پروژه: راه پله و مشاعات

star_rate

نام طرح: مدرن

star_rate

رنگ: سفید

star_rate

محل پروژه: اردبیل

star_rate

کارفرما / پیمانکار: جناب آقای سالبی

star_rate

سایر توضیحات: