” پرداخت خواهد شد. (درصورتیکه هر یک از مالکین مایل باشند می توانند مبلغ ……………………………. ریال دوم را در ازای یک فقره چک تضمین به همین مبلغ حداکثر ۱۰ روز قبل از تاریخ تخلیه و تحویل واحد به شریک از وی دریافت نمایند که در این صورت چک تضمین همزمان با تخلیه و تحویل واحد به شریک از سوی شریک به مالک مسترد خواهد شد).
۶ـ۱۳) شریک (طرف دوم قرارداد) جهت تأمین سرمایه و اجرای تعهدات قراردادی، حق دریافت وام و سایر تسهیلات بانکی نسبت به ملک مورد مشارکت از کلیه بانکهای خصوصی و دولتی یا مؤسسات مالی و اعتباری را نخواهد داشت.
۶ـ۱۴) شریک (طرف دوم قرارداد) به هر نحو و میزانی که در پرداخت‌ها و هزینه‌ها مرتبط با این قرارداد عمل نماید، حق رجوع به مالکین و مطالبه هیچگونه وجهی را در هر مقطع زمانی از مالکین نخواهد داشت.
۶ـ۱۵) شریک (طرف دوم قرارداد) حق پیش فروش،واگذاری یا انتقال تنها یک واحد آپارتمان سهم خود را بعد از اتمام عملیات سفت کاری به اشخاص ثالث خواهد داشت و حق واگذاری و انتقال الباقی سهام خود را تحت هر عنوانی از قبیل پیش فروش،صلح، وکالت، بیع و مشارکت تا زمان تکمیل پروژه ساختمانی (زمان تحویل واحدها) نداشته و هرگونه پیش فروش، واگذاری و انتقال خارج از این شرایط باطل می باشد.
۶-۱۶) رعایت کامل اصول مبحث ۱۹مقررات ملی ساختمان جزء تعهدات شریک (طرف دوم قرارداد) خواهد بود.
۶-۱۷) شریک (طرف دوم قرارداد) موظف به تهیه نقشه اولیه ساختمان  می باشد که می بایست به تائید کتبی مالکین برسد و پس از آن می تواند نسبت به تهیه نقشه های رسمی ساختمان اقدام نماید.
ماده ۷ـ تعهدات مالکین
۷ـ۱) مالکین متعهد شدند بعد از امضاء قرارداد با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم یک فقره وکالتنامه کاری جهت مراجعه شریک (طرف دوم قرارداد) به شهرداری و سایر ادارات دولتی به منظور اخذ دستور نقشه، جواز ساخت، استعلام های مورد نیاز، انجام سایر تشریفات مربوط به ساختمان سازی و دریافت امتیاز انشعاب آب، فاضلاب، برق، گاز طبق ضوابط متعارف اقدام نمایند. بدیهی است در هر مرحله که نیاز به وجود مالکین باشد، مالکین می بایست همکاری لازم را با شریک (طرف دوم قرارداد) به عمل آورند.
۷ـ۲) مالکین متعهد شدند، جهت تخریب و احداث ساختمان حداکثر ۳۰ روز بعد از دریافت جواز تخریب و ساخت بنای جدید از شهرداری توسط شریک و اعلام آن به مالکین، ملک موضوع مشارکت را تخلیه و با تنظیم صورتجلسه ملک را در اختیار شریک قرار دهد. در صورت تأخیـــر در امر تخلیـــه هریک از مالکــین متعهـــد می باشنــد روازنه مبلغ …………………… ریال به عنوان ضرر و زیان تأخیر در انجام تعهدات به شریک پرداخت نماید.
۷ـ۳) مالکین متعهد می باشند ۴/۲ (دو ممیز چهاردهم) دانگ از سهام خود را طی دو مرحله به شرح ذیل رسماً به شریک (طرف دوم قرارداد) واگذار نمایند:
مرحله اول ـ ۲/۱ ( یک ممیز دو دهم ) دانگ از سند پس از اجرای کامل اسکلت و اتمام سقف آخر.
مرحله دوم ـ ۲/۱ ( یک ممیز دو دهم ) دانگ از سند پس از اخذ پایان کار ساختمانی.
۷ـ۴) حضور مالکین در محضر و انتقال قدرالسهم به شرح بند ۷ـ۳ قرارداد مشروط به اجرای کامل تعهدات توسط شریک در مواعد مقرر در این قرارداد می باشد. در صورت عدم انجام تعهدات توسط شریک مطابق با مواعد توافق شده، انتقال رسمی سهام مقرر انجام نخواهد شد. 
۷ـ۵) هرگونه بدهی و تعهدات حقوقی و قانونی مربوط به سهام واگذار شده طبق بند ۷ـ۳ و همچنین مالیات نقل و انتقال و هزینه ثبت و حق التحریر بر عهده مالکین می باشد.
۷ـ۶)  در صورت نکول و امتناع بدون دلیل مالکین از انتقال رسمی سهام مورد تعهد در مواعد مقرر در بند ۷ـ۳، شریک (طرف دوم قرارداد) حق توقف عملیات اجرایی ساختمان تا زمان ایفاء تعهد مالکین را خواهد داشت. در این صورت بطی زمان بوجود آمده محاسبه و به مدت قرارداد افزوده خواهد شد.
ماده ۸ـ مدت اجرای مشارکت و تعهدات قراردادی
۸ـ۱) طبق برنامه ارائه شده توسط شریک (طرف دوم قرارداد)  که مورد موافقت مالکین قرارگرفته است، مدت زمان جهت انجام پروژه موضوع قرارداد به شرح ذیل می باشد:
۸ـ۲) زمان لازم جهت اخذ دستور نقشه حداکثر ۴۰ روز از تاریخ تفویض وکالت کاری به شریک می باشد.
۸ـ۳) زمان لازم جهت اخذ مجوز و پروانه ساختمانی از تاریخ انعقاد قرارداد مشارکت حد اکثر به مدت ۱۸۰ روز از تاریخ تفویض وکالتنامه کاری به شریک.
۸ـ۴) در صورت طولانی شدن مراحل اداری صدور پروانه و مجوز ساختمانی که منتسب به شریک نباشد، با ارائه مدارک مثبته و توافق کتبی مالکین مدت زمان مندرج در بند ۸-۳ به ۲۴۰ روز قابل افزایش خواهد بود.
۸ـ۵) زمان انجام ساخت، تکمیل و اتمام عملیات ساختمانی و تحویل واحد ها به مالکین حداکثر ۲۱ ماه پس از تاریخ اخذ مجوز ساخت.
۸ـ۶) زمان دریافت پایان کار ساختمان حد اکثر ۴ ماه پس از زمان تحویل واحدها به مالکین.
۸ـ۷) زمان دریافت صورت مجلس تفکیکی، تقسیم نامه محضری و دریافت سند مالکیت تک برگ حد اکثر ۴ ماه پس از تاریخ اخذ پایان کار.
۸ـ۸) چنانچه در اثر حوادث غیر مترقبه (فورس ماژور) از قبیل سیل، زلزله، جنگ و آشوب و مواردی از این قبیل که رفع آن از عهده شریک (طرف دوم قرارداد) خارج باشد و کارهای ساختمانی متوقف گردد، زمان توقف به مدت مقرر در بند۸ ـ۵ قرارداد اضافه خواهد گردید. اتلاف وقت به علت جلوگیری ارگانهای ذیربط در رابطه با اعطای مجوزهای لازم، تخلف، اضافه بنا و موارد مشابه جزو حوادث غیر مترقبه نمی باشد.
ماده ۹ـ سهم المشارکه ( تقسیم نامه )
۹ـ۱) تقسیم آپارتمان ها، پارکینگ ها و انباری های احداثی در ملک مورد مشارکت به شرح زیر مورد توافق و رضایت طرفین قرار گرفت و طرفین حق هرگونه اعتراض و ادعای بعدی را از خود سلب و ساقط نمودند.
۹ـ۲) سهم مالکین از آپارتمانهای مسکونی احداثی، …………… واحد واقع در طبقات …..X……. و ……Y…… و …….Z…… مسکونی   بانضمام ….N…..پارکینگ و ……N…..واحد انباری و مشاعات طبق صورتمجلس تفکیکی اداره ثبت خواهد بود. موقعیت آپارتمانهای مالکین از لحاظ طبقه و (شرقی و غربی یا شمالی جنوبی )بودن و متراژ نهایی آپارتمان ها مطابق با توافق نامه داخلی مالکین خواهد بود.(توافق نامه داخلی ضمیمه  شماره ۲ این قرارداد می باشد).
۹ـ۳) نظربه اینکه مساحت آپارتمانهای مالکین طبق ماده ۱ این قرارداد متفاوت می باشند، علیهذا طبق توافق مالکین (ضمیمه شماره ۲ قرارداد) سطح زیر بنای واحدهای مالکین متناسب با متراژ و ابعاد فعلی واحدها افزایش خواهد یافت و شریک (طرف دوم قرارداد) متعهد و ملزم به اجرای مفاد توافق مالکین و رعایت تناسب توافق شده در متراژ و در تهیه نقشه، ساخت و سایر مراحل آن خواهد بود.
۹ـ۴) سهم شریک و سازنده، ………….. واحد از آپارتمانهای مسکونی واقع در طبقات ………N……. و ………N……. مسکونی بانضمام  ….N…. پارکینگ و ……..N…… واحد انباری و مشاعات طبق صورتمجلس تفکیکی اداره ثبت خواهد بود.
تبصره : در صورت تامین بیش از ……..N…… واحد پارکینگ در ساختمان، پارکینگ های مازاد بین مالکین و شریک به مزایده گذاشته خواهد شد و عواید آن پس از فروش به نسبت سهام توافق شده بین مالکین و شریک تقسیم می گردد.
ماده۱۰ـ شروط عمومی قرارداد و مشارکت
۱۰ـ۱) مدیریت، طراحی و نظارت بر کلیه امور ساختمانی و همچنین تقبل و پرداخت کلیه هزینه‌های ساختمانی و اجرایی و اداری با شریک (طرف دوم قرارداد) خواهد بود. طبق توافق طرفین مالکین از طریق نماینده خود حق نظارت و اظهار نظر مشورتی طبق مفاد قرارداد و نقشه های مصوب و اجرای ضوابط فنی و مصالح مصرفی خواهند داشت. بدینوسیله نماینده مالکین آقای …………………………. می باشد که با امضای این قرارداد آمادگی خود را جهت نمایندگی مالکین اعلام می دارد.
۱۰ـ۲) رعایت اصول ایمنی و ضوابط فنی و مسئولیت به کارگیری پرسنل ساختمانی و پیمانکاری های مجاز و پاسخگوئی به ادعاها و ایرادات مراجع قانونی و ایرادات و خسارات احتمالی همسایگان و جبران خسارات وارده به اشخاص ثالث از هر قبیل بر عهده شریک می باشد.
۱۰ـ۳) هرگونه تغییر و اصلاح نقشه های ساختمانی و عملیات اجرائی با توافق مالکین قابل انجام می باشد.
۱۰ـ۴) کلیه عواید ناشی از تخریب و مصالح ساختمانی مستهلک، متعلق به شریک می باشد.
۱۰ـ۵) از طرفین قرارداد حق پیش فروش و  واگذاری آپارتمانهای متعلق به خود تا زمان صدور صورتمجلس تفکیکی سلب گردید و هرگونه ادعا و اعتراض بعدی غیر قابل استماع می‌باشد. استثنا” شریک (طرف دوم قرارداد)  می تواند در صورت نیاز نسبت به پیش فروش تنها …N… واحد از …..N… واحد آپارتمان سهم خود پس از پایان مرحله سفت کاری اقدام نماید.
۱۰ـ۶) شرایط فنی ساخت و انتخاب مصالح و ملزومات ساختمانی از لحاظ کیفیت و مرغوبیت بشرح فهرست ضمیمه شماره ۱ قرارداد می باشد. در صورت پیشنهاد شریک و موافقت نماینده مالکین جهت ارتقاء کیفیت هر یک از مصالح و ملزومات ضمیمه قرارداد، اجرای آن بلا مانع می باشد. همچنین در صورتیکه هر یک از مالکین قصد اجرای مصالح و ملزومات خاصی را در آپارتمان خود داشته باشد، باید هزینه مازاد آن را تقبل نماید.
۱۰ـ۷) احداث هرگونه بنای اضافی خارج از موضوع قرارداد منوط به توافق کتبی طرفین قرارداد خواهد بود. (در صورت دادن مجوزهای لازم از طرف شهرداری).
۱۰ـ۸) مسئولیت هرگونه حادثه منجر به ایجاد خسارت جانی و مالی به کارگران و یا اشخاص ثالث از هر قبیل، بر عهده شریک (طرف دوم قرارداد) می باشد و مشارالیه مسئول و پاسخگو و متعهد به جبران خسارات وارده خواهد بود.
۱۰ـ۹) جرایم، عوارض و جبران خسارات ناشی از اشتباهات محاسباتی، فنی، معماری، تأسیساتی و امثال آن و رفع اشتباهات و خلاف های ساختمانی احتمالی انجام شده و اصلاح برنامه های اجرائی بر عهده شریک می باشد.
۱۰ـ۱۰) هرگونه نوسانات قیمت حاکم بر عرصه و اعیان، مصالح و ملزومات ساختمانی، نیروی انسانی، خدمات، بیمه ها و شاخص های بانکی و اعتباری و اقتصادی و هزینه های مجوزهای لازم  نسبت به مندرجات این قرارداد مؤثر نخواهدبود.
۱۰ـ۱۱) چنانچه در تعهدات طرفین قرارداد خلاف و یا فسادی کشف گردد، خاطی از نظر قانونی مسئول و جوابگو بوده و باید از عهده خسارات وارده (به جز خسارات تعیین  شده در این قرارداد) به طرف مقابل برآید. تشخیص خسارت و میزان خسارات وارده طبق نظر محاکم قضائی خواهدبود.
۱۰ـ۱۲) چنانچه مالکین نسبت به اجرای مفاد قرارداد و حسن اجرای عملیات ساختمانی و انطباق آن با مفاد قرارداد اعتراض داشته باشند، مراتب را از طریق نماینده خود کتباً به شریک تذکر داده و شریک متعهد به اجراء مفاد قرارداد و اجرای نقشه های مصوب و ضوابط فنی و مقررات ملی ساختمان و نظام مهندسی می باشد.
۱۰ـ۱۳) هزینه های مصرفی آب، برق و گاز از زمان تحویل ملک تا زمان تحویل آپارتمانها به مالکین بر عهده شریک (طرف دوم قرارداد) می باشد.
۱۰ـ۱۴) مساحت انباری تا حد ممکن بزرگ خواهد بود. (بر طبق نقشه های محاسباتی) همچنین پارکینگها و انباری ها با رعایت انصاف در خصوص مرغوبیت و متراژ و با توافق طرفین تقسیم خواهد شد.
۱۰ـ۱۵) پس از اخذ مجوز ساختمانی و شروع عملیات ساختمانی، شریک (طرف دوم قرارداد) حق نکول از تعهدات قراردادی و تحمیل شرایط جدید به مالکین را نخواهد داشت.
۱۰ـ۱۶) در صورت تأخیر در اتمام کار و امور قراردادی و عدم تحویل آپارتمانهای مالکین در زمان مقرر مورد تعهد در بندهای ۸ـ۵ این قرارداد، شریک متعهد گردید بازاء هر روز تأخیر در تحویل آپارتمانهای مالکین مبلغ …………………..ریال ( به هر یک از مالکین مبلغ‌ ………………….  ریال)  بابت ضرر و زیان و خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد، پرداخت نماید.
۱۰ـ۱۷) در صورتی که طرفین هم زمان با تاریخ حضور در دفترخانه و پس از اخذ صورتمجلس تفکیکی بنا به هر دلیلی نظر به انتقال سند مالکیت به اشخاص ثالث داشته باشند، طرفین هیچ گونه اعتراضی در این خصوص نخواهند داشت. 
۱۰ـ ۱۸) شریک (طرف دوم قرارداد) حق تخلف از نقشه مصوب مالکین و احداث بنای خلاف را ندارد. در صورت وقوع هرگونه تخلف ساختمانی، مسئولیت و جبران خسارات وارده بر عهده شریک (طرف دوم قرارداد) می باشد.  
۱۰ـ ۱۹) ضمن عقد خارج لازم صیغه عقد مشارکت ایجاباً و قبولاً جاری گردید و طرفین قرارداد کلیه خیارات شرعی و قانونی خصوصاً خیار غبن فاحش و افحش را از خود سلب و ساقط نمودند و هیچکدام از طرفین حق نکول از مفاد و تعهدات قراردادی را نخواهند داشت.
۱۰ـ۲۰) مفاد این قرارداد نسبت به طرفین و وراث قانونی و یا قائم مقام قانونی طرفین لازم الاجراء می باشد. در صورت فوت یا محجور شدن هریک از طرفین، وراث متوفی متعهد به اجرای مفاد قرارداد و معرفی نماینده خود به طرف مقابل و اجرای تعهدات قانونی و قراردادی می باشند.
۱۰ـ۲۱) کلیه امور پیش بینی نشده در این قرارداد تابع توافق کتبی طرفین قرارداد خواهد بود.

ماده۱۱- تفسیر مفاد قرارداد و حل اختلاف
در صورت اختلاف در برداشت و تفسیر و اجرای مفاد قرارداد مراتب از طریق مراجع قضائی پیگیری خواهد گردید. در صورت مراجعه به مراجع قضائی محکوم علیه علاوه بر اجراء مفاد آراء صادره ملزم و مفاد قرارداد، متعهد به پرداخت خسارات دادرسی و خسارات پیش بینی شده در این قرارداد نیز می باشد.
ماده ۱۲- تضمین انجام قرارداد
۱۲ـ۱) در صورت عدم انجام صحیح تعهدات قرارداد و تخلف دراجرای مفاد آن و یا عدم انجام بخش یا کل تعهدات معلوم و معین شریک (طرف دوم قرارداد) و یا قصور در مقاطع مختلف ساخت بنا و مصالح منصوبه و یا عدم رفع نواقص احتمالی و ایرادات فنی ناشی از عدم اجرای تعهدات قراردادی و بطور کلی هرگونه تعدی و تفریط شریک (طرف دوم قرارداد) از مفاد این قرارداد در فرجه و مهلت معین، مالکین جهت تأمین هزینه‌ها و تکمیل بنا و اجرای مفاد قرارداد و استیفاء حقوق قراردادی و جبران ضرر و زیان و خسارات وارده ناشی از موارد فوق، بدون اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قضائی محق می باشند خسارات وارده را محاسبه نموده و در هنگام انتقال سند به شریک درصد انتقال سند را به میزان خسارت وارده کسر نمایند و همچنین حق هرگونه دخل و تصرف برای مالکین مجاز خواهند بود و ایشان می توانند انجام پروژه را به شخص ثالثی که خود صلاح بدانند محول نمایند.
ماده ۱۳- موارد و شرایط فسخ قرارداد
۱۳-۱) طرفین قرارداد حق فسخ یک جانبه این قرارداد را تا انجام کامل موضوع و تعهدات قراردادی و صدور سند تفکیکی را از خود سلب و ساقط نمودند ولی در صورت تحقق هریک از موارد مندرج در ذیل این ماده، حسب المورد قرارداد کان لم یکن و فاقد اعتبار می گردد و یا مالکین حق فسخ یکطرفه قرارداد را خواهند داشت.  
۱۳ـ۲) ضمن عقد خارج لازم طرفین قرارداد توافق نمودند، چنانچه شریک به ترتیب تا زمان مقرر در بند ۸-۲ و ۸-۳ و ۸-۴ به هر دلیلی موفق به اخذ دستور نقشه و اخذ مجوز و پروانه ساخت طبق مفاد این قرارداد نگردد، این قرارداد منفسخ و کان لم یکن و فاقد اعتبار شرعی و قانونی می باشد و کلیه هزینه‌های انجام شده از هر قبیل بر عهده شریک (طرف دوم قرارداد) خواهد بود.
۱۳ـ۳) هرگاه به هردلیلی شهرداری از دادن مجوز ساختمان ….N….. طبقه ( …….N…..  طبقه مسکونی به متراژ حداقل هر واحد ……N……….. متر مربع و ……..N…….. طبقه پارکینگ و انباری و خدماتی) برای پلاک ثبتی مزبور خودداری نماید، طبق توافق طرفین، این قرارداد منفسخ و آثار حقوقی و قانونی آن باطل و کان لم یکن می باشد و کلیه هزینه های انجام شده از هر قبیل بر عهده شریک(طرف دوم قرارداد) خواهد بود.
۱۳ـ۴) در صورت تأخیر و یا عدول در انجام تعهدات قراردادی توسط شریک و یا ثبوت مفاد ماده ۱۲ قرارداد که منجر به فسخ قرارداد توسط مالکین گردد، شریک علاوه بر پرداخت ضرر و زیان های قید شده در متن قرارداد و خلع ید از ملک مورد مشارکت، حق هیچگونه ادعائی در مورد ملک موضوع مشارکت را تحت هیچ عنوان ندارد و مالکین بدون فوت وقت می توانند ادامه پروژه موضوع قرارداد را شخصاً ادامه و یا به اشخاص ثالث واگذار نمایند.
۱۳ـ۵)  طرفین قرارداد اقرار صریح می نمایند که انتقال ۴/۲ (دو چهاردهم) دانگ از مالکیت آپارتمان های مندرج در این قرارداد صرفاً در قبال ایفای کامل تعهدات مندرج در این قرارداد از طرف مالکین به شریک و طرف دوم قرارداد، صورت خواهد گرفت و شریک هیچ گونه ثمنی به مالکین بابت انتقال مالکیت نپرداخته است (به جز مبلغ مابه التفاوت بلاعوض مندرج در بند ۶ـ ۱۲) و شریک (طرف دوم قرارداد) در صورت هرگونه تخلف در انجام تعهدات قراردادی که منجر به فسخ قرارداد از طرف مالکین گردد، حق هیچ گونه ادعائی در این خصوص ندارد.  
 
ماده ۱۴) تعداد و نسخ قرارداد
این قرارداد بر اساس توافق و رضایت طرفین در تاریخ ………………………. در ۱۴ ماده و ۱۰ صفحه و ۵ صفحه ضمیمه و  ۸ نسخه به امضاء طرفین رسیده است که هر نسخه حکم واحد را دارد و هریک از طرفین یک نسخه آنرا دریافت نمودند.
محل امضاء مالکین + اثر انگشت
………….. …………….. ………………. …………………….
       
محل امضاء شریک (یا شرکاء) (طرف دوم قرارداد) + اثر انگشت
………………….
محل امضاء شهود + اثر انگشت
۱) ……………………

۲) …………………..

۳) ……………………

۴) …………………..

بنام خدا
ضمیمه شماره ۱ قرارداد
با توافق طرفین قرارداد مشخصات فنی و اجرائی عبارت است از:  
۱ـ اجرای فندانسیون طبق نقشه محاسباتی براساس اسکلت بتونی مطابق با نقشه مهندس محاسب که به تأیید شهرداری رسیده است.
۲ـ نوع اسکلت: بتونی مطابق با مقررات و ضوابط و آیین نامه های مهندسی.
۳ـ سقف‌ها: تیرچه کرومیت و یونولیت طبق نقشه و محاسبات مورد تأیید شهرداری و مهندس ناظر.
۴ـ دیوار چینی خارجی: دیوار ۱۵ سانتی با بلوک لیکا به ابعاد ۵۰* ۱۹* ۱۵ و استفاده از دیواربرشی با رعایت مبحث ۱۹ ملی ساختمان.
۵ـ دیوار چینی داخلی: بلوک ۱۰ سانتی لیکا درجه یک استاندارد و رعایت مبحث ۱۹ ملی ساختمان.
۶ـ ارتفاع سقف: حداقل ۲۸۰ سانتی متر تمام شده.
۷ـ پنجره ها: از جنسUPVC  با شیشه دو جداره داخلی۳ وخارجی ۶ با پروفیل‌آلمانی (VISTABS)
8ـ نمای ساختمان: نمای جلو ترکیبی شامل سنگ درجه ۱، آجر، ترموود و یا ترکیبی با پنل های سه بعدی دکوراتیو بست وال دیگر و نمای طرفین سیمان سفید تخته ماله و نمای پشت  و نورگیر سنگ (با نظریه طراح و تائید نماینده مالکین) .
۹ـ  کف و دیوار پیلوت: سنگ هرسین (با نظریه طراح و تائید طرفین قرارداد)
۱۰ـ سقف پیلوت: طراحی گچ (رابیتس و میلگرد) و نورپردازی و نقاشی با (نظریه طراح و تائید طرفین قرارداد)
۱۱ـ  کف و دیوار پارکینگ: کف و دیوار تمام سنگ طبق سنگ ‌نمونه وارتفاع پارکینگ ۴۰/۲ متر (با نظریه طراح و تائید طرفین قرارداد)
۱۲ـ دیوار محوطه و حیاط: طبق طرح با مصالح و سنگ مشابه نمای ساختمان.
۱۳ـ پله‌ها : سنگ هرسین طبق کیفیت و ابعاد سنگ نمونه مورد توافق
۱۴ـ دیوار راهروها : تمام سنگ از نوع تراورتن.
۱۵ـ کف واحدها : سنگ درجه یک طبق با ابعاد ۵۰*۵۰ سانتیمتر یا پارکت آلمانی .( با نظریه طراح و تائید طرفین قرارداد).
۱۶ـ کف و سقف اتاقها: سنگ یا پارکت آلمانی و سقف طراحی شده (با نظریه طراح و تائید طرفین قرارداد).
۱۸ـ سقف سالن، آشپزخانه و اتاق ها : میلگرد و رابیتس همراه با طراحی و نورپردازی و نقاشی شده .
۱۹ـ کابینتها : کابینت واحدهای مالکین تمام M.D.F های گلاس با یراق آلات درجه ۱ ترک، صفحه های رویی دوبل.
۲۰ـ شیرآلات آشپزخانه و ملزومات آن :KWC یا قهرمان (آخرین مدل) سینک دو لنگه Tekaیا اخوان توکار، هود کنترلی شیشه ای و استیل اخوان یا بی مکس.
۲۱ـ کف و دیوار سرویسها و آشپزخانه : کف سرامیک درجه یک ایرانی، سرویسهای بهداشتی توالت ایرانی و فرنگی از نوع ایرانی درجه یک، روشویی کابینتی هم برای سرویس بهداشتی و هم برای داخل حمام. (طرح و مدل با انتخاب نماینده مالکین)
۲۲ـ دیواره سرویسها: کاشی درجه ۱ تبریز یا مارلیک. (طرح با انتخاب نماینده مالکین)
۲۳ـ سقف سرویسها: سقف کاذب ضد رطوبت، ضد خوردگی و ضد زنگ.
۲۴ـ ملزومات و شیر آلات سرویسها: KWC یا قهرمان (آخرین مدل)
۲۵ـ درب ورودی ساختمان و پارگینگ:  فلزی طرح دار با ریموت کنترل همراه با تاج بالاسر دربها که به تأیید نماینده مالکین رسیده باشد.
۲۶ـ  دربهای ورودی واحدها : دربهای ورودی ضد سرقت درجه ۱٫
۲۷ ـ چهارچوب دربهای ورودی واحدها: PVC یا فلزی.قرنیز واحدها از جنس MDF روکش .PVC
28ـ دربهای داخلی واحدها: HDF  یا چوب با روکش PVC با دستگیره و یراق آلات درجه ۱ ایرانی.(طرح با انتخاب نماینده مالکین).
۲۹ـ کلید و پریز برق: ایران یا سایر موارد مشابه درجه ۱ ایرانی مجهز به تجهیزات ایمنی پریز.
۳۰ـ تهویه سرویسها: هواکش البرز یا مشابه.
۳۱ـ باربیکیو: از سنگ تراورتن مرغوب و آجر نسوز سرخرنگ به همراه هود (در صورتیکه طرح اولیه اجازه دهد).
۳۲ـ آیفون تصویری: تصویری رنگی درجه ۱ ایرانی جهت هر واحد.
۳۳ـ نصب  شیر مرکزی جهت قطع و وصل آب و برق و گاز برای هر واحد.
۳۴ـ رنگ و نقاشی، دیوارپوش: سقف‌ها و بدنه رنگ درجه ۱ اکریلیک بانضمام زیرسازی روغن الیف و بتونه. نمای دیوار پشت تلویزیون و بخشی از فضای نشیمن و پذیرایی استفاده از دیوار پوش سه بعدی BestWall  با انتخاب طرح از طرف نماینده مالکین.
۳۵ـ سقف دکوراتیو توسط میلگردو رابیتس و گچکاری شده و نورپردازی شده : طبق نظریه طراح و تایید نماینده مالکین برای هر واحد.
۳۶ـ دیوار حفاظ پشت بام : به ارتفاع حداقل ۷۰ تا ۹۰ سانتی متر با ضخامت ۲۰ سانتی متر .
۳۷ـ نرده راه پله ها: تلفیق استیل ضد زنگ با چوب.
۳۸ـ حفر چاه : حفر یک حلقه چاه  فاضلاب به ارتفاع ۱۵ متر به تأیید مهندس تأسیسات همراه با سیستم بوگیر.
۳۹ـ لوله کشی تأسیسات : رایزرها گالوانیزه و داخل واحدها ۵ لایه MVP .
40ـ لوله کشی فاضلاب: لوله فاضلاب پوش فیت پلیران ( سیستم PUSH  FIT ) و ادامه آن تا درب حیاط جهت اتصال به اگوی شهری.
۴۱ـ لوله کشی آب سرد و گرم : لوله های پنج لایه MVP .
42ـ عایق کاری لوله‌ها: با عایق پولی رول جهت لوله‌های آب گرم.(بر طبق مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان).
۴۳ـ تأسیسات برودتی و گرمایشی: داکت اسپیلیت مستقل برای هر واحد با ظرفیت سرمایشی گرمایشی متناسب با زیربنای واحدها با کندانسور اینوتردار با نماد مصرف انرژی A یا A+ (با محساسبات مهندس تاسیسات).
۴۴ـ تأسیسات حرارتی جهت تامین آب گرم مورد نیاز هر واحد: سیستم پکیج با مارک بوتان یا ایران رادیاتور ( آخرین ورژن و متناسب با زیر بنای هر واحد)
۴۶ـ ایزولاسیون پشت بام و کف آن : پوشش عایق ایزوگام درجه ۱ با موزائیک ایرانی.
۴۷ـ ملزومات پشت بام : آب و برق
۴۸ـ نصب صندوق پستی.
۴۹ـ نصب سنسور و تایمر جهت روشنایی راه پله، پاگردها ، پارکینگ و پیلوت از نوع درجه یک. 
۵۰ـ  سیم کشی کامل ساختمان : سیم (برق ، تلفن، آیفون ، آنتن تلوزیون و ماهواره) با لوله پلی‌آمید سمنان و سیستم استاندارد ـ فیوزها F&G.
51ـ انباریها : انباری در حد امکان بزرگ با درب فلزی و دیواره سنگ و کف موزائیک.
۵۲ـ آسانسور: ۶ نفره  فول  با سیستم خطی و موتور و گیربکس ایتالیائی ALBERT.SASI با درب و اتاق تمام استیل با تزئینات داخلی درجه ا و کف سنگ یک‌تکه بانضمام سیستم   VVVF (سیستم حرکت و توقف آرام) و BLAKOUT و تائیدیه استاندارد و تامین بیمه نامه.  
۵۳ـ آنتن : پیش بینی آنتن مرکزی برای کانالهای داخلی و سیم کشی ماهواره برای کلیه واحدها.
۵۴ـ نصب تابلو برق عمومی.
۵۵ـ نصب باکس تلفن و سیم کشی تلفن ( سیم کشی تلف برای هر واحد حداقل ۳ خط)
۵۶ـ نصب جعبه کلید مینیاتوری برق برای هر واحد با لوازم F&G.
58ـ دور پنجره ها: سنگ هماهنگ با نمای ساختمان. (طبق نظر طراح).
۵۹ـ قیرگونی سرویس‌ها و آشپزخانه:  دو لایه گونی ضخیم و سه لایه قیر تا ارتفاع ۱٫۵ متری دیوار.
۶۰ـ دوربین مداربسته داخل پارکینگ، محوطه و جلوی درب با نصب مانیتور و تجهیزات ضبط در لابی.
۶۳ـ انشعاب برق: برای هرواحد تکفاز و مشاعات سه فاز طبق ضوابط اداره برق.
۶۴ـ انشعاب آب : آب مشترک.
۶۵ـ  انشعاب گاز: برای هر واحد با کنتور مستقل  و لوله کشی استاندارد و لوله های مانیسمان طبق ضوابط اداره گاز.
۶۶- محوطه سازی ، باغچه کاری و فضای سبز در حد استاندارد طبق نظریه طراح و تائیدیه طرفین.
۶۷- اجرای لابی طبق نقشه و نظریه طراح و تائیدیه نماینده طرفین.
۶۸- کمد دیواری با عمق ۶۰ سانتیمتربرای هر اتاق خواب با درب MDF HDF روکش PVC مطابق با طرح درب اتاقها.
۶۹- اجرای پنل های تلقی/شیشه ای مات جهت بخش های مشرف نورگیر و اتاق خواب ها.
محل امضاء مالکین 
۱) …………………….. ۲) ……………………………. ۳) ……………………………. ۴) ……………………………
……………………….. ………………………………. ………………………………. ……………………………….

 محل امضاء شریک (طرف دوم قرارداد)   و محل امضاء شهود
…………………………
  1. …………………………..
۲) ……………………………………
ضمیمه شماره ۲ قرارداد
 
توافق نامه داخلی مالکین
بدینوسیله امضاء کنندگان ذیل بعنوان مالکین آپارتمانهای موجود در قرارداد قبل از عملیات تخریب و نوسازی شناخته می شوند (با مشخصات مندرج در ماده یک قرارداد) و با امضای این تفاهم نامه موقعیت، طبقات و متراژ واحدهای نوساز بعد از عملیات ساخت و سایر موارد را به شرح ذیل مشخص نموده اند:
الف) موقعیت و متراژ هر واحد نوساز
  1. آقای …………..: واحد (شرقی ، غربی، شمالی ، جنوبی) طبقه ………. مسکونی با متراژ مندرج در صورت مجلس تفکیکی اداره ثبت.
  2. آقای …………..: واحد (شرقی ، غربی، شمالی ، جنوبی) طبقه ………. مسکونی با متراژ مندرج در صورت مجلس تفکیکی اداره ثبت.
  3. آقای …………..: واحد (شرقی ، غربی، شمالی ، جنوبی) طبقه ………. مسکونی با متراژ مندرج در صورت مجلس تفکیکی اداره ثبت.
  4. و….
توضیح اینکه از آنجایی که در حال حاضر (در زمان امضاء این تفاهم نامه) واحدهای (غربی یا شرقی یا شمالی یا جنوبی) ساختمان طبق سند دارای متراژ بیشتری نسبت به واحدهای (……..) می باشند (واحدهای ……. به میزان ……%…… برابر از متراژ واحدهای ………… بزرگتر هستند)، لذا واحد های …………. پس از نوسازی نیز می بایست به همین میزان از آپارتمانهای …….%…….. بزرگتر باشند. چنانچه این تناسب به هر دلیل پس از ساخت آپارتمانهای جدید محقق نشود کسری یا افزایش متراژ نسبت به این تناسب می بایست به صورت ریالی طبق قیمت روز آپارتمان محاسبه گردیده و بین واحدهای (شرقی ، غربی ، شمالی یا جنوبی) مبادله گردد. (مالکین با امضاء این توافق نامه متعهد شدند حداکثر پس از ۳۰ روز از تاریخ صورتمجلس تفکیکی نسبت به تسویه حساب در این خصوص اقدام نمایند).
تبصره ۱ – مبنای قیمت گذاری آپارتمان معدل نرخ اعلام شده توسط ۳ مشاور املاک بصورت جداگانه خواهد بود.
تبصره ۲ – در صورت عدم تمکین هر یک از مالکین واحدهای شرقی یا غربی جهت اجرای تهاتر ریالی مشروحه بالا، مالک مغبون می تواند از طریق محاکم قضایی در این خصوص اقدام نماید.
 
ب) پارکینگ، انباری و مشاعات
به هر واحد …N… باب پارکینگ و ….N…. واحد انباری تعلق می گیرد که  موقعیت و شماره بندی آنها بر طبق توافق طرفین می باشد. در صورت تامین بیش از ….N…. واحد پارگینگ طبق تبصره ماده ۹ قرارداد مشارکت عمل خواهد شد. مزایا و امکانات مشاعات نیز برای تمامی واحدها به یک میزان خواهد بود.
ج) نماینده مالکین
مالکین آقای ………………………….. را به عنوان نماینده خود به شریک (طرف دوم قرارداد) معرفی می نمایند. نماینده مختار است در رابطه با تصمیمات جزئی راسا” اقدام نموده و در رابطه با تصمیمات کلی با نظر سایر مالکین اقدام نماید.
محل امضاء مالکین 
………………………… ………………………… ………………………….. …………………………….
……………………….. ……………………….. …………………………. …………………………….
محل امضاء شریک (طرف دوم قرارداد)
…………………………….
محل امضاء شهود
……………………………. ……………………………….
هر گونه کپی برداری فقط با ذکر منبع بلامانع می باشد.

نمونه قرارداد مشارکت ساخت | بهترین قرار داد مشارکت ساخت | کامل ترین قرار داد مشارکت ساخت | محکم ترین قرارداد مشارکت | قرار داد مشارکت ساخت و ساز قانونی | قرار داد حقوقی مشارکت آپارتمان | نمونه قرارداد اجرایی مشارکت ساخت | متن قرارداد | اصول قرارداد | مفاد قرار داد مشارکت در ساخت | نمونه قرار داد مشارکت بین مالک و سازنده | قانونی ترین نمونه قرار داد مشارکت | نمونه کاربردی قرار داد مشارکت | مبایعه نامه مشارکت در ساخت

توضیحات منتشر شده در ۲۹ اردیبهشت, ۱۳۹۵ | بازدید: 293

گچ های ساختمانی و انواع آن ها

انواع گچ های ساختمانی

گچ از مهم ترین مصالحی است که در صنعت ساختمان سازی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و از آنجایی که این مصالح دارای ویژگی های خاصی هستند، از سالهای گذشته برای ساختمان سازی از آنها بهره می گرفتن تا امروز که جزء  پرکاربرد ترین مصالح به حساب می آیند. بدون شک در شهر اصفهان ساختمان های قدیمی زیادی را می بینید که در آنها از گچ بری استفاده شده باشد، البته از زمان صفویه اغلب این ساختمان ها گچ بری شده اند و تا امروز باقی مانده و همچنان زیبایی منحصر به فردی دارند.
همان طور که می دانید برای ایجاد یک بنا نیاز به مصالحی است که بتوان در محدوده یک زمین، بنایی را پیاده سازی نمود و گچ از مصالحی است که در قدم اول می توانید از آن استفاده کنید. برای مثال از ریختن رنگ در اطراف زمین گرفته تا مرحله سفید کاری و همچنین نصب سنگ، به گچ نیاز داشته و حتی در زمان نقاشی ساختمان هم می توان از گچ بهره گرفت.

نحوه تهیه گچ
سنگ گچ از مصالحی است که برای تهیه گچ از آن استفاده می کنند و برای انجام این کار ابتدا سنگ را پخته و بعد آسیاب می کنند. توجه داشته باشید که سنگ گچ در طبیعت به مقدار زیادی وجود دارد تا حدی که از لحاظ فراوانی در طبیعت در رده پنجم قرار گرفته و جزء گروه مصالحی ساختمانی کلسیم دار به شمار می رود.
سنگ گچ تقریبا” در تمام نقاط زمین وجود داشته و در ایران می توانید در کویر مرکزی، اطراف تهران و همچنین آذربایجان سنگ گچ را پیدا کنید. سنگ گچ یا ترکیب با کربن بوده یا ترکیب با اکسید آهن و خاک رس و به صورت خالص بدون رنگ می باشد، اما اگر با کربن خاکستری یا اکسید آهن بی رنگ ترکیب شود، به رنگ زرد روشن، کبود یا سرخ می باشد و این تغییر رنگ ها با توجه به نوع اکسید های آهن متفاوت خواهد بود.

کاربرد های گچ

 گچ دارای کابرد های زیادی است که مهم ترین آنها شامل موارد زیر می باشد.
از گچ در ساختمان سازی برای اندود کردن، سفید کاری، گچ کاری و همچنین عایق حرارتی و صوتی ساختمان و … استفاده می شود و در سیمان سازی برای اینکه زمان گیرایی را افزایش دهند، از گچ استفاده می کنند.
کاربرد دیگر گچ قالب زدن در کارگاه های تولید چینی و سرامیک می باشد و در صنعت شیشه سازی برای اینکه وسکوزیته مذاب را از لحاظ میزان اکسیژن حل شده یا نشده، تنظیم کنند، از گچ کمک می گیرد.
در ریخته گری هم از گچ برای تهیه گچ های نسوز استفاده می شود. حتی از گچ برای تهیه کود و سم های شیمیایی هم بهره می گیرند. جالب این است که در صنعت تولید کاغذ برای شفافیت ورق ها از گچ استفاده می کنند.
کاربرد دیگر گچ در صنعت چرم سازی است و برای جدا نمودن مواد شاخی از پوست از گچ کمک می گیرند و به عنوان خشک کن در صنعت پتروشیمی کاربرد دارد. حتی گچ در مصارف طبی هم کارایی داشته و برای شکسته بندی مورد نیاز می باشد.
همان طور که گفته شد گچ مصارف و کاربرد های متنوعی دارد و علاوه بر مواردی که گفته شد، می توان از گچ برای ملات سازی و موقتی نگهداشتن سنگ برای ریختن ملات پشت آن استفاده نمود.  

مزیت های گچ
مهم ترین خواص گچ، زود گیر بودن، زیاد بودن حجم، مقاومت در برابر آتش سوزی، آکوستیک بودن، قیمت مناسب و همچنین قابلیت رنگ پذیری و پلاستیکی بودن آن است که همه این مزیت ها باعث می شود تا گچ به عنوان مهم ترین و کاربردی ترین مصالح در صنعت ساختمان مورد استفاده قرار گیرد.

انواع گچ ساختمانی

بهتر است بدانید که گچ ها دارای انواع مختلفی می باشند که هر کدام کاربرد خاص خود را دارند و شامل موراد زیر می باشد :

گچ خاک
این نوع گچ مختص زیر کار می باشد که از آن به عنوان لایه اول گچ کاری استفاده می شود.
گچ میکرونیزه
این نوع گچ را برای سفید کاری با مش بالا استفاده می کنند.
گچ سفید کاری
از گچ سفید کاری برای لایه نهایی گچ کاری و پرداخت بهره می گیرند.
انواع گچ های ترکیبی
توجه داشته باشید که نوع دیگری از گچ ها وجود دارند که به صورت ترکیبی هستند. در واقع مواد افزودنی داشته و عملیات سبک سازی روی آنها انجام شده و به عنوان عایق مورد استفاده قرار می گیرند که شامل موارد زیر هستند :
گچ گیپتون
این نوع گچ را برای گچ کاری روی بتن استفاده می کنند.
گچ سیوا
بهتر است بدانید که از ترکیب گچ با مواد افزودنی خاص همانند پرلیت و … می توان گچ سیوا را به دست آورده و از آن به عنوان گچ زیر کار استفاده نمود. این نوع گچ دارای مزیت های زیادی می باشد که مهم ترین آن گیرش اولیه و نهایی بالای آن است که می توان زیر کار تمیزی را در نهایت ارائه نمود.
گچ ساتن
این نوع گچ هم مانند گچ سیوا تهیه می شود و از آن به عنوان لایه نهایی گچ کاری می توان استفاده نمود و گزینه مناسبی برای سفید کاری می باشد. توجه داشته باشید که گچ های ساتن نه تنها دارای گیرایش اولیه و نهایی هستند، بلکه کاملا ضد آب بوده و قابلیت شست و شو دارند. حتی این نوع گچ ها در برابر رطوبت، خش و ترک هم دارای مقاومت بالایی هستند.
گچ پاششی
به گچ های پاششی به دلیل اینکه پلیمر هایی اضافه می شود، در اصطلاح پلیمری هم گفته می شود که مختصص گچ کاری با استفاده از دستگاه گچ پاش می باشد. استفاده از دستگاه گچ پاش علاوه بر اینکه سرعت اجرای کار را افزایش می دهد، باعث به هدر رفتن محصول نشده و هزینه ها را کاهش می دهد.
مزیت گچ های پاششی
این نوع گچ ها بعد از اینکه با استفاده از دستگاه پاشیده شوند، مانند بتن سقف و سخت شده و این مسله باعث می شود تا در برابر رطوبت مقاومت بالایی داشته باشند.
این نوع گچ ها حتی در مقابل حرارت هم تا حد قابل ملاحظه ای مقاوم هستند و در ساختمان سازی های نوین برای حذف مرحله گچ و خاک از این نوع گچ استفاده می کنند تا در هزینه ها صرفه جویی شود.
مزیت دیگر گچ های پاششی این است که می توان مستقیما” روی خود سازه سقف از آنها استفاده نمود و با سرعت بالا کل سقف را پوشش داد. نکته مهم این است که گچ های پلیمری را می توان با ضخامت ۱۰ سانتی متر هم روی آجر و بتون اجرا نمود. البته فراموش نکنید که این قابلیت به خاطر مواد افزودنی است که در گچ های پاششی وجود دارد و همین مسله شرط آکوستیک بودن گچ های پاششی را تضمین می کند.
در صورتی که ستون های بتونی یا فلزی در ساختمانی وجود داشته باشد، می توان مستقیما” از این نوع گچ ها استفاده نمود و کل ستون را به راحتی پوشش داد.
تفاوت گچ های پلیمری با گچ های دیگر
۱- گچ های معمولی به صورت میانگین در حدود ۵/۱ تا ۲ سانتی متر ضخامت دارند و در صورتی که بخواهید ضخامت گچ را بیشتر کنید، ترک خورده و کار خراب می شود. اما گچ های پلیمری را می توان تا ضخامت ۱۰ سانتی متر پاشید، بدون اینکه کوچکترین ترکی ایجاد شود.
۲- از آنجایی که در زمان پاشش گچ بر روی دیوار، سرعت و فشار انجام کار بسیار بالا است، تمام درز ها و ترک های موجود بر روی دیوار پر می شود. نکته مهم این است که سرعت اجرای این روش حداقل ۵ برابر سرعت اجرای گچ های معمولی می باشد و این مسله جزء مهم ترین فاکتور هایی که به صنعتی سازی ساختمان ها کمک می کند.
۳- مقاومت فشاری گچ های پاششی ۱۵۶ کیلو گرم بر سانتی متر مربع می باشد و این در حالی است که برای گچ های عادی این مقاومت در حدود ۷۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع محاسبه شده است.  
۴- همان طور که می دانید در مناطق مرطوب نمی توان از گچ استفاده نمود، اما گچ های پاششی با تمام شرایط آب و هوایی سازگار بوده و بدون هیچ محدودیتی قابل استفاده می باشند.
۵- به دلیل اینکه گچ های پلیمری بسته بندی شده و مستقیما” در داخل دستگاه ریخته می شوند، ضایعات موجود در گچ های معمولی را ندارد.


 

گچ پاششی

گچ
گچ پاششی
توضیحات منتشر شده در ۲۹ اردیبهشت, ۱۳۹۵ | بازدید: 353

همه چیز درباره آجر نسوز

آجر نسوز و انواع آن

بهتر است بدانید که ساختار اصلی آجرهای نسوز از آجر می باشد، با این تفاوت که مقاومت دمایی بسیار زیادی دارند. البته قبلا” از آجر های نسوز برای مصارف صنعتی و کوره های ذوب استفاده می کردند و رفته رفته این متریال کاربرد دکوراتیو پیدا کرده و در طراحی دکوراسیون فضاهای مختلف از آنها استفاده می شود. به طور کلی باید گفت که آجر های نسوز نوعی چینی هستند که از خاک های نسوز ساخته شده اند و از آنجایی که چینی هم نوعی سرامیک با کیفیت است، دارای ساختاری بسیار ظریف و متراکم از سفال می باشد. توجه داشته باشید که آجر های نسوز در دمایی حدود ۱۵۰۰ درجه سانتی گراد پخته و تهیه می شوند.

کاربرد آجرهای نسوز

مهم ترین ویژگی آجر های نسوز مقاومت بالای آنها در برابر حرارت می باشد و این مسله باعث می شود تا از این متریال به عنوان پوشش درونی کوره های صنعتی استفاده شده و حتی قابل استفاده در شومینه ها هم می باشد. در واقع در فضاهایی که دارای درجه حرارت بالایی هستند، می توان از آجر های نسوز استفاده نمود. توجه داشته باشید که آجر های نسوز با توجه به نوع ماده ای که در ترکیبات آنها به کار رفته است، دارای انواع مختلفی بوده و هر کدام با توجه به مواد به کار رفته در آنها گستره های مختلفی از حرارت را می توانند تحمل کنند. آنچه تا دهه ۱۹۶۰ برای پوشش کوره ها مورد استفاده قرار می گرفت، کربن و خاک نسوز است، اما در حال حاضر کاربرد آجر های نسوزدر پوشش داخلی کوره ها بسیار گستره می باشد.

رنگ آجر های نسوز

معروف ترین رنگ های آجر نسوز قرمز و قهوه ای می باشد، اما فراموش نکنید که تنوع رنگ در آجر های نسوز زیاد بوده و از مشکی گرفته تا سفید می توانند تغییر رنگ داشته باشند. حتی وجود رنگ های زنده و به رنگ طبیعت هم در آجر های نسوز به چشم می خورد که باعث می شود نمایی منحصر به فرد ایجاد شود.

قیمت آجر نسوز

قیمت آجرهای نسوز نسبت به سایر آجرها بالاتر بوده و دلیل آن هم بالا بودن قیمت خاک نسوز است. البته قیمت خاک نسوز هم به دلیل مشکل بودن تولید آن بالا می باشد.

مواد متشکله آجر نسوز

بهتر است بدانید که مواد اولیه تشکیل دهنده آجر های نسوز کانی های معدنی خاص و همچنین پوکه های معدنی هستند که به صورت نسوز می باشند، به این معنا که در برابر دما مقاومت بالایی دارند. مواد اولیه که برای تهیه و تولید آجر نسوز از آن استفاده می شود را مواد نسوز نامیده که در اصطلاح به آنها مواد سرامیک و غیر فلزی هم گفته می شود. این مواد پایداری بسیار زیادی در برابر حرارت های بالا داشته و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مورد نظر خود را در دماهای بالا حفظ کرده و با توجه به شرایطی محیطی عمل می کنند، این مسله از مهم ترین مزیت ها و قابلیت های آجر های نسوز به حساب می آید.

مزایای آجر های نسوز

آجرهای نسوز دارای تنوع رنگی می باشند و مقاومت نسبتا” بالایی دارند و با محیط زیست سازگار بوده و همچنین در برابر سرما و گرما عایق هستند.

انواع آجر های نسوز

آجر های نسوز انواع مختلفی دارند که هر کدام از آنها مزیت ها و کاربرد های خاص خود را دارند که شامل موارد زیر می باشند:

آجر های آلومینیومی

آجر های آلومینیومی نوعی از آجر های نسوز به حساب می آیند که درصد بالایی از آنها آلومین می باشد. در واقع ماده تشکیل دهنده آنها آلومین بود که به عنوان یک گزینه مناسب در طراحی دکوراسیون داخلی از آن می توان استفاده نمود. توجه داشته باشید که آجر های نسوز پایه آلومینیومی از مخلوط بوکسیت، کائولن و همچنین کروندوم که در حدود ۷۰درصد آلومین دارند، تشکیل شده اند. این نوع آجر ها در دمایی بین ۱۲۰۰ تا ۱۸۰۰ درجه سانتی گراد پخته می شوند و از آنها برای پوشش درونی کوره های ذوب فولاد می توان استفاده نمود. نکته مهم این است که آجر های نسوز آلومینیومی نسبت به مواد قلیایی مقاومت بالایی داشته و این مزیت باعث می شود تا از آنها به عنوان پوشش درونی کوره های شیشه یا سیمان استفاده می شود.

آجرهای نسوز سیلیسی

آجر هایی که از خاک سیلیسی تشکیل شده باشند، آجر های سیلیسی گفته می شود. البته خاک های سیلیسی را در اصطلاح کورتزیت هم می گویند که مواد تشکیل دهنده آنها شامل اکسید سیلیسیوم به مقدار خیلی زیاد و مابقی آنها اکسید کلسیم، اکسید تیتانیوم و اکسید آهن که برای تهیه این ترکیب از کوارتز خالص استفاده می کنند. از این نوع آجر های نسوز برای پوشش درونی کوره های فولاد سازی استفاده می شود. حتی آجر های نسوز سیلیسی در تولید شیشه، سرامیک و همچنین کوره های کک سازی هم کاربرد دارند، دلیل آن هم این است که این نوع آجرها رسانایی گرمایی بالایی در نفوذ ناپذیری مقابل گاز ها دارند.

آجر نسوز زیرکونیوم

برای تهیه این نوع آجرها از سولفات زیر کونیوم طبیعی به همراه مقدار اندکی آلومین به کوارتز استفاده می کنند و مهم ترین کاربرد آنها ساختن کوره های ذوب آلومینیوم، کوره مخزن شیشه های مذاب و همچنین کوره هایی با دمای بالا می باشد.

آجر نسوز کروم

این نوع آجر های نسوز از ۵ تا ۱۰ درصد اکسید کروم بوده و در حدود ۹۰تا ۹۵ درصد اکسید آلومینیوم تشکیل شده اند و از آنها در ساختن بخش درونی کوره های بلند ذوب آهن استفاده می شود. توجه داشته باشید که این آجر ها در برابر مواد قلیایی دارای مقاومت بالایی هستند.

آجرهای نسوز قلیایی

آجر های قلیایی از اکسید منیزیم و سیلیسیم دی اکسید تشکیل شده اند و در صورتی که بخواهند مقاومت گرمایی این نوع آجر ها را افزایش دهند، مقداری اکسید کروم و اکسید آهن را به این مخلوط اضافه می کنند. کاربرد این نوع آجرها در پوشش درونی کوره های باز فولاد سازی، کوره های دوار سیمان سازی، قسمت بالایی کوره های ذوب شیشه و همچنین تهیه صنایع فلزات غیر آهنی می باشد.

بهره گیری از آجر های نسوز در نمای ساختمان

کاربرد دیگر آجر های نسوز استفاده آنها در نمای ساختمان می باشد و به دلیل تنوع در رنگ و زیبایی چشمگیری که این متریال دارد، نمای ساختمان را زیباتر خواهد نمود.

استفاده از این متریال در نمای ساختمان بسیار تاثیر گذار است و علاوه بر جذابیت خاص این متریال، می توان سالها بدون تغییر از آنها استفاده نمود. البته این امکان تنها در صورتی فراهم است که آجر های نسوز قابل استفاده در نمای ساختمان با فرمولاسیون استاندارد تهیه شده باشند. اما از آنجایی که امروزه انواع مختلفی از آجر ها با نام نسوز در بازار موجود است، دیگر نمی توان مطمئن بود که بعد از سالها همانند روز اول باشند. زیرا آجر های نسوز فعلی از کیفیت لازم برخوردار نبوده و این مسله باعث می شود بعد از گذشت سالها نه تنها تغییر رنگ دهند، بلکه شکل آنها هم تغییر کند و در پاره ای از مواقع جلبک یا شوره می زنند. از این رو توصیه می کنیم که در زمان خرید آجرهای نسوز، از استاندارد بودن و  همچنین ثبات رنگ و ضد شوره بودن آجر های نسوز اطمینان کسب کنید و آجرهایی را خریداری کنید که با فرمولاسیون اختصاصی تولیده شده باشند.

نحوه نصب آجر های نسوز :

 توجه داشته باشید که برای نصب آجر های نسوز می توانید از چسب استفاده کنید، اما با استفاده از ملات و سیمان هم قابل نصب هستند.  نکته مهم این است که طرح و ترکیب رنگ ها و همچنین ترکیب سنگ و آجر باعث می شود تا کار زیبایی را در نهایت ارائه دهید. توجه داشته باشید که اگر از گران ترین آجر نسوز هم برای نمای ساختمان استفاده کنید، اما در زمان اجرا، طرح و ترکیب مناسبی را در نظر نداشته باشید، بی فایده خواهد بود و تمام هزینه هایی که کردید به هدر خواهد رفت. از این رو توصیه می کنیم که برای نمای ساختمان طرحی مناسب و زیبا را با کمک طراحان در نظر گرفته و اجرا نمایید.

آجر نسوز

انواع آجر نسوز
آجر نسوز
توضیحات منتشر شده در ۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۵ | بازدید: 200

سنگ آنتیک و آشنایی با این متریال دکوراتیو

سنگ آنتیک و موارد مصرف سنگ های آنتیک

سنگ آنتیک قطعات شکسته یا خرد شده سنگ می باشد که در کنار هم قرار گرفته و تشکیل سنگ آنتیک را داده اند و با ملات هایی که پایه زرینی دارند، چسبانده می شوند. طراحان برای زیباتر کردن فضا های بیرونی و همچنین فضاهای داخلی نیاز به سنگهایی داشتن که علاوه بر طرح های مختلف، دارای فاکتور های فیزیکی و مکانیکی با کیفیت بالا و قیمت مناسب باشند. از این رو به سراغ سنگ های آنتیک رفته اند.  سنگ آنتیک معمولا” از سنگ های طبیعی تراورتن و مالون تشکیل شده است که بدون تغییر در رنگ و با هنر دست و به صورت طبیعی مورد استفاده قرار می گیرند.

ویژگی سنگ آنتیک

سنگ های آنتیک علاوه بر اینکه نمای متفاوتی دارند، دارای تنوع رنگ و مدل بوده و امکان این وجود دارد که با چینش های مختلفی روی دیوار نصب شوند. به راحتی می توان آنها را نصب کنید و با وجود اینکه قیمت مناسبی دارند، بسیار شیک و مقاوم هستند. از این رو به دلیل قابلیت های خاصی که دارند، قابل نصب بر روی هر دیواری اعم از گچ، سرامیک، سیمان و …می باشند. جالب این است که این نوع سنگ ها را می توان بر روی نماهای کهنه و قدیمی هم اجرا نمود و اصلا نیاز به تخریب نمای قبلی وجود ندارد. این نوع سنگ ها نسبت به سنگ های معمولی دارای کمترین پرتی هستند و این مسله باعث می شود تا از لحاظ هزینه مقرون به صرفه باشند. توجه داشته باشید که سنگ های آنتیک در مقابل سایش مقاوم بوده و حتی در برابر یخ زدگی و آتش مصونیت دارند.

معایب سنگ آنتیک

با همه ویژگی هایی که سنگ های آنتیک دارند، باید گفت که این متریال امروزه طرفدار ندارد و کمتر کسی از سنگ های آنتیک برای تزئین دیوار ها استفاده می کند. مهم ترین دلیل آن از مد افتادن سنگ آنتیک است .دلیل آن هم این است که احتمال تجمع حشرات در بین بند های سنگ وجود داشته و اینکه قابلیت رنگ پذیری ندارند و اگر بعد از مدتی بخواهید دکوراسیون فضا را تغییر دهید، باید سنگ ها را بکنید و حتی اگر فضای گرد و قوس داری را هم داشته باشید، نمی توانید از این سنگ ها استفاده کنید. مهم تر اینکه وزن سنگینی دارند و در زمان زلزله خطر ساز هستند. توجه داشته باشید که از سنگ های آنتیک نمی توان بر روی سقف استفاده نمود و تنها قابل استفاده بر روی دیوار هستند.

مکان های قابل استفاده از سنگ های آنتیک

مکان های مانند دیوار پشت تلویزیون ، دیوار بین کابینت، دیوار آشپزخانه، دیوار پذیرایی، نمای ساختمان، محیط دفتر کار و همچنین واحدهای تجاری و … می توانید از سنگ های آنتیک استفاده کنید و حتی در بالای شومینه هم قابل نصب هستند، زیرا قابلیت تحمل گرمای بسیار زیاد را دارند و همچنین در فضاهای مرطوب و خیس هم قابل استفاده هستند.  

طرح های مختلف سنگ آنتیک

بهتر است بدانید که سنگ های آنتیک با طرح های مختلفی در بازار موجود است که شامل، سنگ های گیوتین یا در اصطلاح قیچی، سنگ های روتوری، سنگ های مالون، سنگ رودخانه ای ، سنگ بادبر، پازل لب پر ، پازل لب صاف ، پازل نامنظم و منظم ، پازل الوان، پازل چرمی ، سنگ آنتیک طرح آجر ، سنگ آنتیک حاشیه ، آنتیک سوپر براش ، آنتیک سه بعدی یا پروفیلی می باشند.

متریال سنگ آنتیک

سنگ هایی که در کار تزئین فضای داخلی و نما از آنها استفاده می شود، به چند دسته اصلی تقسیم می شوند که شامل : سنگ تراورتن، سنگ مرمر، سنگ گرانیت، سنگ چینی، سنگ لوح و همچنین ماسه سنگ می باشد. که رایج ترین آنها سنگ شامل موارد زیر است :

سنگ گرانیت

بهتر است بدانید که گرانیت ها سخت و محکم هستند و در برابر نفوذ آب از خود مقاومت نشان داده و می توان از آنها در محیط های صنعتی استفاده نمود، زیرا قدرت تحمل زیادی دارند و در صنعت ساختمان سازی گرانیت ها جزء مصالح با دوام به شمار می روند. این نوع سنگ ها ظاهر متفاوتی دارند و آن هم به دلیل کار نهایی است که بر روی سطح آنها انجام می شود و به صورت چکشی، صیقلی، تیشه ای و کلنگی دیده می شوند. البته فراموش نکنید که نوع صیقلی آن ظاهر زیباتری دارد و به خوبی رنگ و انعکاس را نمایش می دهد.

می توان سطح سنگ های گرانیت را با کمک حرارت دادن به صورت سوخته در آورده و از تلفیق آنها با گرانیت های صیقلی استفاده نمود تا از طریق ایجاد تضاد، زیبایی جالبی خلق شود. توجه داشته باشید که گرانیت ها در اثر حرارت دیدن ضریب انبساط و انقباض بین اجزای کریستال های مختلف آنها تغییر کرده و به صورت سوخته در می آیند و از آنها در فضاهای مختلف می توان استفاده نمود.

البته برای استخراج گرانیت ها باید هزینه زیادی را صرف نمود و از آنجایی که برش و صیقل دادن آنها گران است، به همین خاطر از این سنگ گرانقیمت در نمای ساختمان ها کمتر استفاده می شود و بیشتر برای کف سازی قابل استفاده هستند.

ماسه سنگ ها

توجه داشته باشید که ماسه سنگ ها انواع مختلفی دارند واگر ته نشست های ماسه ای را با کمک کربنات کلسیم بهم بچسبانید، ماسه سنگ آهکی ایجاد می شود و اگر این ته نشست ها با سیلیس چسبیده شوند، تشکیل ماسه سنگ های سیلیسی را می دهند و به همین صورت اکسید آهن و دولومیت هم باعث ایجاد اکسید آهن و دولومیتی می شوند.

سنگ تراورتن

یک نوع سنگ آهکی که با فعالیت چشمه های آب گرم ایجاد می شود را سنگ تراورتن می نامند. در واقع آب های گرم از بین سنگ های کربناتی مانند سنگ آهک حرکت کرده و از آنجایی که اسیدی می باشد، کربنات کلسیم این سنگ ها حل شده و باعث می شود تا محلول کربناتی و بی کربناتی را با خود به سطح زمین بیاورد. توجه داشته باشید که این نوع سنگ ها به دلیل ویژگی های خاصی که دارند، مورد استفاده در فضاهای دکوراتیو می باشند. در واقع مقاومت نسبتا” خوب این سنگ ها، برش پذیری و همچنین صقیلی شدن آنها باعث می شود تا ظاهر زیبایی پیدا کنند و در کنار قیمت ارزان تری که نسبت به سنگ های دیگر دارند، باعث می شود تا در ساخت سنگ های آنتیک از ضایعات این نوع سنگ ها استفاده کنند. توجه داشته باشید که این نوع سنگ ها در اپن آشپزخانه و همچنین فضاهای خارجی مانند باغچه های تزئینی مصرف می شود.

سنگ مالون

سنگ مالون نوع سنگی است که کاملا” تراش خورده هستند و بعد از استخراج آنها را به وسیله پتک به اشکال منظم در می آوردند. از سنگ های مالون در مناطق کوهستانی و همچنین قوس های سنگی قابل استفاده هستند. برای مثال در درگاه ها، طاق های زیرین دالان ها، نمای ساختمان ها، پله ها و…  مورد استفاده قرار می گیرند.  

سنگ قیچی یا گیوتین

سنگ های گیوتینی جزء سنگ های دکوراتیو به حساب می آیند که از کنار هم قرار گرفتن قطعه های پروفیل های سنگ های تراورتن، مرمریت و … با طرح و رنگ های مختلف تهیه می شوند. توجه داشته باشید که پروفیل های سنگی را با استفاده از دستگاهی خاص به صورت طولی به دو قسمت تقسیم می کنند و این کار به گونه ای انجام می شود که سطح خارجی که روی دیوار نصب می شود، صاف باشد و سطح داخلی نامنظم و نا صاف است و از آنها برای نمای بیرونی و داخلی ساختمان استفاده می کنند. جالب این است که سنگ های قیچی جزء پرکاربردترین متریالی است که می توان از آنها در کنار کاغذ دیواری، ترموود و … استفاده نمود.

سنگ آنتیک پازل

سنگ پازل جزء سنگ های آنتیک به حساب آمده و به دلیل قطعات منظمی که دارد، کاملا دکوراتیو می باشد. در واقع سنگ پازل به صورت منظم برش خورده و در اشکال و طرح های مختلف تهیه می شود. سنگ های پازل انواع مختلفی شامل : زنجیره ای ، توری قیچی، لب پر دارند و  می توانید با توجه به سلیقه خود نمونه های مختلف را انتخاب کنید. از این نوع سنگ ها در حیاط، راهروی های ساختمان و دیوار آشپزخانه استفاده می شود.

نحوه ماندگاری سنگ های آنیتک

توجه داشته باشید که هر کدام از سنگ های دکوراتیو را انتخاب کنید، باید بر روی آنها براق کننده سنگ زده شود. در واقع این مایع شفاف بر پایه کوپلیمر اکرلیک بوده و به عنوان یک محافظ بسیار قوی برای نمای سنگ قابل استفاده می باشد. نکته مهم این است که زرین سنگ یا همان براق کننده سنگ مانع بسیار خوبی برای نفوذ آب به داخل ساختمان می باشد و لازم است که روی سنگ ها مخصوصا سنگ هایی که در نمای ساختمان استفاده می شوند، زده شود. زیرا برق کننده، سطح سنگ را ضد آب کرده و مانع از تغییر رنگ سنگ ها می شود و مهم تر اینکه آنها را در مقابل اشعه های خورشیدی، محافظت کرده و عمر آنها را افزایش می دهد.

طریقه اجرای رزین ها

بهتر است بدانید که برق کننده سنگ به صورت آماده مصرف بوده و تنها با کمک قلمو یا پیستوله کم فشار می توان آن را روی سطح سنگ اعمال نمود. توجه داشته باشید که برای سطح های عمودی باید تا حدی رزین را بزنید که از سطح سنگ جاری شود و توصیه می کنیم برای اینکه اجرای رزین به درستی و کامل انجام شود، حداقل دو لایه پشت سر هم پاشیده شود.

البته سنگ های آنتیک دو دسته طبیعی و مصنوعی دارند که دلیل این تقسیم بندی را در زیر توضیح می دهیم :

سنگ های آنتیک طبیعی

بهتر است بدانید برای تولید سنگ های آنتیک از ضایعات سنگ ها استفاده می شود و این ضایعات باید دارای سختی قابل قبولی باشند تا نتیجه خوبی در نهایت حاصل شود. اما توجه داشته باشید که سختی زیاد این ضایعات باعث می شود تا برش دادن و همچنین صیقل دادن سنگ به سختی انجام شود و این مسله هزینه تهیه و تولید سنگ را افزایش می دهد. از این رو به دلیل اینکه گرانیت ها بسیار سخت هستند، سنگ های آنتیک قیمت بالایی پیدا می کنند. از طرف دیگر ضایعات سنگی که در برابر اسید ها دارای مقاومت نسبتا” بالایی هستند، برای تهیه سنگ آنتیک مناسب نبوده و به همین خاطر به جای استفاده از سنگ هایی مانند گرانیت، سینیت، دیوزیت، کوارتزیت، آنزریت، تراکیت، ازاکت، دیاباز و ماسه سنگ از ضایعات سنگ های تراورتن برای تولید سنگ های آنتیک طبیعی استفاده می شود.

ویژگی استفاده از ضایعات تراورتن در تهیه سنگ آنتیک طبیعی چیست ؟

این نوع سنگ نسبت به سنگ های گرانیتی و کوارتزیت دارای مقاومت پایین تری می باشد و چون سختی کمی دارد، به راحتی می توان آن را برش داده و ساب زد. این نوع سنگ بلوری بوده و ظاهری زیبایی دارد و علاوه بر چگالی زیادی  که دارد، دارای تخلخل بوده و این مسله باعث می شود تا به صورت کامل به ملات بچسبد.

سنگ آنتیک مصنوعی

گونه ای دیگر از سنگ های آنتیک به صورت مصنوعی تهیه می شوند و جالب این است که این سنگ های محمدودیت های سنگ های آنتیک طبیعی را نداشته و لازم نیست از سنگ های با مقاومت پایین تر و تخلخل بیشتر استفاده شود. زیرا سنگ های آنتیک مصنوعی به دلیل اینکه در سایز های مختلف تهیه می شود، نیاز به برش کاری زیاد ندارند. این نوع سنگ ها تخلخل ندارند، زیرا در زمان قالب گیری از تجهیزات خاصی استفاده می شود تا مانع ریزش آنها بعد از چسباندن شوند. از این رو می توان سنگ های آنتیک مصنوعی با مقاومت بالا و دوام بیشتر و همچنین تخلخل بسیار کم را تهیه نمود. نکته مهم این است که در این نوع سنگ ها به هیچ عنوان قارچ و باکتری جمع نمی شود، زیرا فضاهای خالی موجود در آنها بسیار کم تر از سنگ های آنتیک طبیعی می باشد.

توضیحات منتشر شده در ۲۱ اردیبهشت, ۱۳۹۵ | بازدید: 274

ترموود چیست ؟

ترموود چیست و چه کاربردی دارد؟

همان طور که می دانید  چوب اولین موادی است که به صورت طبیعی و به وفور یافت می شود و در سال های گذشته از آن برای ساختمان سازی استفاده می کردند، اما نمی دانستند که چوب دارای خصوصیات فیزیکی خاصی بوده و استفاده از آنها در فضاهای مختلف مخصوصا فضاهای باز با محدودیت هایی رو به رو است. از این رو در طول زمان انسان ها به این مسله پی برده و برای استفاده از چوب راهکاری را مد نظر قرار دادن تا بتوانند مقاومت چوب را افزایش دهند و از آنها در فضاهای باز هم استفاده کنند. در واقع به مرور زمان انسان ها متوجه شدن که با حرارت دادن به چوب می توانند چوب با مقاومتی را ایجاد کنند. نکته مهم این است که حرارت دادن چوب باید در دمای زیر ۱۸۰ درجه سانتی گراد و در شرایط خاصی در مدت زمان تقریبی ۵۰ تا ۱۰۰ ساعت آن هم با توجه به نوع چوب انجام شود تا بتوان چوب با دوامی و در اصطلاح ترموود را ایجاد نمود.  کشور فنلاند به عنوان اولین کشور عرضه کننده گونه های مختلف ترموود در جهان شناخته شده است که چوب هایی مانند کاج، توس، صنوبر، نویل و … از برند های عرضه شده توسط این کشور می باشد.  نکته مهم در رابطه با ترموود این است که در زمان حرارت دادن با اصول خاصی که گفته شد، اکسیژن محیط از بین رفته و این مسله باعث می شود تا امکان سوختن چوب فراهم نشود.

البته باید بدانید که ترموود با استفاده از شیوه های مختلفی قابل انجام است. برای مثال از روغن، بخار آب و … برای ترمو کردن چوب ها استفاده می شود. اما مهم نیست که از چه طریق ترموود را بسازید، اما مهم است که سه مرحله خشک کردن، حرارت دادن و خنک کردن به دقت انجام شود.

ترموود ها هم دارای نوع و کیفیت های متفاوتی هستند و این مسله باعث می شود تا در شرایط مختلف مانند قرار گیری در مقابل اشعه ماوراء بنفش یا رطوبت از خود مقاومت های متفاوتی نشان دهند. البته ترموود ها نسبت به چوب طبیعی دارای طول عمر بیشتری هستند و می توان گفت که عمر ترموود ها چندین برابر چوب های معمولی می باشد. جالب این است که در پروسه حرارت دادن چوب تمام عناصر شیمیایی که باعث نابودی و فساد آن می شود، از بین رفته و این مسله دلیل خوبی برای طول عمر ترموود ها می باشد. نکته مهم در این قسمت ترمو کردن چوب ها می باشد، به گونه ای که هر چه عملیات ترمو طبیعی تر انجام شود، ترموود نهایی دارای دوام و مقاومت بیشتری بوده و همچنین با معماری پایدار رابطه بهتر و بیشتری برقرار خواهد کرد.

کاربرد ترموود

توجه داشته باشید که چوب های ترمو این قابلیت را دارند که در هر شرایط جوی مختلف مانند سرما و گرما، بارندگی و رطوبت، حشرات و اشعه UV آفتاب قرار بگیرند و بدون مشکل قابل استفاده هستند و به همین خاطر برای فضاهای باز و بیرون از ساختمان به راحتی می توان از آنها بهره گرفت و مهم ترین کاربرد ترموود ها در نماهای ساختمان است، اما از آنها می توان در فضاهای مرطوب همانند، حمام، سرویس بهداشتی، سونا و …قابل استفاده نمود. حتی قابلیت استفاده در سایبان و آلاچیق ها را هم دارا هستند.

رنگ ترموود

توجه داشته باشید که ترموود ها به صورت معمول اگر در شرایط استاندارد تولید شده باشند، نیازی به رنگ کردن چوب وجود ندارد و حتی احتیاجی به پوشش های مختلف برای بالا بردن مقاومت چوب هم نمی باشد. اما با توجه به نظر طراحان گاهی نیاز به چوب های تیره یا روشن و حتی چوب هایی با رنگ های خاص می باشد که در این صورت می توان با استفاده از رنگ های استاندارد، ترموود ها را رنگ آمیزی نمود. البته فراموش نکنید برای اینکه جلوه چوب های ترمو بیشتر شود، می توانید هر چند سال یک بار از مواد براق کننده استاندارد استفاده کنید.

قیمت ترموود

بهتر است بدانید که ترموود ها با توجه به شرایط و همچنین نوع و کیفیتی که دارند، دارای قیمت های متفاوتی هستند. برای مثال قیمت چوب ون که سخت ترین نوع چوب است، بالاتر از قیمت چوب کاج می باشد و از آنجایی که ترموود ها یک محصول وارداتی هستند، قیمت آنها با توجه به قیمت ارز تغییر کرده و حتی تمام شرایطی که روی واردات تاثیر گذار است، روی قیمت ترموود هم تاثیر می گذارد. از این رو این محصول قیمت مشخصی نداشته و با توجه به شرایط قیمت آن هم تغییر می کند.

روش نصب ترموود

به صورت معمول نصب ترمو به دو روش انجام می شود که شامل زیرسازی چوبی یا استفاده از کلیپس می باشد. روش اول به گونه ای است که در آن زیرسازی چوبی به صورت عمود بر پروفیل های چوب انجام می شود و بعد از آن با استفاده از پیچ های استاندارد ضد زنگ، پروفیل های ترموود بر روی زیر سازی نصب می شوند. اما روش دوم به روش آهن کشی و از طریق پروفیل های گالوانیزه انجام شده و در نهایت ترموود ها با کمک کلیپس به زیر سازی وصل می شوند.

هر کدام از روش های که گفته شد با توجه به شرایط خاص قابل انجام هستند، اما روش دوم با اینکه قیمت بالاتری نسبت به روش اول دارد، اما پیچ ها در این روش دیده نخواهد شد و ظاهر زیباتری را ایجاد می کنند.

نکته مهمی که در زمان نصب باید به آن توجه داشته باشید، درزهای ترموود ها می باشد که باید دزر بین چوب های ترمو در حدود ۲ سانتی متر باشد و دلیل آن هم این است که چوب ها تغییر سایز داشته و در اصطلاح بازی می کنند و به همین خاطرباید فضایی برای انبساط آنها وجود داشته باشد.

 

 

توضیحات منتشر شده در ۲۰ اردیبهشت, ۱۳۹۵ | بازدید: 172

نو نوار کردن خانه

نونوار کردن خانه

در صورتی که شما هم جزء آن افرادی هستید که دوست دارید در مدت زمان کوتاهی حال و هوای منزل خود را تغییر دهید و شکل تازه و نونواری به خانه خود ببخشید، باید بدانید که برای انجام این کار باید راهکار هایی را اجرا کنید تا همه چیز در خانه شما مرتب بوده و بدرخشد.

البته فراموش نکنید که ترفند هایی که ارائه می شود، با اینکه ساده به نظر می رسند، اما بسیار کاربردی بوده و به شما کمک می کند تا خانه خود را متحول کنید.

۱-در صورتی که بودجه رنگ کردن کل دیوار های منزل را ندارید، یا حتی فرصت انجام این کار برای شما پیش نمی آید، پیشنهاد می کنیم یکی از دیوار های منزل را به سلیقه خود انتخاب کرده و تنها آن دیوار را رنگ آمیزی کنید. بهتر است بدانید که در چیدمان های حرفه ای به صورت معمول یکی از دیوارها را متفاوت از سایر دیوار ها رنگ آمیزی می کنند. البته امروزه از کاغذ دیواری برای انجام این تغییر استفاده می شود، اما پیشنهاد ما استفاده از دیوارپوش های سه بعدی بست وال است، زیرا علاوه بر جدید بودن این متریال، کاملا سه بعدی بوده و تغییر را به شکل منحصر به فردی در خانه شما ایجاد می کند.

یادتان نرود که بهره گیری از رنگ، کاغذ دیواری یا حتی دیوارپوش های بست وال باید به گونه ای باشد که در عین متفاوت بودن دیوار، رنگ آنها با کل فضا هماهنگ باشد.

۲-می توانید از وسایل دکوری که رنگ آنها متناسب با رنگ انتخابی شما می باشد، استفاده کنید و از آنها برای نونوار و زیباتر شدن فضای منزل بهره بگیرید. زیرا دکوری ها از وسایلی هستند که وجود آنها در فضا بسیار تاثیر گذار خواهد بود.  

۳-راهکار دیگری که می توانید برای تغیر فضای خانه از آن استفاده کنید، بهره گیری از رنگ های براق و پررنگ است، دلیل آن هم این است که این نوع رنگ ها در نگاه اول چشم را خیره کرده و جلوه بیشتری خواهند داشت. البته نباید فراموش کرد که رنگ های براق در فصل بهار که شدت نور بسیار زیاد، بازتاب بهتری دارند و اگر خانه شما آفتاب گیر خوبی دارد، می توانید از این مزیت استفاده کنید.

اما اگر منزل شما به گونه است که نورگیر چندان مناسبی ندارد، می توانید از هالوژن ها و سایر نورپردازی ها برای درخشندگی دیوار کمک بگیرید. برای مثال انتخاب رنگ آبی لاجوردی در کنار طلایی ترکیب بسیار زیبایی را ایجاد می کند و شما می توانید از یک تابلو با رنگ آبی و قاب طلایی که جفت بی نظیری در کنار هم هستند، برای متحول کردن خانه خود استفاده کنید.

۴-در اتاق خواب خود می توانید از یک روتختی سبز رنگ استفاده کنید تا از طریق یک رنگ شاد و زنده بتوانید فضای شلوغ و گرفته اتاق خواب را متحول کنید و باز سنگین فضا را کاهش دهید.

۵-آینه گزینه مناسبی برای ایجاد تحول در فضاهای مختلف، مخصوصا فضاهای کوچک و دلگیر است. وجود یک آینه سرتا سری علاوه بر بزرگ جلوه دادن فضا، باعث بازتاب نور بیشتر در محیط خواهد شد.

۶-در صورتی که از کاغذ دیواری برای تغییر فضای منزل خود استفاده می کنید، بهتر است بدانید که طرح راه راه کاغذ باعث می شود تا دیوار هویت تازه ای پیدا کند. از این رو اگر از رنگ هم بهره می گیرید، فراموش نکنید که این راهکار به نونوار کردن خانه شما کمک می کند. حتی اگر دیوار منزل شما ارتفاع بلندی دارد، می توانید از طرح های موجی شکل دیوارپوش های سه بعدی بست وال به صورت عمودی استفاده کنید تا ارتفاع را کمتر نشان دهد و اگر دیواری با عرض زیاد دارید، طرح های موج دار به صورت افقی گزینه مناسبی برای زیباتر شدن فضا خواهند بود.

۷- تابلو های تیره با رنگ های تند را می توانید روی روشن ترین دیوار منزل نصب کنید تا ترکیب منحصر به فردی ایجاد کند و نمای بسیار زیبایی شکل بگیرید.

۸-با استفاده از چوب های ساده و ارزان قیمت می توانید کتابخانه ای زیبا بسازید و آن را رنگ آمیزی کنید یا حتی می توانید کتابخانه ساده ای را خریداری کنید و طرح های زیبایی را در پشت کمد با کاغذ های طرح دار مقاوم ایجاد کنید.

۹-اگر خانه شما دیوار هایی با رنگ سفید دارد و کمی بی روح به نظر می رسد، بهتر است برای تحول خانه خود از ترکیب رنگ های زیبا و همچنین متفاوت استفاده کنید. برای مثال می توانید با مبلمانی به رنگ آبی یا فرشی با همین رنگ دکوراسیون خانه را تغییر دهید.

منبع: www.mspir.ir

 

توضیحات منتشر شده در ۲۰ اردیبهشت, ۱۳۹۵ | بازدید: 382

فوت و فن های نصب کاغذ دیواری

فوت و فن نصب و چسباندن کاغذ دیواری روی دیوار

بهتر است بدانید که در حدود ۲ هزار سال از تولید کاغذ توسط چینی ها می گذرد. در واقع کاغذ اولین ماده ای است که چینی ها برای تزئین دیوارهای خانه هایشان از آن استفاده می کردند. جالب این است که با گذشت ۲ هزار سال هنوز هم کاغذ دیواری از مهم ترین ابزاری است که برای تزئین خانه ها از آن استفاده می شود.
البته دلایلی چون کیفیت بالا در ساخت، رنگ های متنوع و طرح های گوناگون باعث شده تا اکثر افراد برای تزئین دیوارهای منزل خود به سراغ کاغذ دیواری بروند. اما باید کاغذ دیواری را به صورت کاملا” استادانه نصب نمایید تا جلوه زیبای آن از بین نرود و کار در نهایت خراب نشود. البته نصب این متریال آن گونه که تصور می شود، سخت و پیچیده نبوده و می توان با استفاده از دستور العمل خاص آن را نصب کرده و فضای زیبایی را در خانه خود خلق نمایید.
نکته مهم این است که برای نصب کاغذ دیواری باید وسایل و امکاناتی را در اختیار داشته و مرحله به مرحله پیش بروید تا بتوانید کار تزئین دیوار های خانه خود را به زیبایی انجام دهید.

وسایل مورد نیاز برای نصب کاغذ دیواری

بهتر است بدانید که برای نصب کاغذ دیواری نیاز به لوازمی است که شامل تیغ موکت ‌بری، کاردک پلاستیکی، چسب‌ چوب، چسب مخصوص کاغذدیواری، قلمو یا غلتک نقاشی و همچنین رول کاغذ دیواری که بعد از تهیه آن می توانید سایر وسایلی که گفته شد را از ابزار فروشی ها خریداری کنید. توجه داشته باشید که قیمت هر رول کاغذ دیواری بر اساس طرح و نوع جنسی که دارند، متفاوت بوده و با عرض های مختلفی مانند ۵۰‌سانتیمتر، ۷۰سانتیمتر و یک متر در بازار به فروش می رسند.

نصب کاغذ دیواری با زیر سازی مناسب

توجه داشته باشید که برای نصب کاغذ دیواری روی دیوار باید زیر کار مناسبی را در اختیار داشته باشید تا کاغذ دیواری بر روی دیوار به زیبایی بشیند و کار نصب بدون دردسر انجام شود. از این رو توصیه می کنیم زیر کار دیوار را مهیا کنید تا بتوانید نصب کاغذ دیواری را به آسانی انجام دهید. از این رو ابتدا چسب چوب را با مقداری آب رقیق کرده تا به حالت رنگ در آمده و با استفاده از قلمو یا غلتکی که خریداری نموده اید، روی دیوار بزنید. انجام این کار نه تنها باعث می شود تا غبار یا کثیفی از روی دیوار برداشته شود، بلکه کمک می کند تا چسب مخصوص راحت تر روی کاغذ دیواری بشیند و شما به صورت عمری از آن استفاده کنید.  
البته در نظر داشته باشید که انجام این کار به سهولت نصب کمک می کند و در صورت انجام ندادن آن هم می توانید به کار نصب خود امیدوار باشید. اما اگر دیوار زیر کار گچ می باشد و قبلا هم رنگ نشده است، باید قبل از آن یک یا حتی دو دست از روغن الیف را روی دیوار بزنید تا از این طریق سطح دیوار را لغزنده کنید. انجام این کار باعث می شود تا کاغذ دیواری به خوبی روی دیوار بشیند. سپس با زدن چسب چوب می توانید دیوار مورد نظر را برای نصب کاغذ دیواری آماده نمایید.
در صورتی که دیوار زیر کار سنگ است، می توانید با استفاده از بتونه فوری روی سطح دیوار را کامل بکشید. این بتونه را می توان از ترکیب مل و چسب کاغذ دیواری تهیه کنید. اما در صورتی که دیوار زیر کار رنگ شده باشد، امکان پوسته شدن دیوار وجود دارد. به همین خاطر در صورتی که کاغذ دیواری را چسباندید و خودش را ول کرد، باید سطح دیوار را به صورت کامل تراشیده و بعد از آن چسب چوب بزنید.

دقت در برش کاغذ دیواری

بعد از آماده نمودن دیوار باید کار نصب رول های کاغذ دیواری را شروع کنید و با توجه به ارتفاع دیوار کار برش کاغذ ها را انجام دهید. از آنجایی که ارتفاع دیوار ها به صورت استاندارد ۲۷۰ سانتی متر است، ۱۰ سانتی متر هم از بالای قرنیز بیشتر و ۲۸۰ سانتی متر را اندازه گرفته و با استفاده از تیغ موکت بری برش بزنید. شاید گمان کنید که ۱۰ سانتی متر بیشتر به چه علت می باشد، پاسخ این است که برای همسان نمودن بالا و پایین دیوار و همچنین گل کاغذ دیواری لازم است که این کار انجام شود.  در این حالت نمونه اول را در نظر داشته و برای برش نمونه دوم، باید گل های هر دو رول از کاغذ دیواری را با هم تنظیم کنید تا بعد از نصب کار نهایی شکل زیبایی به خود بگیرد. 
نکته مهمی که باید در نظر داشته باشید، این است که در قواره دوم از کاغذ دیواری ممکن است ۴۰ تا ۶۰ سانتی متر پرت شود. البته دلیل این مقدار از پرتی جور شدن گل ها در دو قواره می باشد که کاملا هم طبیعی است. بعد از جور کردن گل های دو نمونه باهم، قواره دوم را هم اندازه با قواره اول برش دهید. این کار را برای قواره های سوم به بعد هم انجام داده تا کل دیوار تکمیل شود.
نکته مهمی که باید در نظر داشته باشید، جور بودن گل های کاغذ دیواری است و وقتی قواره های کاغذ دیواری را برش دادید، آنگاه زمان نصب کاغذ ها روی دیوار آغاز می شود.

نصب کاغذ دیواری

بعد از برش کاغذ دیواری ها بهتر است آن ها را به ترتیب در کنار هم بچینید و به سراغ آماده سازی چسب بروید. برای ساخت چسب ابتدا ۱۰۰ گرم پودر چسب را در نیم لیتر آب حل کنید. بهتر است در زمان اضافه نمودن پودر به آب دائما هم بزنید تا از این طریق چسب یکنواختی ایجاد شود و از گلوله گلوله شدن چسب جلوگیری کنید.
بعد از تهیه چسب باید پشت کاغذ ها را با استفاده از قلمو، چسب بزنید و سعی کنید که همه سطح کاغذ را به صورت مساوی چسب کاری کنید.  بعد از این که قواره اول از کاغذ دیواری را چسب زدید، آن را چند تا زده و از قسمت بالا به سمت پایین بچسبانید. همان طور که گفته شد، قواره ای که برش داده اید ۱۰ سانتی متر بیشتر است و این امکان وجود دارد که از بالا و پایین ۵ سانتی متر کامل در نظر بگیرید.
برای نصب قواره اول به نصف که رسیدید، حتما دست کشیده و بعد از آن قواره دوم را نصب کنید، انجام این کار باعث می شود تا هر دو قواره از کاغذ را راحت تر با یکدیگر جور کنید، تا هم تراز هم شوند. یادتان نرود که قواره دوم را بعد از جور کردن گل ها می توانید تا نصفه بچسببانید و بعد دوباره به سراغ قواره اول رفته و آن را به صورت کامل نصب نمایید. توجه داشته باشید که باید این روش نصفه چسباندن کاغذ ها را در هر قواره تا انتهای دیوار آماده دهید تا کار در نهایت تمیز و اصولی نصب شود.
نکته مهم این است که درز های کاغذ دیواری را باید به سمت نور تنظیم کنید تا کار زیبایی بیشتر داشته باشد. بعد از چسباندن هر قواره با استفاده از کاردک پلاستیک که خریداری نموده اید، خیلی نرم روی کاغذ دیواری را بکشید تا به خوبی روی دیوار بچسبند. در نهایت باید از بالا و هم از پایین تمام اضافات کاغذ دیواری را با کمک تیغ موکت بری برش داده و حذف نمایید تا یک دیوار زیبا و تمیز ایجاد شود. فراموش نکنید که وجود قرنیز در پایین دیوار به شما این امکان را می دهد تا کاغذ دیواری را تا لب آن کشیده و روی آن را آزاد قرار دهید.

فوت و فن های نصب کاغذ دیواری
یادتان نرود که در زمان نصب کاغذ دیواری احتمال بروز مشکلاتی وجود داشته که باید با دقت آنها را رفع نمایید تا کار نصب خراب نشود. برای مثال ممکن است در زمان نصب، کاغذ ها از وسط تا خورده یا حتی شکسته شوند، در این حالت نگران نباشید، زیرا این نوع شکستگی ها بعد از پایان نصب و صاف کردن کاغذ روی دیوار از بین می رود.
گاهی ممکن است در زمان نصب حباب های ریزی در زیر کار دیده شود که می توانید این حباب ها را با استفاده از کاردک پلاستیکی که روی کاغذی دیواری می کشید، از بین ببرید. نکته مهم این است که حباب ها ۲ تا ۳ روز بعد از پایان نصب به صورت کامل از بین می روند. اگر در فضا سرد سال کار نصب کاغذ دیواری را انجام می دهید، احتمال بروز چنین مشکلی بیشتر خواهد بود. به همین خاطر توصیه می کنیم کار نصب کاغذ دیواری را در فصل گرم سال انجام دهید.
توجه به چسب زیر کار کاغذ ها هم مهم بوده و باید غلظت آن مانند عسل یا رنگ باشد تا مطمئن بود که کیفیت آن از بین نمی رود.
در مورد انتخاب طرح برای قسمت هایی مانند راه پله ها، ستون ها و محوطه دوبلکس دقت داشته باشید که طرح های گل دار را انتخاب نکنید، دلیل آن هم این است که جور کردن گل هر قواره سخت بوده و مقرون به صرفه هم نخواهد بود. زیرا نیاز به رول بیشتری داشته و پرتی کار بسیار زیاد می شود.

انتخاب رنگ و طرح مناسب
بهتر است بدانید که عوامل مهمی در انتخاب نوع طرح موثر هستند که باید به آنها توجه داشته باشید. عامل اول متراژ خانه و همچنین مقدار نورگیر بودن خانه است و همچنین باید مشخص کنید که کدام قسمت از خانه را می خواهید کاغذ دیواری کنید. حتی باید به رنگ سایر دیوارها، فرش ها، مبلمان و پرده ها هم توجه کنید و طرح و رنگی را انتخاب کنید که با دکوراسیون خانه شما هماهنگی داشته باشد. برای اینکه انتخاب بهتری داشته باشید، می توانید از مشاوره فروشنده در زمان خرید کمک بگیرید. فراموش نکنید که در نهایت باید رنگ و طرحی را انتخاب کنید که خیلی زود از آن خسته نشده و بتوانید برای زمان طولانی از زیبایی آنها بهره ببرید.

