پروژه: کلینیک تصویر برداری

star_rate

نام طرح: چهارپر

star_rate

رنگ: برنز

star_rate

محل پروژه: زاهدان

star_rate

کارفرما / پیمانکار: سرکار خانم رجایی

star_rate

سایر توضیحات: