کامل ترین نمونه قرارداد مشارکت ساخت

۸۱ دیدگاه

نمونه و فرمت قرارداد مشارکت در ساخت و ساز آپارتمان

در زیر کامل ترین و جامع ترین نمونه قرارداد مشارکت در ساخت و ساز در فرمت حقوقی آمده است که توسط چندین وکیل خبره و همچنین کارشناسان ساخت مسکن و مدیران فنی و تعدادی از صاحب نظران حقوقی به صورت کاملا” کاربردی و منطقی و منصفانه برای طرفین قرارداد تهیه گردیده است و برای اولین بار است که نمونه این قرار داد در محیط اینترنت و در این وب سایت  در اختیار عموم قرار داده شده است با این نیت که شاید کمک شایانی به پیشگیری از اختلافات جدی محتمل در خصوص امر مشارکت در ساخت برای طرفین مالک و سازنده باشد. در صورت تمایل به دریافت نسخه قابل تایپ با فرمت word این قرارداد می توانید تنها با پرداخت هزینه ۱۴۹ هزار تومان فایل قرارداد را در پانزده صفحه بلافاصله دانلود نمایید.

تعداد فروش تا اکنون

۲۲۱۶


…………………………………………………………….. به نام خدا  ………………………………………………………. تاریخ :………….
……………………………………………..

قرارداد مشارکت و مدیریت اجرائی برای احداث آپارتمان

 

———-
قرارداد مشارکت مدنی ذیل وفق مواد۱۰،۱۹۰، ۱۹۱،۱۹۴، ۲۱۹، ۲۲۱ و ۳۳۸ و ۳۳۹ قانون مدنی به منظور مشارکت و احداث ساختمان ….. طبقه ( ….. طبقه شامل …….. واحد مسکونی بانضمام …… طبقه پارکینگ ، انباری و خدماتی) در پلاک ثبتی   ……… فرعی از اصلی ……… به مساحت فعلی …………..  متر مربع واقع در ………………………………………………………………………………………………….. فیمابین طرفین قرارداد با مشخصات ذیل منعقد گردید و طرفین ضمن عقد خارج لازم متعهد و ملتزم به اجرای دقیق مفاد آن شدند.
ماده ۱) مشخصات طرف اول قرارداد ( مالکین )
 

۱

آقا/خانم ………………………… فرزند…………….. به شماره شناسنامه ……….. صادره از……………….. و شماره ملی …………………. متولد ………………… مالک شش دانگ یک واحد آپارتمان به مساحت ………… متر مربع بانضمام بالکن وقدر السهم از مشاعات با مشخصات شماره ملک ………. و شماره ثبت …………… دفتر ………… صفحه ……….. به نشانی …………………………………………………………………………. تلفن ……………………

۲

آقا/خانم ………………………… فرزند…………….. به شماره شناسنامه ……….. صادره از……………….. و شماره ملی …………………. متولد ………………… مالک شش دانگ یک واحد آپارتمان به مساحت ………… متر مربع بانضمام بالکن وقدر السهم از مشاعات با مشخصات شماره ملک ………. و شماره ثبت …………… دفتر ………… صفحه ……….. به نشانی …………………………………………………………………………. تلفن ……………………

۳

آقا/خانم ………………………… فرزند…………….. به شماره شناسنامه ……….. صادره از……………….. و شماره ملی …………………. متولد ………………… مالک شش دانگ یک واحد آپارتمان به مساحت ………… متر مربع بانضمام بالکن وقدر السهم از مشاعات با مشخصات شماره ملک ………. و شماره ثبت …………… دفتر ………… صفحه ……….. به نشانی …………………………………………………………………………. تلفن ……………………

 
که اختصاراً در این قرارداد مالکین نامیده می شوند.
 
ماده۲) مشخصات طرف دوم قرارداد ( شریک، سرمایه گذار، سازنده)
 
۱

آقای ……………….. فرزند …………… به شماره شناسنامه ……….. صادره از ………….. و شماره ملی …………………. متولد ………………… به نشانی ………………………………………………………………………… تلفن…………………

 
که اختصاراً در این قرارداد شریک (طرف دوم قرارداد)  نامیده می شود.
 
ماده ۳) موضوع قرارداد مشارکت
موضوع قرارداد عبارت است از مشارکت مدنی و تأمین سرمایه و مدیریت و مباشرت شریک (طرف دوم قرارداد) در ساخت و ساز شامل: اخذ مجوز و تخریب بناهای موجود (…N…. واحد آپارتمان دایر)در پلاک ثبتی   ………….. فرعی از اصلی ……………… به مساحت زمین فعلی ……………..  متر مربع واقع در آدرس : …………………………………………………………………………….. و احداث …..N….. طبقه مسکونی شامل ……N…. واحد هریک به متراژ قید شده در نقشه های ترسیم شده و تائید شده از طرف شهرداری بانضمام ….. طبقه پارکینگ (تعداد پارکینگ مطابق با نقشه مصوب شهرداری) و ……… واحد انباری و لابی و سایر مشاعات جمعاً به متراژ مندرج در مجوز ساخت و نقشه های تهیه شده مصوب شهرداری طبق ضوابط و مقررات قانونی و با مشخصات فنی و مصالح مصرفی استاندارد و مورد توافق که تماماً جزء پیوست لاینفک این قرارداد محسوب می‌شوند. (ضمیمه شماره ۱) و تقسیم و تحویل بناهای جدید فیمابین مالکین و شریک به نسبت مندرج در ضمیمه شماره ۲ این قرارداد.
 
ماده ۴)  آورده مالکین
آورده مالکین عبارت از تمامی عرصه و اعیان پلاک ثبتی  ………….. فرعی از اصلی ………… به مساحت زمین …..N……  متر مربع واقع در آدرس: …………………………………………………………………………………………….. با ارزش روز ………………N……………..ریال که در حال حاضر …….N…… واحد آپارتمان مسکونی به شرح ماده ۱ قرارداد موجود و مورد بهره برداری مالکین می باشد و به عنوان آورده و سرمایه مالکین در مشارکت تلقی می گردد. پلاک مزبور دارای حدود ……….N……. مترمربع اصلاحی می باشد (در صورت وجود) و همچنین دارای انشعاب گاز و آب و برق مشترک و برق اختصاصی و تلفن برای هر واحد می‌باشد که تماما” به رؤیت شریک (طرف دوم قرارداد) رسیده است. 
ماده ۵) آورده شریک (طرف دوم قرارداد)
آورده شریک (طرف دوم قرارداد) عبارت است از تعهد و تأمین سرمایه مورد نیاز جهت هزینه‌های ساخت بنا بشرح متن قرارداد و مباشرت، مدیریت و انجام کلیه امور مربوط به اخذ مجوز و پروانه ساختمان و پرداخت کلیه هزینه های آن و پرداخت کلیه هزینه های مربوط به اجرای کامل این قرارداد و ساخت و احداث بنای جدید در……N….. طبقه ( ….N…. طبقه مسکونی در هر طبقه ……N….. واحد (شرقی و غربی یا شمالی جنوبی) جمعاً به مساحت مندرج در مجوز ساخت و …..N….. طبقه پارکینگ، انباری و خدماتی).
اعم از تهیه نقشه ها، اخذ جواز، پرداخت فیش تراکم مجاز و مازاد تراکم، عوارض شهرداری منتهی به دریافت پروانه ساختمان، مالیات، بیمه، تجهیز کارگاه، تخریب بنای قدیمی، پرداخت هزینه های ساخت و ساز از هر حیث تا اتمام کار پروژه ساختمانی منتهی به دریافت پایان کار شهرداری و صورتمجلس تفکیکی و گرفتن سند تفکیکی و تک برگ برای تمام واحدها و انجام کلیه امور اجرائی و تأسیساتی و پرداخت تمامی هزینه های مربوط به ملحقات و امتیازات شهری و تحویل آپارتمانهای مالکین (تحویل بمعنی آمادگی کامل ساختمان برای سکونت و آمادگی کلیه تاسیسات و تجهیزات ساختمان جهت بهره برداری می باشد) و پرداخت ما به التفاوت ارزش ملک به مالکین طبق بند ۶-۱۲ این قرارداد و بطور کلی پرداخت هرگونه هزینه ناشی از شرایط عمومی مشارکت ساختمانی و مفاد این قرارداد که به عنوان آورده و سرمایه شریک در مشارکت تلقی می گردد.
ماده ۶ـ تعهدات شریک (طرف دوم قرارداد)
۶ـ۱) شریک (طرف دوم قرارداد) متعهد است بلا فاصله پس از اخذ وکالت کاری از مالکین اقدامات لازم جهت اخذ دستور نقشه و اخذ پروانه ساختمان ملک مورد مشارکت از قبیل تشکیل پرونده، تهیه نقشه های معماری و محاسباتی، نظارت و اخذ پروانه ساختمان را شروع و به اتمام رساند. نقشه نهایی ساختمان به تأیید شهرداری و تصویب مالکین و شریک خواهد رسید. همچنین تصاویر ۳D نمای ساختمان قبل از دریافت مجوز ساخت توسط شریک تهیه خواهد گردید و به تأیید مالکین خواهد رسید. پس از واریز فیش پروانه ساختمان کپی فیش مزبور همراه با یک کپی از پروانه ساختمانی توسط شریک از طریق نماینده مالکین به مالکین تسلیم خواهد شد.
۶ـ۲) پرداخت کلیه هزینه های شهرداری از قبیل عوارض، و تعرفه ‌ها و خرید تراکم مازاد …N…. طبقه مسکونی و …N… طبقه پارکینگ و انباری و اخذ جواز ساخت و سایر هزینه‌های مربوطه جهت تحصیل مجوزهای لازم برای تخریب و احداث بنا و انتخاب عوامل اجرائی و تأمین مصالح لازمه.
۶ـ۳) تأمین سرمایه و پرداخت کلیه هزینه های ساخت بنا از هرقبیل و مدیریت و نظارت مستمر و دائم در امر مشارکت و ساخت بنا، تهیه و تصویب نقشه توسط شهرداری ( و تائید نهایی توسط مالکین) و برگه‌های معماری، محاسباتی، تأسیساتی و انتخاب مهندس ناظر و مهندس معمار طبق ضوابط و مقررات عمومی و شهرداری.
۶ـ۴) پیش بینی اصول ایمنی و تأمین و پرداخت کلیه هزینه های مربوط به پیمانکاران و کارگران و بیمه آنان و بیمه آتش سوزی ، حوادث احتمالی و مسئولیت مدنی کارفرما طبق ضوابط و مقررات جاری. همچنین تمامی مسئولیت بکارگیری نیروی کار غیر مجاز و کارگران تبعه سایر کشورها بعهده شریک خواهد بود.
۶ـ۵) تأمین هزینه های تخریب و گود برداری و انتقال نخاله ساختمانی به خارج از شهر و انجام گود برداری و فوندانسیون و سایر قسمت های مربوط به آپارتمانها برابر نقشه مصوب.
۶ـ۶) تأمین وجه خرید مصالح ساختمانی کلاً از قبیل مصالح سفت کاری، نازک کاری، تأسیسات و غیره و پرداخت هزینه های احداث بنا و سایر هزینه های جانبی تکمیل بنا.
۶ـ۷) پرداخت کلیه هزینه های تفکیک، خلافی، اخذ پایان کار، عوارض متعلقه، مالیات های متعلقه از هر قبیل و نهایتاً آماده نمودن اسناد تفکیکی کلیه طبقات و دریافت سند مالکیت تک برگ برای هر واحد.
۶ـ۸) پرداخت وجه خرید امتیازات برق مجزا جهت کلیه واحدها و برق سه فاز مشاعات، فاضلاب و آب مشترک و همچنین گاز اختصاصی برای کل واحدها از سازمانهای ذیربط.
۶ـ۹) رعایت ضوابط فنی و کیفی جهت ساخت بنا و ملزومات و مصالح مورد توافق مندرج در ضمیمه قرارداد که جزء لاینفک قرارداد می باشد.
۶ـ۱۰) پرداخت کلیه هزینه های تخریب و ساخت بنا و عوارض و دیون دولتی و تمامی مالیات های متعلقه و انجام کلیه امور متعارف و تقبل کلیه هزینه های متعارف در قراردادهای مشارکت در ساخت.
۶ـ۱۱) شریک (طرف دوم قرارداد) اقرار به بضاعت مالی و تخصص فنی و قانونی در امر ساخت و ساز دارد، علیهذا مشارالیه متعهد شدند کلیه امور اداری یا اجرایی و ساخت بنا را منفرداً به انجام رسانده و ضمن عقد خارج لازم حق واگذاری جزئی و کلی تعهدات مندرج در قرارداد و حقوق ناشی از آن را تحت هر عنوان از قبیل شراکت، وکالت، نمایندگی، پیمانکاری و سایر طرق ممکن، به اشخاص ثالث را از خود سلب و ساقط نمودند.
۶ـ۱۲) شریک (طرف دوم قرارداد) متعهد شد جمعاً مبلغ …………………………… ریال معادل …………………………. تومان بلاعوض به عنوان مابه التفاوت ارزش تعیین شده ملک مورد مشارکت نسبت به هزینه‌های ساخت و آورده شریک به مالکین ( به هر مالک مبلغ ………………………ریال ) بپردازند. ………………… میلیون ریال از مبلغ مزبور در زمان دریافت دستور نقشه و ……………………………. ریال باقیمانده همزمان با تخلیه و تحویل واحد ها به شریک، به هر یک از مالکین نقدا” پرداخت خواهد شد. (درصورتیکه هر یک از مالکین مایل باشند می توانند مبلغ ……………………………. ریال دوم را در ازای یک فقره چک تضمین به همین مبلغ حداکثر ۱۰ روز قبل از تاریخ تخلیه و تحویل واحد به شریک از وی دریافت نمایند که در این صورت چک تضمین همزمان با تخلیه و تحویل واحد به شریک از سوی شریک به مالک مسترد خواهد شد).
۶ـ۱۳) شریک (طرف دوم قرارداد) جهت تأمین سرمایه و اجرای تعهدات قراردادی، حق دریافت وام و سایر تسهیلات بانکی نسبت به ملک مورد مشارکت از کلیه بانکهای خصوصی و دولتی یا مؤسسات مالی و اعتباری را نخواهد داشت.
۶ـ۱۴) شریک (طرف دوم قرارداد) به هر نحو و میزانی که در پرداخت‌ها و هزینه‌ها مرتبط با این قرارداد عمل نماید، حق رجوع به مالکین و مطالبه هیچگونه وجهی را در هر مقطع زمانی از مالکین نخواهد داشت.
۶ـ۱۵) شریک (طرف دوم قرارداد) حق پیش فروش،واگذاری یا انتقال تنها یک واحد آپارتمان سهم خود را بعد از اتمام عملیات سفت کاری به اشخاص ثالث خواهد داشت و حق واگذاری و انتقال الباقی سهام خود را تحت هر عنوانی از قبیل پیش فروش،صلح، وکالت، بیع و مشارکت تا زمان تکمیل پروژه ساختمانی (زمان تحویل واحدها) نداشته و هرگونه پیش فروش، واگذاری و انتقال خارج از این شرایط باطل می باشد.
۶-۱۶) رعایت کامل اصول مبحث ۱۹مقررات ملی ساختمان جزء تعهدات شریک (طرف دوم قرارداد) خواهد بود.
۶-۱۷) شریک (طرف دوم قرارداد) موظف به تهیه نقشه اولیه ساختمان  می باشد که می بایست به تائید کتبی مالکین برسد و پس از آن می تواند نسبت به تهیه نقشه های رسمی ساختمان اقدام نماید.
ماده ۷ـ تعهدات مالکین
۷ـ۱) مالکین متعهد شدند بعد از امضاء قرارداد با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم یک فقره وکالتنامه کاری جهت مراجعه شریک (طرف دوم قرارداد) به شهرداری و سایر ادارات دولتی به منظور اخذ دستور نقشه، جواز ساخت، استعلام های مورد نیاز، انجام سایر تشریفات مربوط به ساختمان سازی و دریافت امتیاز انشعاب آب، فاضلاب، برق، گاز طبق ضوابط متعارف اقدام نمایند. بدیهی است در هر مرحله که نیاز به وجود مالکین باشد، مالکین می بایست همکاری لازم را با شریک (طرف دوم قرارداد) به عمل آورند.
۷ـ۲) مالکین متعهد شدند، جهت تخریب و احداث ساختمان حداکثر ۳۰ روز بعد از دریافت جواز تخریب و ساخت بنای جدید از شهرداری توسط شریک و اعلام آن به مالکین، ملک موضوع مشارکت را تخلیه و با تنظیم صورتجلسه ملک را در اختیار شریک قرار دهد. در صورت تأخیـــر در امر تخلیـــه هریک از مالکــین متعهـــد می باشنــد روازنه مبلغ …………………… ریال به عنوان ضرر و زیان تأخیر در انجام تعهدات به شریک پرداخت نماید.
۷ـ۳) مالکین متعهد می باشند ۴/۲ (دو ممیز چهاردهم) دانگ از سهام خود را طی دو مرحله به شرح ذیل رسماً به شریک (طرف دوم قرارداد) واگذار نمایند:
مرحله اول ـ ۲/۱ ( یک ممیز دو دهم ) دانگ از سند پس از اجرای کامل اسکلت و اتمام سقف آخر.
مرحله دوم ـ ۲/۱ ( یک ممیز دو دهم ) دانگ از سند پس از اخذ پایان کار ساختمانی.
۷ـ۴) حضور مالکین در محضر و انتقال قدرالسهم به شرح بند ۷ـ۳ قرارداد مشروط به اجرای کامل تعهدات توسط شریک در مواعد مقرر در این قرارداد می باشد. در صورت عدم انجام تعهدات توسط شریک مطابق با مواعد توافق شده، انتقال رسمی سهام مقرر انجام نخواهد شد. 
۷ـ۵) هرگونه بدهی و تعهدات حقوقی و قانونی مربوط به سهام واگذار شده طبق بند ۷ـ۳ و همچنین مالیات نقل و انتقال و هزینه ثبت و حق التحریر بر عهده مالکین می باشد.
۷ـ۶)  در صورت نکول و امتناع بدون دلیل مالکین از انتقال رسمی سهام مورد تعهد در مواعد مقرر در بند ۷ـ۳، شریک (طرف دوم قرارداد) حق توقف عملیات اجرایی ساختمان تا زمان ایفاء تعهد مالکین را خواهد داشت. در این صورت بطی زمان بوجود آمده محاسبه و به مدت قرارداد افزوده خواهد شد.
ماده ۸ـ مدت اجرای مشارکت و تعهدات قراردادی
۸ـ۱) طبق برنامه ارائه شده توسط شریک (طرف دوم قرارداد)  که مورد موافقت مالکین قرارگرفته است، مدت زمان جهت انجام پروژه موضوع قرارداد به شرح ذیل می باشد:
۸ـ۲) زمان لازم جهت اخذ دستور نقشه حداکثر ۴۰ روز از تاریخ تفویض وکالت کاری به شریک می باشد.
۸ـ۳) زمان لازم جهت اخذ مجوز و پروانه ساختمانی از تاریخ انعقاد قرارداد مشارکت حد اکثر به مدت ۱۸۰ روز از تاریخ تفویض وکالتنامه کاری به شریک.
۸ـ۴) در صورت طولانی شدن مراحل اداری صدور پروانه و مجوز ساختمانی که منتسب به شریک نباشد، با ارائه مدارک مثبته و توافق کتبی مالکین مدت زمان مندرج در بند ۸-۳ به ۲۴۰ روز قابل افزایش خواهد بود.
۸ـ۵) زمان انجام ساخت، تکمیل و اتمام عملیات ساختمانی و تحویل واحد ها به مالکین حداکثر ۲۱ ماه پس از تاریخ اخذ مجوز ساخت.
۸ـ۶) زمان دریافت پایان کار ساختمان حد اکثر ۴ ماه پس از زمان تحویل واحدها به مالکین.
۸ـ۷) زمان دریافت صورت مجلس تفکیکی، تقسیم نامه محضری و دریافت سند مالکیت تک برگ حد اکثر ۴ ماه پس از تاریخ اخذ پایان کار.
۸ـ۸) چنانچه در اثر حوادث غیر مترقبه (فورس ماژور) از قبیل سیل، زلزله، جنگ و آشوب و مواردی از این قبیل که رفع آن از عهده شریک (طرف دوم قرارداد) خارج باشد و کارهای ساختمانی متوقف گردد، زمان توقف به مدت مقرر در بند۸ ـ۵ قرارداد اضافه خواهد گردید. اتلاف وقت به علت جلوگیری ارگانهای ذیربط در رابطه با اعطای مجوزهای لازم، تخلف، اضافه بنا و موارد مشابه جزو حوادث غیر مترقبه نمی باشد.
ماده ۹ـ سهم المشارکه ( تقسیم نامه )
۹ـ۱) تقسیم آپارتمان ها، پارکینگ ها و انباری های احداثی در ملک مورد مشارکت به شرح زیر مورد توافق و رضایت طرفین قرار گرفت و طرفین حق هرگونه اعتراض و ادعای بعدی را از خود سلب و ساقط نمودند.
۹ـ۲) سهم مالکین از آپارتمانهای مسکونی احداثی، …………… واحد واقع در طبقات …..X……. و ……Y…… و …….Z…… مسکونی   بانضمام ….N…..پارکینگ و ……N…..واحد انباری و مشاعات طبق صورتمجلس تفکیکی اداره ثبت خواهد بود. موقعیت آپارتمانهای مالکین از لحاظ طبقه و (شرقی و غربی یا شمالی جنوبی )بودن و متراژ نهایی آپارتمان ها مطابق با توافق نامه داخلی مالکین خواهد بود.(توافق نامه داخلی ضمیمه  شماره ۲ این قرارداد می باشد).
۹ـ۳) نظربه اینکه مساحت آپارتمانهای مالکین طبق ماده ۱ این قرارداد متفاوت می باشند، علیهذا طبق توافق مالکین (ضمیمه شماره ۲ قرارداد) سطح زیر بنای واحدهای مالکین متناسب با متراژ و ابعاد فعلی واحدها افزایش خواهد یافت و شریک (طرف دوم قرارداد) متعهد و ملزم به اجرای مفاد توافق مالکین و رعایت تناسب توافق شده در متراژ و در تهیه نقشه، ساخت و سایر مراحل آن خواهد بود.
۹ـ۴) سهم شریک و سازنده، ………….. واحد از آپارتمانهای مسکونی واقع در طبقات ………N……. و ………N……. مسکونی بانضمام  ….N…. پارکینگ و ……..N…… واحد انباری و مشاعات طبق صورتمجلس تفکیکی اداره ثبت خواهد بود.
تبصره : در صورت تامین بیش از ……..N…… واحد پارکینگ در ساختمان، پارکینگ های مازاد بین مالکین و شریک به مزایده گذاشته خواهد شد و عواید آن پس از فروش به نسبت سهام توافق شده بین مالکین و شریک تقسیم می گردد.
ماده۱۰ـ شروط عمومی قرارداد و مشارکت
۱۰ـ۱) مدیریت، طراحی و نظارت بر کلیه امور ساختمانی و همچنین تقبل و پرداخت کلیه هزینه‌های ساختمانی و اجرایی و اداری با شریک (طرف دوم قرارداد) خواهد بود. طبق توافق طرفین مالکین از طریق نماینده خود حق نظارت و اظهار نظر مشورتی طبق مفاد قرارداد و نقشه های مصوب و اجرای ضوابط فنی و مصالح مصرفی خواهند داشت. بدینوسیله نماینده مالکین آقای …………………………. می باشد که با امضای این قرارداد آمادگی خود را جهت نمایندگی مالکین اعلام می دارد.
۱۰ـ۲) رعایت اصول ایمنی و ضوابط فنی و مسئولیت به کارگیری پرسنل ساختمانی و پیمانکاری های مجاز و پاسخگوئی به ادعاها و ایرادات مراجع قانونی و ایرادات و خسارات احتمالی همسایگان و جبران خسارات وارده به اشخاص ثالث از هر قبیل بر عهده شریک می باشد.
۱۰ـ۳) هرگونه تغییر و اصلاح نقشه های ساختمانی و عملیات اجرائی با توافق مالکین قابل انجام می باشد.
۱۰ـ۴) کلیه عواید ناشی از تخریب و مصالح ساختمانی مستهلک، متعلق به شریک می باشد.
۱۰ـ۵) از طرفین قرارداد حق پیش فروش و  واگذاری آپارتمانهای متعلق به خود تا زمان صدور صورتمجلس تفکیکی سلب گردید و هرگونه ادعا و اعتراض بعدی غیر قابل استماع می‌باشد. استثنا” شریک (طرف دوم قرارداد)  می تواند در صورت نیاز نسبت به پیش فروش تنها …N… واحد از …..N… واحد آپارتمان سهم خود پس از پایان مرحله سفت کاری اقدام نماید.
۱۰ـ۶) شرایط فنی ساخت و انتخاب مصالح و ملزومات ساختمانی از لحاظ کیفیت و مرغوبیت بشرح فهرست ضمیمه شماره ۱ قرارداد می باشد. در صورت پیشنهاد شریک و موافقت نماینده مالکین جهت ارتقاء کیفیت هر یک از مصالح و ملزومات ضمیمه قرارداد، اجرای آن بلا مانع می باشد. همچنین در صورتیکه هر یک از مالکین قصد اجرای مصالح و ملزومات خاصی را در آپارتمان خود داشته باشد، باید هزینه مازاد آن را تقبل نماید.
۱۰ـ۷) احداث هرگونه بنای اضافی خارج از موضوع قرارداد منوط به توافق کتبی طرفین قرارداد خواهد بود. (در صورت دادن مجوزهای لازم از طرف شهرداری).
۱۰ـ۸) مسئولیت هرگونه حادثه منجر به ایجاد خسارت جانی و مالی به کارگران و یا اشخاص ثالث از هر قبیل، بر عهده شریک (طرف دوم قرارداد) می باشد و مشارالیه مسئول و پاسخگو و متعهد به جبران خسارات وارده خواهد بود.
۱۰ـ۹) جرایم، عوارض و جبران خسارات ناشی از اشتباهات محاسباتی، فنی، معماری، تأسیساتی و امثال آن و رفع اشتباهات و خلاف های ساختمانی احتمالی انجام شده و اصلاح برنامه های اجرائی بر عهده شریک می باشد.
۱۰ـ۱۰) هرگونه نوسانات قیمت حاکم بر عرصه و اعیان، مصالح و ملزومات ساختمانی، نیروی انسانی، خدمات، بیمه ها و شاخص های بانکی و اعتباری و اقتصادی و هزینه های مجوزهای لازم  نسبت به مندرجات این قرارداد مؤثر نخواهدبود.
۱۰ـ۱۱) چنانچه در تعهدات طرفین قرارداد خلاف و یا فسادی کشف گردد، خاطی از نظر قانونی مسئول و جوابگو بوده و باید از عهده خسارات وارده (به جز خسارات تعیین  شده در این قرارداد) به طرف مقابل برآید. تشخیص خسارت و میزان خسارات وارده طبق نظر محاکم قضائی خواهدبود.
۱۰ـ۱۲) چنانچه مالکین نسبت به اجرای مفاد قرارداد و حسن اجرای عملیات ساختمانی و انطباق آن با مفاد قرارداد اعتراض داشته باشند، مراتب را از طریق نماینده خود کتباً به شریک تذکر داده و شریک متعهد به اجراء مفاد قرارداد و اجرای نقشه های مصوب و ضوابط فنی و مقررات ملی ساختمان و نظام مهندسی می باشد.
۱۰ـ۱۳) هزینه های مصرفی آب، برق و گاز از زمان تحویل ملک تا زمان تحویل آپارتمانها به مالکین بر عهده شریک (طرف دوم قرارداد) می باشد.
۱۰ـ۱۴) مساحت انباری تا حد ممکن بزرگ خواهد بود. (بر طبق نقشه های محاسباتی) همچنین پارکینگها و انباری ها با رعایت انصاف در خصوص مرغوبیت و متراژ و با توافق طرفین تقسیم خواهد شد.
۱۰ـ۱۵) پس از اخذ مجوز ساختمانی و شروع عملیات ساختمانی، شریک (طرف دوم قرارداد) حق نکول از تعهدات قراردادی و تحمیل شرایط جدید به مالکین را نخواهد داشت.
۱۰ـ۱۶) در صورت تأخیر در اتمام کار و امور قراردادی و عدم تحویل آپارتمانهای مالکین در زمان مقرر مورد تعهد در بندهای ۸ـ۵ این قرارداد، شریک متعهد گردید بازاء هر روز تأخیر در تحویل آپارتمانهای مالکین مبلغ …………………..ریال ( به هر یک از مالکین مبلغ‌ ………………….  ریال)  بابت ضرر و زیان و خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد، پرداخت نماید.
۱۰ـ۱۷) در صورتی که طرفین هم زمان با تاریخ حضور در دفترخانه و پس از اخذ صورتمجلس تفکیکی بنا به هر دلیلی نظر به انتقال سند مالکیت به اشخاص ثالث داشته باشند، طرفین هیچ گونه اعتراضی در این خصوص نخواهند داشت. 
۱۰ـ ۱۸) شریک (طرف دوم قرارداد) حق تخلف از نقشه مصوب مالکین و احداث بنای خلاف را ندارد. در صورت وقوع هرگونه تخلف ساختمانی، مسئولیت و جبران خسارات وارده بر عهده شریک (طرف دوم قرارداد) می باشد.  
۱۰ـ ۱۹) ضمن عقد خارج لازم صیغه عقد مشارکت ایجاباً و قبولاً جاری گردید و طرفین قرارداد کلیه خیارات شرعی و قانونی خصوصاً خیار غبن فاحش و افحش را از خود سلب و ساقط نمودند و هیچکدام از طرفین حق نکول از مفاد و تعهدات قراردادی را نخواهند داشت.
۱۰ـ۲۰) مفاد این قرارداد نسبت به طرفین و وراث قانونی و یا قائم مقام قانونی طرفین لازم الاجراء می باشد. در صورت فوت یا محجور شدن هریک از طرفین، وراث متوفی متعهد به اجرای مفاد قرارداد و معرفی نماینده خود به طرف مقابل و اجرای تعهدات قانونی و قراردادی می باشند.
۱۰ـ۲۱) کلیه امور پیش بینی نشده در این قرارداد تابع توافق کتبی طرفین قرارداد خواهد بود.

ماده۱۱- تفسیر مفاد قرارداد و حل اختلاف
در صورت اختلاف در برداشت و تفسیر و اجرای مفاد قرارداد مراتب از طریق مراجع قضائی پیگیری خواهد گردید. در صورت مراجعه به مراجع قضائی محکوم علیه علاوه بر اجراء مفاد آراء صادره ملزم و مفاد قرارداد، متعهد به پرداخت خسارات دادرسی و خسارات پیش بینی شده در این قرارداد نیز می باشد.
ماده ۱۲- تضمین انجام قرارداد
۱۲ـ۱) در صورت عدم انجام صحیح تعهدات قرارداد و تخلف دراجرای مفاد آن و یا عدم انجام بخش یا کل تعهدات معلوم و معین شریک (طرف دوم قرارداد) و یا قصور در مقاطع مختلف ساخت بنا و مصالح منصوبه و یا عدم رفع نواقص احتمالی و ایرادات فنی ناشی از عدم اجرای تعهدات قراردادی و بطور کلی هرگونه تعدی و تفریط شریک (طرف دوم قرارداد) از مفاد این قرارداد در فرجه و مهلت معین، مالکین جهت تأمین هزینه‌ها و تکمیل بنا و اجرای مفاد قرارداد و استیفاء حقوق قراردادی و جبران ضرر و زیان و خسارات وارده ناشی از موارد فوق، بدون اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قضائی محق می باشند خسارات وارده را محاسبه نموده و در هنگام انتقال سند به شریک درصد انتقال سند را به میزان خسارت وارده کسر نمایند و همچنین حق هرگونه دخل و تصرف برای مالکین مجاز خواهند بود و ایشان می توانند انجام پروژه را به شخص ثالثی که خود صلاح بدانند محول نمایند.
ماده ۱۳- موارد و شرایط فسخ قرارداد
۱۳-۱) طرفین قرارداد حق فسخ یک جانبه این قرارداد را تا انجام کامل موضوع و تعهدات قراردادی و صدور سند تفکیکی را از خود سلب و ساقط نمودند ولی در صورت تحقق هریک از موارد مندرج در ذیل این ماده، حسب المورد قرارداد کان لم یکن و فاقد اعتبار می گردد و یا مالکین حق فسخ یکطرفه قرارداد را خواهند داشت.  
۱۳ـ۲) ضمن عقد خارج لازم طرفین قرارداد توافق نمودند، چنانچه شریک به ترتیب تا زمان مقرر در بند ۸-۲ و ۸-۳ و ۸-۴ به هر دلیلی موفق به اخذ دستور نقشه و اخذ مجوز و پروانه ساخت طبق مفاد این قرارداد نگردد، این قرارداد منفسخ و کان لم یکن و فاقد اعتبار شرعی و قانونی می باشد و کلیه هزینه‌های انجام شده از هر قبیل بر عهده شریک (طرف دوم قرارداد) خواهد بود.
۱۳ـ۳) هرگاه به هردلیلی شهرداری از دادن مجوز ساختمان ….N….. طبقه ( …….N…..  طبقه مسکونی به متراژ حداقل هر واحد ……N……….. متر مربع و ……..N…….. طبقه پارکینگ و انباری و خدماتی) برای پلاک ثبتی مزبور خودداری نماید، طبق توافق طرفین، این قرارداد منفسخ و آثار حقوقی و قانونی آن باطل و کان لم یکن می باشد و کلیه هزینه های انجام شده از هر قبیل بر عهده شریک(طرف دوم قرارداد) خواهد بود.
۱۳ـ۴) در صورت تأخیر و یا عدول در انجام تعهدات قراردادی توسط شریک و یا ثبوت مفاد ماده ۱۲ قرارداد که منجر به فسخ قرارداد توسط مالکین گردد، شریک علاوه بر پرداخت ضرر و زیان های قید شده در متن قرارداد و خلع ید از ملک مورد مشارکت، حق هیچگونه ادعائی در مورد ملک موضوع مشارکت را تحت هیچ عنوان ندارد و مالکین بدون فوت وقت می توانند ادامه پروژه موضوع قرارداد را شخصاً ادامه و یا به اشخاص ثالث واگذار نمایند.
۱۳ـ۵)  طرفین قرارداد اقرار صریح می نمایند که انتقال ۴/۲ (دو چهاردهم) دانگ از مالکیت آپارتمان های مندرج در این قرارداد صرفاً در قبال ایفای کامل تعهدات مندرج در این قرارداد از طرف مالکین به شریک و طرف دوم قرارداد، صورت خواهد گرفت و شریک هیچ گونه ثمنی به مالکین بابت انتقال مالکیت نپرداخته است (به جز مبلغ مابه التفاوت بلاعوض مندرج در بند ۶ـ ۱۲) و شریک (طرف دوم قرارداد) در صورت هرگونه تخلف در انجام تعهدات قراردادی که منجر به فسخ قرارداد از طرف مالکین گردد، حق هیچ گونه ادعائی در این خصوص ندارد.  
 
ماده ۱۴) تعداد و نسخ قرارداد
این قرارداد بر اساس توافق و رضایت طرفین در تاریخ ………………………. در ۱۴ ماده و ۱۰ صفحه و ۵ صفحه ضمیمه و  ۸ نسخه به امضاء طرفین رسیده است که هر نسخه حکم واحد را دارد و هریک از طرفین یک نسخه آنرا دریافت نمودند.
محل امضاء مالکین + اثر انگشت
………….. …………….. ………………. …………………….
محل امضاء شریک (یا شرکاء) (طرف دوم قرارداد) + اثر انگشت
………………….
محل امضاء شهود + اثر انگشت
۱) ……………………

۲) …………………..

۳) ……………………

۴) …………………..

بنام خدا
ضمیمه شماره ۱ قرارداد
با توافق طرفین قرارداد مشخصات فنی و اجرائی عبارت است از:  
۱ـ اجرای فندانسیون طبق نقشه محاسباتی براساس اسکلت بتونی مطابق با نقشه مهندس محاسب که به تأیید شهرداری رسیده است.
۲ـ نوع اسکلت: بتونی مطابق با مقررات و ضوابط و آیین نامه های مهندسی.
۳ـ سقف‌ها: تیرچه کرومیت و یونولیت طبق نقشه و محاسبات مورد تأیید شهرداری و مهندس ناظر.
۴ـ دیوار چینی خارجی: دیوار ۱۵ سانتی با بلوک لیکا به ابعاد ۵۰* ۱۹* ۱۵ و استفاده از دیواربرشی با رعایت مبحث ۱۹ ملی ساختمان.
۵ـ دیوار چینی داخلی: بلوک ۱۰ سانتی لیکا درجه یک استاندارد و رعایت مبحث ۱۹ ملی ساختمان.
۶ـ ارتفاع سقف: حداقل ۲۸۰ سانتی متر تمام شده.
۷ـ پنجره ها: از جنسUPVC  با شیشه دو جداره داخلی۳ وخارجی ۶ با پروفیل‌آلمانی (VISTABS)
۸ـ نمای ساختمان: نمای جلو ترکیبی شامل سنگ درجه ۱، آجر، ترموود و یا ترکیبی با پنل های سه بعدی دکوراتیو بست وال دیگر و نمای طرفین سیمان سفید تخته ماله و نمای پشت  و نورگیر سنگ (با نظریه طراح و تائید نماینده مالکین) .
۹ـ  کف و دیوار پیلوت: سنگ هرسین (با نظریه طراح و تائید طرفین قرارداد)
۱۰ـ سقف پیلوت: طراحی گچ (رابیتس و میلگرد) و نورپردازی و نقاشی با (نظریه طراح و تائید طرفین قرارداد)
۱۱ـ  کف و دیوار پارکینگ: کف و دیوار تمام سنگ طبق سنگ ‌نمونه وارتفاع پارکینگ ۴۰/۲ متر (با نظریه طراح و تائید طرفین قرارداد)
۱۲ـ دیوار محوطه و حیاط: طبق طرح با مصالح و سنگ مشابه نمای ساختمان.
۱۳ـ پله‌ها : سنگ هرسین طبق کیفیت و ابعاد سنگ نمونه مورد توافق
۱۴ـ دیوار راهروها : تمام سنگ از نوع تراورتن.
۱۵ـ کف واحدها : سنگ درجه یک طبق با ابعاد ۵۰*۵۰ سانتیمتر یا پارکت آلمانی .( با نظریه طراح و تائید طرفین قرارداد).
۱۶ـ کف و سقف اتاقها: سنگ یا پارکت آلمانی و سقف طراحی شده (با نظریه طراح و تائید طرفین قرارداد).
۱۸ـ سقف سالن، آشپزخانه و اتاق ها : میلگرد و رابیتس همراه با طراحی و نورپردازی و نقاشی شده .
۱۹ـ کابینتها : کابینت واحدهای مالکین تمام M.D.F های گلاس با یراق آلات درجه ۱ ترک، صفحه های رویی دوبل.
۲۰ـ شیرآلات آشپزخانه و ملزومات آن :KWC یا قهرمان (آخرین مدل) سینک دو لنگه Tekaیا اخوان توکار، هود کنترلی شیشه ای و استیل اخوان یا بی مکس.
۲۱ـ کف و دیوار سرویسها و آشپزخانه : کف سرامیک درجه یک ایرانی، سرویسهای بهداشتی توالت ایرانی و فرنگی از نوع ایرانی درجه یک، روشویی کابینتی هم برای سرویس بهداشتی و هم برای داخل حمام. (طرح و مدل با انتخاب نماینده مالکین)
۲۲ـ دیواره سرویسها: کاشی درجه ۱ تبریز یا مارلیک. (طرح با انتخاب نماینده مالکین)
۲۳ـ سقف سرویسها: سقف کاذب ضد رطوبت، ضد خوردگی و ضد زنگ.
۲۴ـ ملزومات و شیر آلات سرویسها: KWC یا قهرمان (آخرین مدل)
۲۵ـ درب ورودی ساختمان و پارگینگ:  فلزی طرح دار با ریموت کنترل همراه با تاج بالاسر دربها که به تأیید نماینده مالکین رسیده باشد.
۲۶ـ  دربهای ورودی واحدها : دربهای ورودی ضد سرقت درجه ۱.
۲۷ ـ چهارچوب دربهای ورودی واحدها: PVC یا فلزی.قرنیز واحدها از جنس MDF روکش .PVC
۲۸ـ دربهای داخلی واحدها: HDF  یا چوب با روکش PVC با دستگیره و یراق آلات درجه ۱ ایرانی.(طرح با انتخاب نماینده مالکین).
۲۹ـ کلید و پریز برق: ایران یا سایر موارد مشابه درجه ۱ ایرانی مجهز به تجهیزات ایمنی پریز.
۳۰ـ تهویه سرویسها: هواکش البرز یا مشابه.
۳۱ـ باربیکیو: از سنگ تراورتن مرغوب و آجر نسوز سرخرنگ به همراه هود (در صورتیکه طرح اولیه اجازه دهد).
۳۲ـ آیفون تصویری: تصویری رنگی درجه ۱ ایرانی جهت هر واحد.
۳۳ـ نصب  شیر مرکزی جهت قطع و وصل آب و برق و گاز برای هر واحد.
۳۴ـ رنگ و نقاشی، دیوارپوش: سقف‌ها و بدنه رنگ درجه ۱ اکریلیک بانضمام زیرسازی روغن الیف و بتونه. نمای دیوار پشت تلویزیون و بخشی از فضای نشیمن و پذیرایی استفاده از دیوارپوش دکوراتیو سه بعدی BestWall  با انتخاب طرح از طرف نماینده مالکین.
۳۵ـ سقف دکوراتیو توسط میلگردو رابیتس و گچکاری شده و نورپردازی شده : طبق نظریه طراح و تایید نماینده مالکین برای هر واحد.
۳۶ـ دیوار حفاظ پشت بام : به ارتفاع حداقل ۷۰ تا ۹۰ سانتی متر با ضخامت ۲۰ سانتی متر .
۳۷ـ نرده راه پله ها: تلفیق استیل ضد زنگ با چوب.
۳۸ـ حفر چاه : حفر یک حلقه چاه  فاضلاب به ارتفاع ۱۵ متر به تأیید مهندس تأسیسات همراه با سیستم بوگیر.
۳۹ـ لوله کشی تأسیسات : رایزرها گالوانیزه و داخل واحدها ۵ لایه MVP .
۴۰ـ لوله کشی فاضلاب: لوله فاضلاب پوش فیت پلیران ( سیستم PUSH  FIT ) و ادامه آن تا درب حیاط جهت اتصال به اگوی شهری.
۴۱ـ لوله کشی آب سرد و گرم : لوله های پنج لایه MVP .
۴۲ـ عایق کاری لوله‌ها: با عایق پولی رول جهت لوله‌های آب گرم.(بر طبق مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان).
۴۳ـ تأسیسات برودتی و گرمایشی: داکت اسپیلیت مستقل برای هر واحد با ظرفیت سرمایشی گرمایشی متناسب با زیربنای واحدها با کندانسور اینوتردار با نماد مصرف انرژی A یا A+ (با محساسبات مهندس تاسیسات).
۴۴ـ تأسیسات حرارتی جهت تامین آب گرم مورد نیاز هر واحد: سیستم پکیج با مارک بوتان یا ایران رادیاتور ( آخرین ورژن و متناسب با زیر بنای هر واحد)
۴۶ـ ایزولاسیون پشت بام و کف آن : پوشش عایق ایزوگام درجه ۱ با موزائیک ایرانی.
۴۷ـ ملزومات پشت بام : آب و برق
۴۸ـ نصب صندوق پستی.
۴۹ـ نصب سنسور و تایمر جهت روشنایی راه پله، پاگردها ، پارکینگ و پیلوت از نوع درجه یک. 
۵۰ـ  سیم کشی کامل ساختمان : سیم (برق ، تلفن، آیفون ، آنتن تلوزیون و ماهواره) با لوله پلی‌آمید سمنان و سیستم استاندارد ـ فیوزها F&G.
۵۱ـ انباریها : انباری در حد امکان بزرگ با درب فلزی و دیواره سنگ و کف موزائیک.
۵۲ـ آسانسور: ۶ نفره  فول  با سیستم خطی و موتور و گیربکس ایتالیائی ALBERT.SASI با درب و اتاق تمام استیل با تزئینات داخلی درجه ا و کف سنگ یک‌تکه بانضمام سیستم   VVVF (سیستم حرکت و توقف آرام) و BLAKOUT و تائیدیه استاندارد و تامین بیمه نامه.  
۵۳ـ آنتن : پیش بینی آنتن مرکزی برای کانالهای داخلی و سیم کشی ماهواره برای کلیه واحدها.
۵۴ـ نصب تابلو برق عمومی.
۵۵ـ نصب باکس تلفن و سیم کشی تلفن ( سیم کشی تلف برای هر واحد حداقل ۳ خط)
۵۶ـ نصب جعبه کلید مینیاتوری برق برای هر واحد با لوازم F&G.
۵۸ـ دور پنجره ها: سنگ هماهنگ با نمای ساختمان. (طبق نظر طراح).
۵۹ـ قیرگونی سرویس‌ها و آشپزخانه:  دو لایه گونی ضخیم و سه لایه قیر تا ارتفاع ۱.۵ متری دیوار.
۶۰ـ دوربین مداربسته داخل پارکینگ، محوطه و جلوی درب با نصب مانیتور و تجهیزات ضبط در لابی.
۶۳ـ انشعاب برق: برای هرواحد تکفاز و مشاعات سه فاز طبق ضوابط اداره برق.
۶۴ـ انشعاب آب : آب مشترک.
۶۵ـ  انشعاب گاز: برای هر واحد با کنتور مستقل  و لوله کشی استاندارد و لوله های مانیسمان طبق ضوابط اداره گاز.
۶۶- محوطه سازی ، باغچه کاری و فضای سبز در حد استاندارد طبق نظریه طراح و تائیدیه طرفین.
۶۷- اجرای لابی طبق نقشه و نظریه طراح و تائیدیه نماینده طرفین.
۶۸- کمد دیواری با عمق ۶۰ سانتیمتربرای هر اتاق خواب با درب MDF HDF روکش PVC مطابق با طرح درب اتاقها.
۶۹- اجرای پنل های تلقی/شیشه ای مات جهت بخش های مشرف نورگیر و اتاق خواب ها.
محل امضاء مالکین 
۱) …………………….. ۲) ……………………………. ۳) ……………………………. ۴) ……………………………
……………………….. ………………………………. ………………………………. ……………………………….

محل امضاء شریک (طرف دوم قرارداد)   و محل امضاء شهود
…………………………
 1. …………………………..
۲) ……………………………………
ضمیمه شماره ۲ قرارداد
 
توافق نامه داخلی مالکین
بدینوسیله امضاء کنندگان ذیل بعنوان مالکین آپارتمانهای موجود در قرارداد قبل از عملیات تخریب و نوسازی شناخته می شوند (با مشخصات مندرج در ماده یک قرارداد) و با امضای این تفاهم نامه موقعیت، طبقات و متراژ واحدهای نوساز بعد از عملیات ساخت و سایر موارد را به شرح ذیل مشخص نموده اند:
الف) موقعیت و متراژ هر واحد نوساز
 1. آقای …………..: واحد (شرقی ، غربی، شمالی ، جنوبی) طبقه ………. مسکونی با متراژ مندرج در صورت مجلس تفکیکی اداره ثبت.
 2. آقای …………..: واحد (شرقی ، غربی، شمالی ، جنوبی) طبقه ………. مسکونی با متراژ مندرج در صورت مجلس تفکیکی اداره ثبت.
 3. آقای …………..: واحد (شرقی ، غربی، شمالی ، جنوبی) طبقه ………. مسکونی با متراژ مندرج در صورت مجلس تفکیکی اداره ثبت.
 4. و….
توضیح اینکه از آنجایی که در حال حاضر (در زمان امضاء این تفاهم نامه) واحدهای (غربی یا شرقی یا شمالی یا جنوبی) ساختمان طبق سند دارای متراژ بیشتری نسبت به واحدهای (……..) می باشند (واحدهای ……. به میزان ……%…… برابر از متراژ واحدهای ………… بزرگتر هستند)، لذا واحد های …………. پس از نوسازی نیز می بایست به همین میزان از آپارتمانهای …….%…….. بزرگتر باشند. چنانچه این تناسب به هر دلیل پس از ساخت آپارتمانهای جدید محقق نشود کسری یا افزایش متراژ نسبت به این تناسب می بایست به صورت ریالی طبق قیمت روز آپارتمان محاسبه گردیده و بین واحدهای (شرقی ، غربی ، شمالی یا جنوبی) مبادله گردد. (مالکین با امضاء این توافق نامه متعهد شدند حداکثر پس از ۳۰ روز از تاریخ صورتمجلس تفکیکی نسبت به تسویه حساب در این خصوص اقدام نمایند).
تبصره ۱ – مبنای قیمت گذاری آپارتمان معدل نرخ اعلام شده توسط ۳ مشاور املاک بصورت جداگانه خواهد بود.
تبصره ۲ – در صورت عدم تمکین هر یک از مالکین واحدهای شرقی یا غربی جهت اجرای تهاتر ریالی مشروحه بالا، مالک مغبون می تواند از طریق محاکم قضایی در این خصوص اقدام نماید.
 
ب) پارکینگ، انباری و مشاعات
به هر واحد …N… باب پارکینگ و ….N…. واحد انباری تعلق می گیرد که  موقعیت و شماره بندی آنها بر طبق توافق طرفین می باشد. در صورت تامین بیش از ….N…. واحد پارگینگ طبق تبصره ماده ۹ قرارداد مشارکت عمل خواهد شد. مزایا و امکانات مشاعات نیز برای تمامی واحدها به یک میزان خواهد بود.
ج) نماینده مالکین
مالکین آقای ………………………….. را به عنوان نماینده خود به شریک (طرف دوم قرارداد) معرفی می نمایند. نماینده مختار است در رابطه با تصمیمات جزئی راسا” اقدام نموده و در رابطه با تصمیمات کلی با نظر سایر مالکین اقدام نماید.
محل امضاء مالکین 
………………………… ………………………… ………………………….. …………………………….
……………………….. ……………………….. …………………………. …………………………….
محل امضاء شریک (طرف دوم قرارداد)
…………………………….
محل امضاء شهود
……………………………. ……………………………….

توجه: پس از خرید اینترنتی می توانید بلافاصله فایل ورد (با قابلیت ویرایش، تایپ و پرینت) را در ۱۵ صفحه دانلود نمایید.

نمونه قرارداد مشارکت ساخت | بهترین قرار داد مشارکت ساخت | کامل ترین قرار داد مشارکت ساخت | محکم ترین قرارداد مشارکت | قرار داد مشارکت ساخت و ساز قانونی | قرار داد حقوقی مشارکت آپارتمان | نمونه قرارداد اجرایی مشارکت ساخت | متن قرارداد ساخت | اصول قرارداد | مفاد قرار داد مشارکت در ساخت | نمونه قرار داد مشارکت بین مالک و سازنده | قانونی ترین نمونه قرار داد مشارکت | نمونه کاربردی قرار داد مشارکت | مبایعه نامه مشارکت در ساخت | مشارکت در ساخت بنا | مشارکت در ساخت ساختمان | توافق نامه مالک و سازنده | قرارداد مشارکت قانونی | قرارداد مشارکت کامل | قرارداد ساخت و ساز | مشارکت در ساخت آپارتمان | قرارداد مدنی مشارکت در ساخت | قرارداد تایید شده | قرارداد مورد تایید | نمونه وکالت مشارکت در ساخت | نکات مهم قرار داد مشارکت در ساخت | صورتجسله مشارکت در ساخت ساختمان | قرارداد مشارکت در ساخت ورد word | قرارداد مشارکت در ساخت pdf پی دی اف | قرارداد مشارکت مدنی | قرارداد حقوقی مشارکت | فرمت قانونی قرارداد مشارکت | نمونه تایید شده قرار داد مشارکت | دانلود قرارداد مشارکت | دانلود قرارداد مشارکت در ورد و پی دی اف | دانلود قرارداد ساخت و ساز | قرارداد جدید مشارکت در ساخت | قرارداد سازنده ساختمان | قرارداد مالک ساختمان | توافق نامه مشارکت در ساخت و ساز ساختمان | توافق نامه سازنده و مالک ساختمان | قرارداد اجرایی ساخت و ساز | جزییات قرارداد ساخت و ساز | صورت مجلس قرارداد ساخت و ساز ملک | قرارداد تایید شده مشارکت در ساخت | تنظیم مبایعه نامه ساخت و ساز | نکات قرارداد و مبایعه نامه مشارکت در ساخت

نوشتهٔ بعدی
عاملیت فروش رشت
نوشتهٔ پیشین
دکور دفتر فروش ایران خودرو

۸۱ دیدگاه. همین الان خارج شوید

 • واقعا دستتون درد نکنه. یک همچنین قرارداد کاملی هیچ کجا ندیده بودم ممنون.

 • درود. ما هم خرسندیم که توانسته ایم نظر شما کاربر گرامی را تامین نماییم.

 • مشاوران ایران زمین
  اسفند ۲۷, ۱۳۹۸ ۱۱:۵۸ ق٫ظ

  سلام. بعد از خرید فایل بلافاصله می توان پرینت گرفت؟؟

 • درود. بله زمانی که شما فایل را خریداری نمایید بلافاصله پس از پرداخت فایل قرارداد با فرمت وورد براتون باز میشه . فایل هم لایه باز هست یعنی هر تغییری مایل باشید می توانید اعمال کنید و پرینت هم می توانید بگیرید.

 • بسیار کامل و جامع و قانونی تنظیم شده. درود بر شما.

 • سپاسگزاریم.

 • املاک بزرگ کامیاران
  فروردین ۱۲, ۱۳۹۹ ۱۲:۲۳ ب٫ظ

  سلام. من اخیرا” یک نشست داشتم که هم مالکین راضی بودند از مفاد قرارداد هم سازنده. خدا رو شکر انجام شد. فقط خواستم تشکر کنم ازتون ….

 • درود. خوشحالیم که راضی بوده اید.

 • با سلام. لطف می فرمایید بگید این قرارداد اگر در برگه A4 پرینت بشه چند صفحه میشه؟ آخه بنظر خیلی کامل و بلنده. مرسی

 • درود. قرارداد در پانزده صفحه A4 تنظیم شده است.

 • ما هر چی تو نت سرچ زدیم دیدیم همه دارن یک نمونه قرارداد رو از رو دست هم کپی می زنند ولی برای شما تنها قراردادی که دیدم با بقیشون فرق میکنه و خیلی کامله. فکر کنم این درسته باشه. دمتون گرم …

 • سلام. ببخشید از این قرارداد برای املاک تجاری هم میشه استفاده کرد؟

 • درود. بله فقط باید یک ماده در رابطه با شرایط کاربرد تجاری شامل موارد سرقفلی یا حق کسب و پیشه و سایر موارد لازم را در متن قرارداد اضافه نمایید.

 • سلام
  فرمت قرارداد شما را در یکی از جلسات اخیرمون به عنوان پیش نویس مطرح کردیم. همه اوکی دادند. خواستم از زحمتتمون تشکری کرده باشم. خدا قوت

 • ممنون. موفق باشید.

 • در متن این قرارداد از قبل فکر همه چی شده. واقعا جامع هست. دستتون درد نکنه.

 • تشکر از شما کاربر گرامی.

 • سلام
  نمونه پر شده مهمه
  لطفا نمونه پر شده قرار بدین

  فرم خام همه جا هست

 • درود. این فرمت قرارداد کامل و آماده انعقاد است و ما منظورتان را از فرم خام و نمونه پر شده متوجه نمی شویم؟ ما که نمی توانیم در این فرمت قرارداد اسم مالکین و سازندگان و مشخصات ملک و آدرسشون رو هم براتون پر کنیم!!! در ضمن این فرمت تخصصی قرارداد همانطور که گفته شد توسط چندین تن از کارشناسان حوزه های مختلف تدوین شده و به جزء این سایت هیچ کجای دیگری موجود نیست.

 • سلام. خسته نباشید. گواهی امضا هم تو دفترخانه لازمه روی قرارداد گرفته بشه. ممنون میشم جواب بدید.

 • درود. قرارداد مشارکت یک قرارداد مالی است و دفاتر اسناد رسمی اسنادی را که بار مالی داشته باشند گواهی امضاء نمی کنند.

 • چرا واقعا نمیان یک همچین قرارداد کاملی رو به همه املاک ها ابلاغ کنند که همه قرارداد ها یک دست و محکم باشه همه بدونند چه کار می کنند اینقدر سرگردان نشن و به مشکل نخورند؟؟

 • عرض ادب.
  آقا واقعا دمتون گرم. کار من که راه افتاد …

 • موفق باشید.

 • سلام. ما تو دفتر پرینتر نداریم. براتون مقدوره ما مشخصات رو بدیم شما تایپ کنید و پرینت رو برای ما بفرستید. البته تمام هزینه های پرینت و کپی و پیک رو هم جداگانه پرداخت می کنیم.

 • درود. خیر متاسفانه این خواسته مقدور نیست، ولی شما می توانید فایل خریداری شده را به راحتی روی یک فلش مموری کپی نموده و به یکی از دفاتر فنی مراجعه نمایید تا براتون پرینت و کپی بگیرند.

 • سلام. مدتی بود سرچ میکردم برای قرارداد کامل امروز اتفاقی به پیج شما رسیدم و فایل رو هم دانلود کردم. واقعا تکمیله. فقط چرا یه کار نمی کنید بیاید صفحه اول گوگل تا اینقدر نخواهیم بگردیم؟؟

 • درود. ممنون از پیشنهادتون. کارشناسان سئو مشغول بررسی هستند تا سایت ما به صفحه اول گوگل ارتقاء نماید.

 • وقت بخیر
  آیا شما عملیات اجرایی ساخت و ساز رو هم خودتان انجام می دهید؟

 • سلام. خیر متاسفانه ولی در زمینه دکوراسیون داخلی میتونیم در خدمتتون باشیم.

 • تو این اوضاع کرونا فکر کنم از این به بعد باید شیوع بیماری رو هم به ماده حوادث غیر مترقبه قرارداد مشارکت اضافه کرد 🙂 🙂

 • بله واقعا” 🙂

 • واقعا مطالب مفیدی در قرارداد جای دادید.

 • ممنون

 • سلام. در بعضی از نمونه های قرارداد مشارکت ساخت که من دیدم حل اختلاف را به داوری ارجاع میدند ولی تو این قرارداد به مراجع قضایی. اینها چه فرقی دارن و کدوم بهتره؟ ممنون میشم جواب بدید.

 • با درود. ارجاع به داوری مبنی حقوقی محکمی ندارد، لذا بهتر است در قراردادهای مشارکت مدنی حل اختلاف به مراجع قضایی ارجاع گردد.

 • ببخشید میتونیم نوع و برند متریال ساخت رو خودمون تعیین کنیم؟؟

 • بله قطعا”. متریال فعلی که در قرارداد درج شده به عنوان نمونه کلی می باشد و نوع و کیفیت متریال را دقیقا” بسته به توافق بین سازنده و مالک میتوان تغییر داد.

 • خدا خیرتون بده. کلافه شدم اینقدر سرچ کردم. هر کی برای خودش یه سازی میزنه. قرارداد شما از همه کامل تره. دمتون گرم …

 • سلام. چطور میشه متوجه شد یک سازنده واقعا کننده باشه؟ ممنون میشم پاسخ بدید.

 • سپاسگزارم. موفق باشد.

 • درود. مسلما می بایست قبل از انعقاد قرارداد در رابطه با سازنده تحقیق کنید. از جمله می توانید پروژه های در حال ساخت و یا تکمیل شده قبلی ایشان را از نزدیک ببینید و با ساکنین آن پروژه ها در رابطه با کیفیت ساختمان و شخص سازنده سوالاتی بپرسید. همچنین می توانید از سازنده پرینت صورت حساب بانکی را برای مشاهده گردش مالی ایشان طلب نمایید. تحقیق از مشاوران املاک نزدیک پروژه های ساخته شده قبلی یا در حال ساخت فروشنده نیز می تواند راهگشا باشد.

 • خسرو خالقی تهرانی
  اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۹ ۰:۱۴ ق٫ظ

  واقعا احسنت به این همه نکته بینی …

 • سپاس

 • سلام. آقا شما هر دو طرف رو تو قرارداد شیش میخه کردید که دست از پا خطا نکنند. خیلی کارتون درسته

 • درود. علاوه بر اینکه سعی شده شرایط برای هر دو طرف قرارداد منصفانه در نظر گرفته شود، هیچ نکته مبهمی در قرارداد باقی نمانده است و در نهایت این امر به نفع طرفین خواهد بود.

 • نمونه قرارداد تو اینترنت زیاده که همشون یلخیه ولی این دیگه خداییش آخر قانونه !!!

 • بله. همانطور هم که قبلا ذکر کرده بودیم، این قرارداد حاصل همفکری چند تن از حقوق دادنان و چند تن از کارشناسان زبده حوزه ساختمان می باشد.

 • مسعود عاملی فرد
  اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۹ ۵:۴۴ ب٫ظ

  با عرض سلام و خسته نباشید و تشکر از مطالب مفید شما. سوالی داشتم و آن اینکه چنانچه یکی از مالکین وکالتنامه کاری برای ملک خود به شخص بدهد آیا آن شخص می تواند به عنوان نماینده مالک قرارداد مشارکت را امضاء نماید. ممنون می شوم پاسخگو باشید. با سپاس

 • درود. خیر. وکالتنامه کاری برای برخی از امور مانند درخواست دستور نقشه، پرداخت عوارض، انجام امور دارای و … کاربرد دارد. قرارداد مشارکت مدنی در واقع نوعی بیع است و بار مالی برای طرفین به همراه دارد. برای امضاء قرارداد از طرف موکل، وکیل باید وکالت جامع جهت پلاک ثبتی مورد نظر از موکل خود داشته باشد که در آن علاوه بر وکالت جهت انجام امور ادارای وکالت فروش و خرید و … ذکر شده باشد چراکه به هر حال مطابق با مفاد قرارداد، مالکین می بایست بخشی از قدر سهم خود ملک خود را طی یک یا چند مرحله به سازنده واگذار نمایند.

 • اکبر دیندار تهرانی
  خرداد ۲, ۱۳۹۹ ۱۱:۴۶ ب٫ظ

  سلام. خدا قوت. واقعا قرارداد مشارکت تمیز و کامل و بی نقصی هست. دستتون درد نکنه.

 • درود. سعی ما شفافیت حداکثری در قرارداد هست.

 • salam bandeh harchi talash mikonam nemitonam safhe kharid ro baz konamlotfan dar sorat emkan ye shomare tamas bedid ke ba ham sohbat konim
  ۰۹۱۹۴۰۴۸۴۴۲ behzadpour

 • روز بخیر. در صورت وجود هر گونه مشکل در پروسه فرید لطفا به پشتیبانی فروشگاه تیکت ارسال نمایید: https://decorbin.com/support
  در ضمن شماره های نماس شرکت در منوی “تماس با ما” وب سایت درج گردیده اند.

 • واقعا به دردم خورد. نه مالک نه سازنده هیچی نه ازش کم کردند نه اضافه و هر دو راضی. آقا دمتون گرم و خدا برکت بهتون بده

 • با سپاس از شما کاربر محترم.

 • خیلی بی نقص و عالی. ممنون

 • پاینده باشید.

 • سلیمان کیانفر
  تیر ۱, ۱۳۹۹ ۱:۴۹ ب٫ظ

  سلام بر شما. سوالی داشتم. مالک طرف حساب ما یک نفر است. آیا لازم هست اون توافق نامه ضمیمه قرارداد را هم تکمیل کنیم. با تشکر از راهنمایی جنابعالی.

 • سلام. شما می توانید آن بخش را به عنوان توافقی بین مالک و سازنده در رابطه با تخصیص واحدهای هر یک، پارکینگ ها و … که می بایست بین طرفین قرارداد از قبل تعریف و توافق گردد تنظیم نمایید.

 • سلام. آقا دیگه حرفی برای گفتن باقی نذاشتین ….

 • موفق باشید …

 • سلام. خیلی بی نقص بود حیف که شما رو دیر پیدا کردم

 • محمدكريم مومن نسب
  تیر ۲۸, ۱۳۹۹ ۲:۰۴ ب٫ظ

  سلام باتشکر
  اگه نمونه قراردادی بخواهم که طرفین یک پلاک روخریدند وبصورت نصفا نصف بخواهندباهم بسازند چطوری بدست بیارم

 • درود. موفق باشید. انشالله برای قرارداد های آتی …

 • درود. می توانید با مشورت متخصصین و وکلا بندهایی از قرارداد فعلی را به شرایط مورد نظر تغییر دهید.

 • با عرض سلام و خسته نباشید و تشکر از شما بابت این متن عالی و بی نفستان..
  سوال بنده در مورد انتقال سهم به سازنده می‌باشد ..
  میخواستم بپرسم در نهایت چند دانگ سهم به سازنده تعلق میگیرد؟؟

 • با عرض سلام و خسته نباشید و تشکر بابت متمم قرارداد کامل مشارکت.سوال بنده در مورد انتقال سهم به سازنده بود.میخواستم بپرسم سهم انتقالی چقدر است؟
  شما فرمودید دو تا ۱.۲ دانگ که جمعا میشه ۲.۴دانگ.
  مگر نباید ۳دانگ انتقال پیدا کند؟
  ممنون میشم توضیح بفرمایید

 • درود و ممنون از شما. میزان سهم انتقالی از سوی مالکین به سازنده دقیقا بر حسب توافق دو طرف تعیین می گردد و فرمول قطعی و از پیش تعریف شده ای ندارد و در این توافق و تعیین درصد مشارکت عوامل مختلفی از جمله کیفیت متریال مصرفی در ساخت، نوع اسکلت، تعداد مالکین، قدر السهم زمین و موقعیت منطقه، پرداخت یا عدم پرداخت مبلغ بلا عوض و یا ودیعه قرض الحسنه جهت اسکان موقت مالکین از سوی سازنده، تعداد طبقات مجاز، هزینه های دریافت مجوزهای خاص و بسیاری از آیتم های دیگر دخیل می باشد.

 • پاسخ جنابعالی در کامنت قبلی شما داده شده است.

 • سلام و با تشکر در ملک ما که قرار است به مشارکت گذاشته شود آپارتمان بنده از بقیه بزرگتر و همچنین دارای انباری به مساحت ۳۶ متر می باشد در قدر السهم چگونه ملحوظ می گردد .ممنون

 • درود. متراژ آپارتمان نوساز شما می بایست نسبت به قدرالسهم زمین شما توسط گرفتن تناسب محاسبه گردد. داشتن انباری بزرگتر مزیتی برای جنابعالی ایجاد نمی نماید و فقط می توانید با سایر مالکین توافق نمایید که انبار شما در حین ساخت بزرگتر لحاظ گردد.

 • پیمان سلیمی
  آبان ۲, ۱۳۹۹ ۶:۴۵ ق٫ظ

  سلام من قراردادمشارکت را از سایت شما خریداری نمودم و کد تایید هم برایم ارسال شد. اما سبد خریدخالی است و نتوانستم فایل قرداد را دانلود کنم لطفا راهنمایی فرمایید چه کارکنم؟

 • درود. لطفا مورد را توسط ارسال تیکت پشتیبانی در فروشگاه دکوربین مطرح فرمایید.

 • چقد خوبین شما

 • سلام با تشکر از شما، در ملک ما که قرار است به مشارکت گذاشته شود ۶۰۰متر زمین و ۹۰متر تجاری موجود است که در عقد قرارداد مشارکت ،۹۰متر تجاری نمیخوایم مورد مشارکت قرار بگیرد .
  در قرارداد به چه عنوانی باید توجه و چه مطلبی را ذکر کنیم که ۹۰متر تجاری جدا از مشارکت باشد

 • درود. بهتر است در این مورد با یک مشاور حقوقی مشورت نمایید.

 • سلام .خدا قوت .افرین بر فکرو اندیشه شما.دوست دارم نمونه قراردادی که نزدیک بود ما با امضا کردنش خودمون رو بدبخت کنیم براتون بفرستم تا ببینید چقدر ادما می تونن اهمال کار باشن. اگه تونستیم سازنده رو متقاعد کنیم که این قرار داد رو قبول کنه ان شاالله در خدمتتون هستیم .درود بر انسانهای خوب.

 • درود بر شما. خوشحالیم که تونستیم کار کوچکی انجام دهیم. موفق و پایدار باشید.

 • سلام من قصد دارم با یک سازنده در ساخت و ساز یک آپارتمان شریک شوم ایشان قبلاً با مالکین قرارداد مشارکت منعقد کرده است حال بایستی چه قراردادی با وی بنویسم آیا نمونشو دارید؟؟ لطفاً در صورت امکان تماس بگیرید. ممنون

 • درود. این عمل می بایست توسط تنظیم یک متمم که به قرارداد اصلی اضافه می گردد انجام گیرد و هم از سوی سازندگان و هم از سوی تمام مالکین امضاء گردد. متن و مفاد این متمم بسیار مهم بوده و می بایست با توجه به مفاد قرارداد اصلی تنظیم گردد. هر گونه اشتباه یا کوتاهی در تنظیم متمم می تواند خسارات جبران ناپذیری برای جنابعالی و یا سازنده اولیه و یا حتی برای مالکین به همراه داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست
error: اخطار: مطابق با قانون کپی رایت شما مجاز به کپی برداری از این محتوا نیستید