روش های مراقبت از کاغذ دیواری

همان طور که می دانید مزیت استفاده از کاغذ دیواری نسبت به رنگ آمیزی این است که کاغذ دیواری گرد و غبار به خود نمی گیرد و کثیف نمی شود و در صورت کثیف شدن می توانید آنها را با یک دستمال مرطوب تمیز کنید، زیرا بیشتر نمونه های موجود در بازار قابلیت شست و شو دارند.
 اگر تمایل دارید که از بخار شور برای تمیز کردن کاغذ دیواری استفاده کنید، حواستان باشد که روی درزها را نکشید، زیرا ممکن است کاغذ ها بر آمده و حتی کنده شوند.
اثر خودکار روی کاغذ دیواری پاک نمی شود، از این رو دقت کنید که فرزند شما با خودکار روی کاغذ ها خط نکشد.
برای پاک کردن لکه ها از روی کاغذ دیواری می توانید از دستمال مرطوب کمک بیرید، اما اگر لکه ایجاد شده با دستمال نم دار از بین نرفت، می توانید از الکل صنعتی استفاده کنید. روش این کار به صورت است که ابتدا دستمال خود را به الکل صنعتی آغشته کرده و به آرامی روی لکه می کشید تا اثر لکه از بین برود.
در زمان خرید کاغذ دیواری به کیفیت آن توجه کنید و سعی کنید کاغذ دیواری را برای منزل خود انتخاب کنید که از الیاف گیاهی تهیه شده باشند، زیرا این جنس کاغذ دیواری علاوه بر زیبایی و تنوع بی نظیر، بهداشتی هم خواهد بود.
 
روش نصب کاغذ دیواری
توضیحات منتشر شده در ۱۹ اردیبهشت, ۱۳۹۵ | بازدید: 212

صندلی کانتر

نحوه انتخاب و خرید صندلی کانتر

در فضای آشپزخانه بهتر است از یک یا چند صندلی کانتر استفاده شود. وجود این صندلی ها بسیار کار آمد و مفید بوده و این امکان را فراهم می کند تا در زمان آشپزی، افراد ساکن در منزل روی آنها نشسته و از گفتگو با آنها لذت ببرید. حتی می توانید از صندلی های برای غذا خوردن استفاده کنید و با وجود آنها یک فضای راحت و صمیمی را ایجاد کنید.

از این رو بهتر است درباره صندلی های کانتر اطلاعاتی داشته باشید تا از این طریق بتوانید در زمان خرید بهترین و کاربردی ترین آنها را انتخاب کنید.

ویژگی صندلی های کانتر

بهتر است بدانید که مهم ترین و اصلی ترین ویژگی صندلی های کانتر که باعث می شود این نوع صندلی ها از سایر صندلی ها متمایز باشند، ارتفاع آنها می باشد که متناسب پشت کانتر طراحی و همچنین تنظیم شده اند.

از آنجایی که ارتفاع کانتر به صورت استاندارد، ۹۰ سانتی متر است، پس ارتفاع مناسب صندلی کانتر باید در حدود ۶۰ تا ۶۵ سانتی متر باشد. البته در بعضی از آشپزخانه ها که از اوپن به عنوان کانتر استفاده می شود، ارتفاع اوپن کمی بلند تر از کانتر های استاندارد و در حدود ۱۰۵ سانتی متر می باشد. از این رو باید برای این نوع کانتر ها به سراغ صندلی هایی با ارتفاع ۷۵ سانتی متر بروید.

نکته مهم این است که اگر از صندلی های کانتری که دارای ارتفاع ثابت و مشخصی باشند استفاده کنید، تنها برای کانتر فعلی شما مناسب بوده و احتمال اینکه بتوانید در خانه ای دیگر از آنها استفاده کنید، کم است. زیرا همان طور که گفته شد، ممکن است ارتفاع کانتر منزل جدید با ارتفاع کانتر خانه فعلی متفاوت باشد، در این صورت امکان استفاده از صندلی های قدیمی وجود نخواهد داشت. از این رو توصیه می کنیم در زمان انتخاب صندلی کانتر، نوعی را انتخاب کنید که ارتفاع صندلی قابل تنظیم و متحرک باشد. در واقع این نوع صندلی ها به گونه ای طراحی شده اند که در قسمت پایه آنها یک اهرمی تعبیه شده است که می توان با استفاده از آن هرم ارتفاع صندلی را با توجه به ارتفاع کانتر تنظیم نمود.

گاهی ممکن است که چیدمان آشپزخانه و همچنین طرح بندی کابینت ها به گونه ای باشد که امکان وجود کانتری بلند نبوده و نمی توان از صندلی کانتر در این فضا استفاده نمود، از این رو می توان یک میز بلند و باریک را انتخاب کرده و در قسمت خارجی کابینت ها قرار داده تا از این طریق  امکان وجود کانتر را برای آشپزخانه خود ایجاد کنید. توجه داشته باشید که انجام این ایده تا حد زیادی راحتی و کاربردی بودن آشپزخانه را افزایش می دهد.

جنس صندلی کانتر

جنس صندلی کانتر هم از اهمیت ویژه ای برخوردار است و اگر از صندلی های کانتری که دارای جنس استیل هستند، استفاده کنید، علاوه بر جلوه شیک و جذابی که دارند، ضد زنگ  و رنگ شده هم هستند که این مسله باعث زیبایی فضای آشپزخانه شما می شود. جالب این است که صندلی هایی از جنس استیل را می توانید با هر سبک و سلیقه ای هماهنگ کنید.

اما اگر از صندلی هایی با جنس کروم استفاده می کنید، باید توجه داشته باشید که این نوع صندلی ها مناسب آشپزخانه ای با سبک مدرن می باشد. اما اگر از ترکیب کروم با چوب در ساخت صندلی استفاده شده باشد، نه تنها زیباترین صندلی کانتر به شمار می آید، بلکه رایج ترین نوع صندلی کانتر محسوب می شوند. فراموش نکنید که زیبایی و براق بودن کروم در کنار گرما و راحتی چوب باعث ایجاد ترکیبی می شود که بسیار چشمگیر و منحصر به فرد خواهد بود.  

همان طور که می دانید، به دلیل ارتفاع بلند صندلی های کانتر، معمولا در زمان نشستن رو صندلی، پاها به صورت معلق آویزان می باشد و این مسله برای افرادی که روی صندلی نشسته اند، راحت نبوده و نیاز به این است که در پایه های صندلی قسمتی تعبیه شود تا بتوان در زمان نشستن پاها را روی آن قرار داده تا راحتی صندلی در این حالت بیشتر شود.  

انواع صندلی کانتر

بهتر است بدانید که صندلی های کانتر دارای انواع مختلفی بوده و شما می توانید باتوجه به کارایی که از صندلی کانتر انتظار دارید، آنها را انتخاب کنید.

صندلی گردان

صندلی های گردان نوعی صندلی محبوب است که برای کانتر مورد استفاده قرار می گیرند. دلیل محبوبیت آنها گردان بودن قسمت نشیمن آنها بوده و می توان گفت که مهم ترین ویژگی آنها هم محسوب می شود. ویژگی این صندلی ها این است که در زمان بلند شدن و نشستن نیاز به جلو و عقب کشیدن صندلی نبوده و در صورتی که در فاصله مشخصی از کانتر قرار داده شود، می توان با چرخاندن صندلی از روی آن برخاست یا مجدد نشست. نکته مهم در مورد صندلی های گردان این است که دارای وزن سنگینی هستند و این مسله باعث می شود تا در جای خود ثابت بوده و به سختی بتوان آنها را جابه جا کرد و حتی امکان افتادن و واژگون شدن آنها هم وجود ندارد.

صندلی بدون تکیه گاه

صندلی های کانتری که تکیه گاه ندارند، بسیار مناسب آشپزخانه های مدرن بوده و در صورتی که در آشپزخانه خود دچار محدودیت فضا هستید، گزینه خوبی را انتخاب کردید. زیرا این نوع صندلی های کانتر به دلیل جلوه مینیمالی که دارند، مناسب فضاهای خلوت و محدود هستند. جالب این است که از صندلی های بدون کانتر همه سنین می توانند به راحتی استفاده کنند، اما توجه داشته باشید که برای افرادی که می خواهند مدت زمان طولانی از صندلی کانتر بهره بگیرند، مناسب نبوده، زیرا نمی توانند راحت تکیه بدهند و خیلی زود خسته می شوند.

صندلی کانتر با تشکچه

بدون شک نشستن بر روی صندلی هایی که دارای نشیمن چوبی یا فلزی هستند، در دراز مدت به دلیل سفت و سخت بودن آنها احساس ناراحتی  و آزاد دهنده ای ایجاد می کند. از این رو بهتر است از صندلی هایی با تشکچه استفاده شود. این نوع صندلی ها دارای یک تشکچه نرم و هم اندازه با نشیمن صندلی هستند که توسط بند هایی به خود صندلی وصل شده اند.

صندلی های دسته دار

نوع دیگری از صندلی های کانتر نمونه دسته دار آنها می باشد که باعث می شود فرد در زمان نشستن روی صندلی دست های خود را روی دسته ها قرار داده و راحتی بیشتری را احساس کند. جالب این است که این نوع صندلی ها جزء راحت ترین صندلی های کانتر به شمار می روند. زیرا علاوه بر دسته، روکش نرمی در قسمت نشیمن داشته که باعث می شود راحتی این نوع صندلی ها چند برابر شود. نکته مهم این است که این نوع صندلی ها برای کودکان بسیار مناسب بوده و میزان ایمنی آنها را بالا می برد.

البته با همه خوبی ها و مزیتی که صندلی های دسته دار دارند، اما به دلیل اینکه از لحاظ حجمی و بصری نیاز به فضای قابل توجهی دارند، به شلوغی و تراکم آشپزخانه کمک می کنند و اگر شما جزء آن افرادی هستید که تمایل ندارید فضای آشپزخانه شما شلوغ به نظر برسد، بهتر است این نوع صندلی ها را انتخاب نکنید.

توضیحات منتشر شده در ۱۹ اردیبهشت, ۱۳۹۵ | بازدید: 223

نورپردازی فضای نشیمن

نورپردازی در فضای نشیمن و پذیرایی منزل

همان طور که می دانید اتاق نشیمن از فضاهایی است که دکوراسیون آن باید بسیار راحت، گرم و همچنین دلنشین به نظر برسد و از آنجایی که از اتاق نشیمن همه اعضای خانواده استفاده می کنند و حتی مهمان های شما هم در این فضا پذیرایی می شوند، باید دکوراسیون این فضا به گونه ای باشد که بیشتر سلیقه ها را راضی کرده و افراد از حضور در این اتاق احساس راحتی داشته باشند.

از این رو باید از نورپردازی های مختص این اتاق بهره بگیرید تا بتوانید یک محیط گرم و راحت را ایجاد کنید. همان طور که می دانید، نورپردازی باعث می شود تا کل دکوراسیون یک اتاق تحت تاثیر قرار گرفته وجلوه آنها بیشتر و منحصر به فرد تر به نظر برسد و این مسله در نهایت باعث گرما بخشیدن به فضای اتاق می شود.

نکته مهمی که باید در زمان نورپردازی اتاق نشیمن به آن توجه داشته باشید، این است که باید نورپردازی این محیط را به صورت کامل انجام دهید. در واقع تنها نباید به نورپردازی سقفی بسنده کنید و سایر نورپردازی ها را انجام ندهید، بلکه باید از لایه های متنوع و همچنین متعدد نورپردازی به درستی در این فضا استفاده کنید.

یادتان نرود که در یک اتاق نشیمن علاوه بر نور های سقفی باید از نورهای دیواری و زمینی استفاده شود تا از این طریق بتوان محیطی کامل و در عین حال مطلوب داشته و احساس گرمی و صمیمی را از این فضا دریافت کنید.

 برای اینکه نورپردازی اتاق نشیمن به نحوه صحیحی انجام شود، باید نکاتی را رعایت کنید تا در زمان نورپردازی دچار مشکل نشوید:

۱-از آنجایی که اتاق نشیمن نیاز به چراغ های زمینی دارد، باید در زمان نورپردازی به طرح بندی فضا و همچنین نوع چیدمان مبلمان توجه داشته باشید و چراغ های زمینی را در مناسب ترین جای اتاق قرار دهید.

۲-توصیه می کنیم به جای استفاده از تعداد زیادی چراغ کوچک، از تعداد محدودی چراغ بزرگ برای نورپردازی کمک بگیرید.

۳-استفاده از دیمر برای نتظیم میزان نور چراغ ها از مهم ترین کار هایی است که باید در زمان نورپردازی فضای اتاق نشیمن در نظر داشته باشید.

۴-برای برقراری تعادل در اتاق نشیمن روش های متعددی وجود دارد، اما بهترین و موثر ترین حالت آنها استفاده از یک جفت آباژور رومیزی یا پایه بلند است که باعث می شود به راحتی تقارن را در اتاق نشیمن منزل ایجاد کنید.

۵-گاهی ممکن است در یک خانه فضای نشیمن کوچک بوده و فضای کافی برای قرار دادن چراغ های زمینی وجود ندارد، در این حالت برای جبران کمبود فضا می توانید از دیوارکوب ها یا هالوژن های دیواری استفاده کنید. نمونه ای از دیوارکوب ها هستند که دارای یک بازوی متحرک بوده و این امکان را فراهم می کنند تا لایه دیگری از نور به دکوراسیون اتاق نشیمن اضافه  شود. مهم تر اینکه با این نوع نورپردازی نه تنها مانع از شلوغی و ریخت و پاش نشیمن می شوید، بلکه نور کافی برای مطالعه افراد هم فراهم می شود.

توجه داشته باشید که این نوع از دیوارکوب ها باعث می شوند تا گرمای مطلوبی در اتاق نشیمن ایجاد شود و به همین خاطر باید آنها را در ارتفاع ۱۳۰ سانتی متری از سطح زمین روی دیوار نصب کنید.

کاربرد نورپردازی

علاوه بر اینکه نورپردازی به روشنایی خانه کمک می کند و راهی برای گرم نمودن خانه به حساب می آید، باعث می شود تا عناصر و رنگ های موجود در فضای نشیمن جلوه بیشتری پیدا کنند. اما کاربرد مهم تر آن برجسته کردن نقطه کانونی دکوراسیون می باشد. از این رو با طراحی و همچنین ایجاد یک نورپردازی مناسب می توانید نقطه کانونی اتاق نشیمن را برجسته و مشخص نشان دهید. توجه داشته باشید که نقطه کانونی می تواند شومینه، تلویزیون و یا یک تابلو بزرگ در نظر گرفته شود و به گونه ای نورپردازی شود تا جلوه قدرتمندی پیدا کند.

به همین خاطر پیشنهاد می کنیم از دیوارکوب در دوطرف شومینه ای که به عنوان نقطه کانونی در نظر گرفته اید، استفاده کنید. نکته مهم این است که دیوارکوب ها را باید در این حالت در ارتفاع ۱۷۵ سانتی متری نصب کنید تا به برجسته کردن نقطه کانونی کمک نمایند. اما اگر می خواهید یک تابلو در اتاق نشین را نقطه کانونی در نظر بگیرید، بهتر است از هالوژن های دیواری که دارای نور رو به پایین و متمرکز هستند، بر روی تابلو بتابانید.

 

 

توضیحات منتشر شده در ۱۹ اردیبهشت, ۱۳۹۵ | بازدید: 360

پروژه اراک تالار پذیرایی کاج

دکوراسیون استیج تالار و سالن پذیرایی و عروسی، ساخت و طراحی دکور جایگاه

محل پروژه: اراک
طرح : پنل سه بعدی طرح زمرد
رنگ: طلایی درباری

دکور استیج تالار پذیرایی
دیوار استیج تالار کاج | اراک | زمرد
توضیحات منتشر شده در ۱۵ اردیبهشت, ۱۳۹۵ | بازدید: 295

پنجره دو جداره

پنجره های دو جداره چیست ؟

بر طبق تحقیقات متخصصان انرژی در حدود ۴۰ درصد اتلاف انرژی که در خانه ها به وجود می آید، از طریق پنجره ها می باشد و به همین خاطر برای جلوگیری از به هر رفتن انرژی به دنبال راهکاری بودند و مهم ترین راهکاری که به ذهن کارشناسان رسیده است، استفاده از پنجره دوجداره می باشد. بهتر است بدانید که امروزه در قاره اروپا بیش از ۷۰ دصد ساختمان ها دارای پنجره های دو جداره هستند.

 مکان های قابل استفاده از پنجره های دو جداره :

پنجره های دو جداره نه تنها از اتلاف انرژی جلوگیری می کنند، بلکه راهکاری برای کاهش آلودگی صوتی می باشند و این مسله باعث می شود تا در اکثر ساختمان هایی که در حاشیه خیابان های پر تردد قرار دارند، از پنجره های دو جداره استفاده شود. حتی برای پنجره بیمارستان ها و کتابخانه ها هم گزینه مناسبی خواهد بود. استفاده از پنجره های دو جداره برای وسایل نقلیه عمومی مانند قطار و اتوبوس هم راهکاری است که علاوه بر آسایش مسافران، ایمنی آنها را هم تضمین می کند.

به طور متوسط آلودگی صوتی در شهر های بزرگ در حدود ۶۵ تا ۷۰ دسیبل می باشد و شدت صوت مجاز برای محیط هایی از قبیل بیمارستانها، حداکثر ۳۹ دسیبل است .این در حالی است که شیشه های دو جداره در حدود ۵۰ دسیبل به کاهش شدت صوت کمک می کنند و این مسله باعث می شود تا شدت صوت دریافتی ۲۰ تا ۳۰ دسیبل باشد. حتی انتقال گرما راهم با استفاده از روش های مهندسی تا حد زیادی کاهش می دهند.

 

مشتقات ایجاد پنجره دو جداره :

 

پنجره های دو جداره، پنچره هایی هستند که دارای قابی از جنس فلز بوده و شیشه آنها دو جدار دارد، لازم به ذکر است که پنجره های دو جداره را معمولا با عنوان پنجره های یو پی وی سی می شناسند.

توجه داشته باشید که دو یا چند لایه شیشه که به صورت موازی و در فواصل مشخصی از هم قرار گرفته باشند و از طریق اسپیسر در دور تا دور آن از هم جدا شده باشند، تشکیل شیشه دو جداره را می دهند و در بین لایه های شیشه ها هم با هوا یا گاز آرگون و همچنین گازSF6  با فشاری معادل فشار هوا پر شده است.

نکته مهم این است که گاز SF6 به عنوان عایق صوتی عمل کرده و وجود هوا یا گاز آرگون هم برای عایق حرارات بودن شیشه قرار داده شده است.

از اسپیسر های آلومینیومی در شیشه های دو جداره استفاده می شود و آن را با یک ماده رطوبت گیر پر کرده تا از این طریق رطوبت هوای ما بین شیشه ها گرفته شود و در نهایت با استفاده از یک ماده درزگیر مناسب به صورت کامل آب بندی می شوند.

 

ماده UPVC در واقع یک نوع ترموپلاست مدرن است که از مشتقات اصلی نفت خام و همچنین نمک طعام تشکیل شده است. فراموش نکنید که پنجره های دو جداره تنها از جنس یو پی وی سی نبوده و امروزه پنجره های دو جداره از نوع چوبی، آلومینیومی و آهنی هم در بازار موجود است که هر کدام قیمت و ویژگی های خاص خود را دارند.

 

پنجره های چوبی :

 

این نوع پنجره ها با اینکه گرما و سرما را از خود عبور نمی دهند، اما همان طور که می دانید، ذات چوب شکننده است و امکان سوراخ شدن آن وجود دارد و همچنین در طول زمان قسمت های بیرونی آن ترک خود و می شکند. به همین خاطر در ساخت پنجره کمتر از چوب استفاده می شود.

 

 پنجره های آلومینیومی :

 

این نوع پنجره ها عمر طولانی تری در مقابسه با چوب دارند و به خاطر اینکه جنس آنها بسیار نازک و سبک است، به راحتی می توان آنها را حمل و نصب نمود. با اینکه شیشه این نوع پنجره ها را می توان به صورت دو جداره ایجاد کرد، اما خاصیت پنجره های دو جداره را ندارند، چون بدنه قاب عایق نیست و  گرما را به هدر داده و سرما را به داخل خانه آورده و عرق می کند. از آنجایی که آلومینیوم یک فلز است، به همین خاطر در برابر زنگ زدگی و همچنین خوردگی مصون نبوده و این مسله باعث می شود تا در طول زمان آسیب پذیر تر هم شوند. حتی  آلومینیوم در مقابل خراش و تور رفتگی مقاوم نبوده و در صورت آسیب دیدن نمی توان آن را تعمیر نمود، بلکه باید کل آن را عوض کنید.

نکته مهم گوشه های پنجره های آلومینیومی است که به شکل مکانیکی به هم وصل می شوند و این مسله مانع از آسیب رسیدن در مقابل تغییر شکل آلومینیوم خواهد بود.

 

پنجره های آهنی :

 

پنجره های آهنی را می توانید به صورت دو جداره ساخت و جالب این است که قیمت این نوع پنجره ها بسیار مناسب بوده و همچنین قابلیت تعمیر هم دارند و مهم تر از همه رنگ پذیر می باشند. اما فراموش نکنید که در مورد عایق بودن، درست مشابه پنجره های آلومینیومی هستند با این تفاوت که در این نوع پنجره ها درزگیری به درستی انجام نمی شود و در زمان بارش باران به راحتی آب به داخل پنجره نفوذ می کند.

 

پنجره های دو جداره UPVC:

 

این نوع پنجره ها از ماده ای سخت و محکم با نام یو پی وی سی ساخته شده اند که دارای محفطه هایی هستند و شکل هر محفظه مانع از اتلاف گرما، سرما و تعریق می باشد. این نوع پنجره ها در مقابل گرما و سرما طاقت فرسا تغییر شکل نداده و دلیل آن هم وجود هسته فلزی است که باعث می شود UPVC پایدار مانده و فرم خود را از دست ندهد. نکته مهم این است که در پنجره های یو پی وی سی گوشه ها به صورت مکانیکی متصل به هم نبوده و با هم جوش داده می شوند تا از این طریق تشکیل یک قالب بهم پیوسته را دهد. توجه داشته باشید که ساخت پنجره های UPVC  را به دست کسی بسپارید که از مواد با کیفیت برای ساخت آنها استفاده کند، در غیر این صورت امکان اینکه بعد از مدتی فرم عایق بندی آنها از بین برود، تغییر شکل دهد و ظاهری کهنه داشته باشد، خواهد

بود.

 

ویژگی های پنجره های دو جداره :

 

1-تنوه طرح و رنگ پنجره های دو جداره که از پروفیل های UPVC ساخته شده اند، باعث شده تا زیبایی چشم گیری به ساختمان دهند.

۲-وجود محفظه های پروفیل ها و همچنین کانال های تو خالی بسیار در داخل پروفیل های UPVC باعث شده تا عایق صوتی قدرتمندی را تشکیل دهند که می تواند ۳۰ تا ۴۰ دسیبل آلودگی صوتی را کاهش دهد.

۳- به دلیل وجود پروفیل های گالوانیزه که دارای ضخامت ۵/۱ میلی متر هستند، از لحاظ حالت غیر قابل تغییر می باشند.

۴- پنجره های دو جداره عایق بسیار مناسبی در برابر حرارت و برودت می باشند و مصرف انرژی را حداقل ۴۰ درصد کاهش می دهند.

۵- استفاده از ماده رنگی با نام تیتان در پنجره های یو پی وی سی باعث می شود تا مقاومت پروفیل های در برابر اشعه UV  افزایش یابد. اگر چه تیتان یا همان دی اکسید تیتانیوم در اشکال مختلفی یافت می شود، اما در صنعت پنجره های UPVC از نوع روتایل آن استفاده می شود.

۶-به دلیل اینکه در ساخت پنجره های دوجداره ماده قابل اشتعال به کار نرفته است، از این رو اشتعال پذیر نیستند.

۷-در برابر اشعه خورشید تغییر رنگ نمی دهند و امکان نفوذ آب و هم چنین گرد و غبار در آنها وجود ندارد.

 

راهکار هایی جهت مراقب از پنجره های دو جداره :

 

با اینکه در طراحی و همچنین ساخت و نصب پنجره های UPVC  دقت و ظرافت را جاشنی کار خود می کنند، اما برای اینکه طول عمر این نوع پنجره ها افزایش یابد، باید نکاتی را رعایت کنید که شامل موارد زیر می باشد.

 

1-روغن کاری قطعات پنجره در بازه  های زمانی بلند مدت باعث می شود تا راحت تر قابل استفاده باشند. از این رو پیشنهاد می کنیم از روغن های رقیق مانند روغن چرخ خیاطی برای انجام این کار استفاده کنید.

 

2-یادتان نرود که شعله مستقیم آتش را به پنجره های دو جداره نزدیک نکنید.

 

3-با استفاده از یک دستمال که آغشته به صابون مایع است، هر چند ماه یک بار لاستیک های درزگیر پنچره ها را تمیز کنید. انجام این کار نه تنها دوام لاستیک ها را بیشتر می کند، بلکه نرمی، تمیز بودن و همچنین انعطاف لاستیک ها باعث می شود تا از جای اصلی خود خارج نشود.

 

4-در صورتی که پنجره های دو جداره به علت تغییرات آب و هوایی و انبساط و انقباص مصالح ساختمانی از رگلاژ خارج شده باشند، باید آنها را مجدد تنظیم کرده تا به حالت اولیه خود برگردند.

 

5- در صورتی که بعد از نصب پنجره های UPVC هنوز فعالیت اجرایی ساختمان ادامه دارد، بهتر است لیبل روی پنجره ها کنده نشود تا مانع از آسیب رسیدن به پنجره ها شود. اما اگر در زمان کندن لبیل ها از روی پنچره دچار مشکل شدید، می توانید از طریق سشوار لیبل ها را به راحتی از روی پنجره ها بکنید.

۶- برای شستن پنجره های دو جداره می توانید از مخلوط آب با صابون استفاده کنید تا گرد و غبار روی پنجره ها به خوبی گرفته شود.

 

منبع :  www.apartmaneman.ir

 

 

 

توضیحات منتشر شده در ۱۴ اردیبهشت, ۱۳۹۵ | بازدید: 880

سقف کشسان ( کششی ) چیست؟

سقف های دکوراتیو کشسان :

همان طور که می دانید دنیای امروز رو به پیشرفت بوده و همزمان با آن معماران و طراحان داخلی دنیا به دنبال استفاده از مواد و مصالح جدید هستند که از طریق آنها بتوانند زیبا ترین و مدرن ترین دکوراسیون را برای فضاهای داخلی ایجاد کنند. دلیل تمایل طراحان به استفاده از مصالح نوین، سهولت در کار و همچنین تکمیل روش های سنتی می باشد.
نکته مهم این است که مصالح نوین به سمتی بیش می روند که سازگاری آنها با محیط زیست بیشتر بوده و این مسله باعث می شود تا استفاده از آنها صرفه اقتصادی بیشتری داشته باشد.
استفاده از سقف های کاذب از جمله مواد و مصالحی است که علاوه بر پوشش دادن فضای زیر تیرها و تاسیسات، رشته ای از معماری داخلی ساختمان هم محسوب می شود. همان طور که می دانید، در گذشته از روش های سنتی مانند رابیتس و اندود گچ برای اجرای سقف کاذب استفاده می شد و بعد از آن روش های جدیدتری مانند سقف کاذب پلاستیکی، سقف کاذب شبکه ای، کناف، کامپوزیت، لمینت، پلکسی و … مورد توجه معماران قرار گرفت. اما همه این سقف ها برای تکمیل و ارتقای نمونه های قبلی وارد بازار شدند. توجه داشته باشید که هر کدام از این سقف ها معایب خاص خود را داشته و این معایب باعث شده تا طراحان کمتر به سراغ این طرح ها بروند.
معایب سقف های کاذب پلاستیک، شبکه ای، کاموزیت و کناف :
زنگ زدگی از جمله معایب این مدل سقف ها می باشد، گرچه سنگین بودن، خشک بودن و حتی منعطف نبودن این سقف ها باعث کاهش مقاومت آنها شده و عیب بزرگ این مدل سقف ها محدود بودن در ایجاد طرح های متنوع است که این مسله نقص بزرگی در سقف های کاذب محسوب می شود. از این رو برای رفع مشکلات و نواقص این نوع سقف ها، سقف کشسان را خلق نمودن تا به گونه ای تکمیل کننده طرح های قبلی باشد.
سقف کشسان چیست ؟
امروزه سقف های کششی یا پوشش های کشسان که به عنوان سقف دکوراتیو کشسان شناخته شده اند و برای سقف و دیوار مورد استفاده قرار می گیرند، طرفداران زیادی پیدا کرده و بسیار در نظر طراحان و معماران داخلی محبوب و منحصر به فرد هستند. نکته مهم این است که این نوع سقف ها کاربرد وسیعی داشته و نه تنها تخیلات ذهنی طراحان را به گونه ای عملی کرده، بلکه امکان نامحدود طراحی را برای آنها فراهم نموده است.
پوشش سقفی کشسان دارای ضخامت حداکثر ۰٫۸ تا ۱ میلی متر بوده و با ۱۵۰ شید رنگی ارائه می شود. این پوشش های سقفی با طرح های متنوعی مانند براق، مات، ساتن، گلکسی، متالیک و همچنین شفاف به سرعت قابل نصب می باشند.
بهتر است بدانید که مواد تشکیل دهنده سقف های دکوراتیو کشسان۹۰ درصد از نوع بسیار خاص پی وی سی و ۱۰ درصد پلاستیک استایلراست که دارای ۱۸۰ گرم وزن بوده و تحمل ۲۰۰ کیلو گرم بار در هر متر مربع را دارد.
مهم ترین قابلیت سقف های کشسان همان طور که از اسم آنها مشخص است، انعطاف پذیری بسیار بالاست که این مسله باعث می شود تا در برابر ضربات ناگهانی بسیار منعطف بوده و دوباره به حالت اولیه خود برگردد.
از آنجایی که این نوع سقف ها دافع گرد و غبار هستند، می توان از آنها برای پوشش سقف اتاق عمل و آزمایشگاه ها استفاده نمود. زیرا از لحاظ بهداشتی از سازمان نظام مهندسی ساختمان تائیدیه استاندارد گرفته و همچنین مورد تائید آتش نشانی و وزارت بهداشت می باشد.
تفاوت سقف های کشسان با کناف :
همان طور که می دانید بیشتر ساختمان ها بعد از پایان ساخت دچار انقباض می شوند و این مسله تاثیرات بدی روی کناف دارد وگاهی باید کناف را دمونتاژ نمود. اما سقف های کششی به گونه ای طراحی شده اند که به راحتی و با اطمینان خاطر می توان ازآنها در داخل ساختمان های نوساز هم استفاده نمود.
کناف در مقابل آب مقاومت نداشته و اگر در قسمتی از ساختمان ریزش آب به وجود آید، آنگاه باید کل سازه کناف را تعمیر کرد، اما در سقف های کشسان به دلیل اینکه خاصیت ضد آب دارند، می توانند حجم زیادی از آب را بدون اینکه آسیبی ببینند، در خود جمع کنند و مانع از آسیب رساندن به قسمت های دیگر ساختمان شوند. در این حالت کافی است با استفاده از شلنگ آب جمع شده را از یک گوشه سقف به بیرون هدایت کنید.
مزایای استفاده از سقف های کششی :
مزایای سقف های کششی باعث شده تا بیشتر از سایر متریال سقفی مورد توجه قرار بگیرند. زیرا قیمت مناسب سقف های کششی مزیت مهمی است که باعث شده تا مورد توجه طراحان قرار گرفته و به دلیل کیفیت بالای این متریال می تون گفت که عمر و دوام بسیار طولانی دارند.
این پوشش های سقفی برای هر مکانی مخصوصا سالن های خیلی بزرگ مناسب بوده و با نورپردازی های متنوع می توانید انعکاس نور زیبایی را ایجاد کنید. توجه داشته باشید که قابلیت آکوستیک بودن این سقف ها باعث می شود تا گزینه مناسبی برای سالن های کنفرانس و استدیو های موسیقی باشند.
پوشش های کشسان کاملا ضد آب بوده و در برابر رطوبت مقاومت بالایی دارند. به همین خاطر می توانید آنها را به راحتی بدون استفاده از مواد شوینده تمیز کنید.
تنوع این متریال در طرح، رنگ و بافت بسیار زیاد است و می توانید از تلفیق چند رنگ در این سقف ها استفاده کنید.
امکان چاپ هر تصویری به شکل سه بعدی بر روی سقف های کششی وجود دارد و این قابلیت باعث می شود تا افراد مختلف بتوانند تصویر طراحی شده خود را به صورت سه بعدی روی سقف ببینند.
از آنجایی که این سقف های دکوراتیو وزن بسیار سبکی دارند، به راحتی بر روی سقف نصب شده و حتی می توانید آنها را به دفعات جا به جا نمایید.

منبع : www.mspir.ir

سقف کشسان

سقف کشسان
سقف کششی یا کشسان
توضیحات منتشر شده در ۱۴ اردیبهشت, ۱۳۹۵ | بازدید: 923

اپن آشپزخانه

 پوشاندن اپن آشپزخانه

امروزه در بدو ورود به هر خانه،  با آشپزخانه ای اپن رو به رو می شوید که اصلا هم مشخص نیست این مدل آشپزخانه از کجا و چگونه وارد معماری داخلی ساختمان شده است. جالب اینجاست که این مدل آشپزخانه ها علاوه بر اینکه با فرهنگ و مذهب ما ناسازگار است، با آداب و رسوم زندگی ما هم هماهنگی ندارد. اما باید قبول کرد که با گذشت زمان و مدرنیته شدن خانه های امروزی، معماری داخلی ساختمان هم دستخوش این تغییرات قرار گرفته و بیشتر از همه معماری داخلی آشپزخانه منازل است که همگام با سبک معماری مدرن در حال تغییر می باشد.
آنچه با نام اپن نامیده می شود، در واقع حذف یک دیوار آشپزخانه است که باعث می شود فضای داخلی آن از داخل پذیرایی به خوبی دیده شود. اگرچه دیدن فضای پذیرایی از داخل آشپزخانه برای صاحب خانه خوشایند است، اما برعکس آن چندان با روحیات ما ایرانی ها سازگار نیست.از این رو افراد در فکر این هستند که قلب تبنده منزل خود را بپوشانند و این مشکل را با بستن فضای باز آشپزخانه حل کنند.
نکته مهم این است که راه پوشاندن فضای اپن چیست و از چه طریق می توان این فضای باز را مسدود نمود بدون اینکه به دکوراسیون داخلی خانه آسیبی وارد شود. توجه داشته باشید که با استفاده از روش های متنوع می توانید اپن آشپزخانه خود را بپوشانید  و در عین حال زیبایی خانه شما حفظ شود.
دلایل پوشاندن اپن:
بهتر است بدانید که دلایل زیادی وجود دارد که باعث می شود افراد آشپزخانه اپن منزل را مسدود کنید.
۱- مهم ترین دلیل پوشاندن اپن آشپزخانه ناسازگاری آن با سبک زندگی ایرانی بوده و بطور حتما برای خانم های خانه دار مشکل است که علاوه بر حفظ حجاب مشغول آشپزی هم باشند.
۲- بوی بد مواد سرخ کردنی در فضای آشپزخانه بعد از پختن غذا می پیچد و در صورتی که آشپزخانه اپن باشد، تمام فضای خانه از این بو پر شده و جلوه خوشایندی نخواهد داشت.
۳-توجه داشته باشید که ممکن است دکوراسیون وسایل آشپزخانه با دکوراسیون اتاق پذیرایی هماهنگ نباشد و این مسله باعث می شود تا ناهماهنگی و دوگانگی چشمگیری در خانه ایجاد شود.
۴- در واقع در صورتی که آشپزخانه منزل شما اپن و نیمه باز نباشد، برای قرار دادن قابله های بزرگ یا سایر وسایل برقی می توانید از بالای کابینت و همچنین بالای یخچال استفاده کنید، اما با وجود اپن بودن آشپزخانه باید همه وسایل در داخل کابینت ها جا داده شود تا ظاهر آشپزخانه بهم ریخته به نظر نرسد.
برای پوشاندن اپن آشپزخانه راهکار های مختلفی وجود دارد که برخی از آنها را مطرح می کنیم :
بهره گیری از پرده :
نصب پرده برای پوشاندن اپن آشپزخانه راهکاری است که می توان از آن استفاده نمود. توجه داشته باشید که پرده مناسبی که انتخاب می کنید، باید با دکوراسیون آشپزخانه هماهنگ باشد و از آنجایی که پرده نصب شده در فضای پذیرایی هم قابل رویت است، باید متناسب با دکوراسیون این فضا هم باشد. نکته مهم این است که اگر ارتفاع اپن آشپزخانه کم است، باید از پرده های ساده و معمولی استفاده کنید، اما در صورتی که ارتفاع اپن بلند باشد، بهتر است از پرده های طرح دار استفاده شود و حتی پیشنهاد می کنیم از پرده ای که در سالن پذیرایی استفاده شده، در اپن آشپزخانه هم نصب شود و در صورتی که از کاغذدیواری رنگی و طرح دار در فضای آشپزخانه استفاده نموده اید، می توانید پرده ای با رنگ متضاد را نصب کنید تا زیبایی خاصی در این فضا ایجاد کنید.
نکته مهم این است که جنس پرده انتخابی باید از بافت هایی باشد که از بیرون آشپزخانه فضای داخلی قابل دید نباشد. به همین خاطر استفاده از پرده های کرکره ای عمودی گزینه مناسبی برای پوشاندن اپن است. زیرا این نوع پرده ها این امکان را برای شما فراهم می کند تا به راحتی آنها را کمی بالا داده و فضای پذیرایی را ببینید و در صورت نیاز آنها را کاملا بالا زده و آشپزخانه به شکل اپن دیده شود.
مزیت نصب لووردراپه :
 استفاده از لووردراپه برای فضای اپن هم گزینه دیگری است که می توانید از آن استفاده کنید. بهتر است بدانید که منظور از لووردراپه، پرده ای است که در آن تعدادی پره بر روی یک ریل به صورت منظم قرار دارد که این ریل از جنس آلومینیوم است. البته این تصور برای بعضی از افراد به وجود می آید که این نوع پرده ها برای فضای اداری مناسب است، اما با دیدن طرح ها و رنگ های متنوع در می یابید که استفاده از آنها در فضای خانه بسیار زیبا و کاربردی است. یادتان نرود که لووردراپه ها علاوه بر قیمت مناسبی که دارند، می توان با توجه به سلیقه و دکوراسیون منزل خود، طرح و نقش خاصی را سفارش داده تا بر روی آن چاپ کرده و در خانه خود نصب کنید. با انجام این کار نه تنها اپن آشپزخانه را با پرده ای مناسب پوشش داده اید، بلکه یک تابلو بزرگ را هم در سالن پذیرایی نصب نموده اید.
مزیت دیگری که باعث می شود لووردراپه برای پوشاندن اپن انتخاب شود، کیفیت بالای جنس آن است و اینکه قابلیت شست و شو داشته و مقاومت بالایی در مقابل پارگی دارد و آسیب پذیر نخواهد بود.
استفاده از حصیر برای پوشش اپن :
روش دیگری که با استفاده از آن می توانید اپن آشپزخانه را بپوشانید، بهره گیری از کرکره های حصیری می باشد. این نوع کرکره ها نمونه جدیدی از لوردراپه بوده و به جرات می توان گفت که زیبایی بیشتری نسبت به لووردراپه ها دارند، اما قیمت بالای آنها باعث شده تا کمتر از آن استفاده شود. این نوع کرکره ها از چوب بامبو، نخ و نی تهیه می شوند و به دلیل اینکه چوب بامبو در برابر آب و نورخورشید دارای مقاومت بالایی است، به همین خاطر این نوع کرکره ها طول عمر بالایی دارند.
 نکته مهم این است که این کرکره های حصیری را می توانید با هر دکوراسیونی هماهنگ کنید، زیرا این نوع کرکره ها تنوع بالایی داشته و دارای رنگ های مختلفی هستند. مهم تر اینکه به راحتی می توانید با استفاده از دستمال نم دار آنها را تمیز کنید.
نصب قفسه های چوبی :
در صورتی که فکر خلاقانه ای دارید، می توانید دست به کار شده و به جای خرید پرده های مختلف، کار متفاوت تری را انجام دهید تا ابتکار عملتان خاص خود شما باشد. می توانید اپن آشپزخانه را با استفاده از ام دی اف قفسه بندی کنید و طراحی قفسه ها را خودتان انجام دهید، برای مثال می توان قفسه ها را به دو قسمت طراحی نمود که در بخش آشپزخانه در داخل آنها وسایل آشپزخانه قرار داده شود و در قسمتی که رو به سالن پذیرایی است، وسایل تزئینی و دکوری را قرار دهید. حتی می توان به عنوان کتابخانه هم از این قفسه ها استفاده کنید.
نکته مهم برای انجام این کار خلاقانه توجه به رنگ کابینت های آشپزخانه است که باید رنگ قفسه را متناسب با رنگ آنها انتخاب کنید. البته کار برش و نصب ام دی اف ها را به دست نجار بسپارید تا ایمنی در کار شما رعایت شود.
توضیحات منتشر شده در ۱۴ اردیبهشت, ۱۳۹۵ | بازدید: 186

تمیز کردن سرامیک

راهکارهای تمیز کردن سرامیک

همان طور که می دانید تمیز کردن هر بخش از خانه را باید با توجه به فوت و فن های مخصوص انجام دهید، تا از این طریق بتوانید خانه ای کاملا تمیز داشته باشید. از آنجایی که متریال به کار رفته در ساخت خانه ها معمولا یکسان است، به همین جهت برای تمیز کردن آنها می توانید از راهکار های یکسانی استفاده کنید، امروزه متدوال ترین متریالی که برای کف مورد استفاده قرار می گیرد، سرامیک ها هستند که به صورت معمول در همه خانه ها وجود دارد. سرامیک ها هم مانند هر وسیله و متریال دیگری نیاز به تمیز کردن و برق انداختن دارند تا جلوه زیبای خود را از دست نداده و براق به نظر برسند.
اگر کف منزل شما سرامیک است، فراموش نکنید که باید درد سر تمیز کردن آن را به جان بخرید، مخصوصا اگر سرامیک های روشنی داشته باشید که کار شما سخت تر خواهد شد.
توجه داشته باشید که با شستشوی مداوم سرامیک ها مانع از ایجاد لکه روی آنها می شوید. حتی توصیه می کنیم به محض ایجاد لکه روی سرامیک ها با استفاده از یک اسفنج خیس آن را از بین ببرید تا لکه ها حالت سخت و پاک نشدنی به خود نگیرند و در زمان تمیز کردن دچار مشکل نشوید. اما نگران نباشید برای اینکه بتوانید سرامیک های کف منزل خود را به راحتی تمیز کنید، ما راهکار هایی را به شما پیشنهاد می کنیم که بسیار کاربردی خواهند بود.

۱-برای تمیز کردن سرامیک ها ابتدا باید با استفاده از یک دستمال نم دار روی سرامیک ها را بکشید تا گرد و غبار روی آن گرفته شود. دلیل انجام این کار این است که گرد و خاکی که روی سرامیک ها وجود دارد، باعث می شود تا لکه های جدیدی ایجاد شده و لکه های قدمی تر هم به درستی پاک نشوند.
سپس محلولی را تهیه کنید که از طریق آن بتوانید کار تمیز کردن سرامیک ها را انجام دهید. برای تهیه محلول باید از یک چهارم پیمانه جوش شیرین، یک دوم پیمانه سرکه و همچنین یک پیمانه آمونیاک که با آب گرم مخلوط شده باشد، استفاده کنید. این محلول معجزه آسا نه تنها سرامیک های منزل شما تمیز می کند، بلکه کاری می کند تا سرمیک ها کاملا براق و شفاف به نظر برسند. سپس با استفاده از یک دستمال مرطوب روی سرامیک ها را بکشید تا محلول استفاده شده به صورت کامل پاک شود و در آخر با کمک یک دستمال خشک سطح سرامیک ها را خشک نمایید.
۲-واکتیس هم راهکاری است که می توانید به جای تهیه محلولی که در بالا اشاره شد، از آن استفاده کنید. البته فراموش نکنید که در زمان استفاده از واکتیس حتما پنجره ها را باز کرده تا بوی تند واکتیس فضای خانه را در بر نگیرد. استفاده از دستکش در زمان کار با واکتیس الزامی بوده و ترجیحا” از تی برای تمیز کردن سرامیک ها استفاده کنید.
۳-در صورت ایجاد سفیدک روی سرامیک ها می توانید از طریق تکه ای لیمو ترش و یک پنبه که به سرکه آغشته شده است، روی لکه ها بکشید تا به صورت کامل از بین بروند.
۴-یک راه ساده برای تمیز کردن سرامیک ها استفاده از بخار شور است. دلیل راحت بودن کار با بخار شور این است که با کمک فشار زیاد آب می توان لکه ها را از بین برد و نیاز به محلول دیگری نیست. نکته مهم در زمان استفاده از بخار شور، زیاد نبودن حرارت آب داخل بخار شور است.
۵-بهترین راه برای تمیز کردن درز سرامیک ها، استفاده از یک دستمال مرطوب است، گرچه این راهکار بسیار پر زحمت بوده، اما بدون شک تمیزی زیادی را به همراه دارد. اما اگر خطوط بین سرامیک ها بد رنگ شده است، می توان با استفاده از یک ماده شوینده محلول در یک لیتر آب و اسفنج، درز بین سرامیک ها را با دقت تمیز کنید. انجام این کار باعث می شود تا لکه ها و همچنین مواد زایدی که در بین درز ها جمع شده اند، از بین بروند و تمیز شود.
توضیحات منتشر شده در ۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۵ | بازدید: 192

هوشمند سازی ساختمان

مزیت های هوشمند سازی ساختمان

همان طور که می دانید دنیا در حال پیشرفت های مختلفی است و اگر این پیشرفته های دنیای مدرن ما بر اساس تکنولوژی باشد، باعث می شود تا تاثیرات چشمگیری در زندگی افراد داشته باشد. از آنجایی که خانه هر فرد به عنوان یک سرپناه می باشد و باعث می شود تا در این مکان احساس آرامش بیشتر داشته باشد، به همین خاطر برای تامین آرامش باید خانه خود را با پیشرفت های تکنولوژی همسو کنید تا از طریق استفاده از اتوماسیون و هوشمندی سازی، بتوانید از مزیت های مختلفی که ایجاد می شود، بهره مند شوید.

توجه داشته باشید که استفاده از تکنولوژی های خانگی به شما کمک می کند تا خانه ستنی خود را به خانه ای مدرن و کاربردی تبدیل کرده و در کنار شناخت استاندارد های آنها مطمئن شوید که می توانید از تکنولوژی های نوین به وجود آمده برای رضایت مندی و آرامش بیشتر استفاده کنید.

بر اساس تحقیقات یک شرکت بین المللی Paek Associates تا سال ۲۰۱۹ میلادی تعداد ۲۴ میلیون خانه در سر تا سر دنیا به صورت کامل هوشمند سازی شده و این بیانیه در حالی اعلام شده است که تحلیلگران در حوزه بازار های مختلف، پیش بینی می کنند که تا سال ۲۰۲۲ به صورت میانگین در هر خانه ۵۰۰ دستگاه هوشمند وجود دارد که اعضای خانه از آنها بهره مند می شوند.  البته فراموش نکنید که امروزه به شکل نجومی روند استفاده از سیستم های هوشمند بالا رفته و این مسله باعث می شود تا بررسی کنیم و دریابیم که این اکوسیستم چه فوایدی دارد که اینگونه طرفدار دارد.

بهتر است بدانید که در سال ۲۰۱۵ میلادی یک گزارش در وب سایت State Of The Smart Home به انتشار رسیده است که این مطلب را بازگو می کند که کاربران بالای ۵۵ سالی که از سیستم های هوشمند خانگی استفاده می کنند، بیشتر به صرفه جویی در انرژی و همچنین هزینه ها توجه کرده و این در حالی است که کاربران بین ۲۵ تا ۳۴ سال بیشتر به مزایای متفاوت سیستم های هوشمند علاقه مند هستند.

شاید باور نکنید اما اولویت های افراد در سنین جوانی در مورد سیستم های هوشمند شامل: بهره وری بالاتر، مدیریت صحیح برای ایجاد تعادل در کار و زندگی و همچنین امکان استفاده از محتویات چند رسانه و حتی وبگردی آسان در همه قسمت های منزل می باشد.

توجه داشته باشید که از طریق هوشمند سازی منزل خود می توانید به صورت همه جانبه همه فضاهای خانه خود را ببینید و این مسله نه تنها باعث ایجاد آرامش خاطر و راحتی هر چه بیشتر شما می شود، بلکه راهی برای صرفه جویی در هزینه ها و انرژی خواهد بود.

مزیت های هوشمند سازی منزل :

همان طور که گفته شد در بخش های مختلف خانه خود مانند قفل ها، ترموستات، پارکینگ، سیستم های روشنایی و … می توانید از سیستم هوشمند سازی استفاده کنید که این مسله باعث ایجاد مزیت هایی برای شما می شود :

۱-هوشمند سازی سیستم های روشنایی این امکان را به شما می دهد تا زمانی که در خانه خود نیستید، میزان نور را کم یا خاموش کنید. این مزیت به شما کمک می کند تا در مصرف انرژی و همچنین هزینه های پرداختی صرفه جویی کنید.

۲-بالا بردن امینت خانه با استفاده از سیستم های هوشمند مانند گوشی، تبلت و لپ تاپ باعث می شود وقتی در خانه حضور ندارید، بتوانید خانه خود را پیش روی خود ببینید.

۳-هوشمند سازی پارکینگ منزل هم از مکان هایی است که به راحتی افراد کمک می کند. برای مثال می توانید کنترل باز و بسته شدن درب پارکینگ را هوشمند کرده تا از این طریق امکان ورود و خروج شما به راحتی و بدون زحمت انجام شود.

۴-کنترل ترموستات از راه دور باعث می شود تا در زمان نبودن در منزل بتوانید هزینه های گرمایشی و سرمایشی را به درستی مدیریت کنید.

۵-برای قفل ها می توانید از سیستم هوشمند بهره بگیرید، به گونه ای که قفل های موجود بر روی درب ها را کنترل کرده و بعد از بررسی، از بسته بودن قفل های بیرونی مطمئن شوید.

استاندارد های خانه هوشمند :

بهتر است قبل از اینکه برای هوشمند سازی خانه خود کاری انجام دهید و در این راستا محصولات مختلفی را تهیه کنید، از مفهوم آن آگاهی کسب کرده و به درک درستی در این زمینه برسید. توجه داشته باشید که هدف از هوشمند سازی بهره مندی از محصولات مختلفی است که به مجموعه استاندارد ها و قوانین مختلف ارتباطی تجهیز شده اند و می توان از دو روش به این هدف دست پیدا کرد. اول اینکه از قوانین یکسان در دستگاه های مختلف استفاده کنید و دوم اینکه از یک هاب با توانایی پشتیبانی از پروتکل های مختلف بهره بگیرید.

نکته مهم این است که استاندارد هایی که در حال حاضر استفاده می شود، از جمله X10 می باشد که از دهه ۷۰ میلادی وجود داشته و قابلیت استفاده  به صورت با سیم و بدون سیم را دارا می باشد. توجه کنید که این استاندارد علاوه بر اینکه قیمت و سرعت پایینی دارند، ارتباطی پیشرفته ای را برای کاربر فراهم می کند.

استاندارد دیگری که وجود دارد، با نام ZigBee 802 بی سیم می باشد که از سوی IEEE با توان مصرفی پایین موجود است. این تراشه های رادیویی برای برقراری ارتباط با ۲۵۰دستگاه قابل استفاده هستند.

پروتکل بی سیم از شرکت Sigma Insteon با نام Z-Wave است که در اتوماسیون خانگی مورد استفاده قرار می گیرد.

Designs از مهم ترین استاندارد ارتباطی می باشد که امکان ارتباط بی سیم و با سیم را فراهم می کند.

توجه داشته باشید که در بین همه پروتکل ها، استاندارد های متداولی موجود است که در هوشمند سازی خانه ها بسیار مورد استفاده قرار می گیرند. از جمله این پروتکل ها وای فای و همچنین بلوتوث است که امروزه به عنوان پرکاربرد ترین پروتکل شناخته شده اند.

امینت در سیستم های هوشمند :

بهتر است بدانید که اصلی ترین مزیت سیستم های هوشمند، برنامه ریزی برای پاسخگویی خودکار در زمان های اضطراری می باشد. البته فراموش نکنید که می توان تنظیمات هوشمند سازی را به گونه ای انجام داد که با استفاده از سنسور های مختلف بتوان الگو های خطر ساز که باعث ایجاد حوادث می شود را شناسایی نمود.

حتی می توان سیستم های امنیت از راه دو را به گونه ای مدیریت نمود تا در زمان حضور کودک یا سالمند در خانه، از آنها مراقب شود. شاید باور نکنید اما آن چیزی که بیشتر از هر چیزی باعث می شود تا افراد از سیستم های هوشمند سازی ویژه برای خانه خود استفاده کنند، بهبود سطح امنیتی می باشد.

صرفه جویی :

همان طور که گفته شد مدیریت هزینه در هر خانه مهم بوده و با کمک سیستم های هوشمند تا حد زیادی می توانید در میزان مصرف انرژی صرفه جویی کنید. در واقع هم از لحاظ سیستم های گرمایش و سرمایش و هم از نظر سیستم های روشنایی به شما کمک می کند تا مدیریت درستی روی هزنیه داشته باشید. جالب این است که مزیت کاهش مصرف انرژی سیستم های هوشمند باعث می شود تا افراد احساس رضایت بیشتری داشته باشند. زیرا علاوه بر صرفه جویی در سوخت، پیاده سازی تنظیمات گرمایش و سرمایش را راحت تر می کند.  

برقراری آرامش با سیستم های هوشمند :

سیستم های هوشمند به گونه ای طراحی شدند که شما می توانید خانه خود را به یک باشگاه تبدیل کنید. در واقع دستگاه های الکترونیک به قدری گسترده شده اند که به راحتی می توانید وضیعت تناسب اندام و سلامت خود را به صورت حرفه ای در خانه خود محاسبه کنید. دستگاه های ورزشی هوشمند با سنسور های کاربردی باعث می شوند تا شما از ورزش کردن لذت ببرید.

نگرانی استفاده از سیستم های هوشمند :

مسله ای که هرگز نباید آن را نایدیده بگیرید این است که احتمال نفوذ به سیستم های هوشمند و همچنین امکان انتشار اطلاعات کاربرانی که از سیستم های هوشمند استفاده می کنند، بسیار زیاد است. سرقت اطلاعات باعث شده تا افراد در مورد استفاده از سیستم های هوشمد دچار تردید شوند. از این رو اصلی ترین عاملی که مانع از استفاده افراد از سیستم های هوشمند می شود، ترس آنها از هک کردن سیستم های هوشمند است.

هوشمند سازی از طریق فنگ شویی :

نکته جالب این است که افراد به صورت معمول از بین قسمت های مختلف خانه خود بیشتر تمایل دارند که عملیات هوشمند سازی را برای اتاق نشیمن انجام دهند و بعد از آن فضای آشپزخانه و اتاق خواب را هوشمند می کنند تا بتوانند از تکنولوژی های پیشرفته در بخش های مختلف منزل استفاده کنند.

منبع: روزنامه همشهری

صفحه 7 از 33123456789101112131415...30...قبلی »