پروژه: اتاق مدیریت سازمان پایانه ها و پارک سوار

star_rate

نام طرح: حریر

star_rate

رنگ: نسکافه ای

star_rate

محل پروژه: تهران خیابان شهید بهشتی

star_rate

کارفرما / پیمانکار: جناب آقای عابدینی

star_rate

سایر توضیحات: