پروژه: اداری

star_rate

نام طرح: تایل چرمی کالیته لیدر

star_rate

رنگ: عسلی

star_rate

محل پروژه: مشهد

star_rate

کارفرما / پیمانکار: جناب آقای ثنایی

star_rate

سایر توضیحات: