پروژه: دفتر فروش نمایشگاه اتومبیل گلدن اتو

star_rate

نام طرح: صخره

star_rate

رنگ: طلایی

star_rate

محل پروژه: تهران میرزای شیرازی

star_rate

کارفرما / پیمانکار: جناب آقای یادگاری

star_rate

سایر توضیحات: