پروژه: اداری

star_rate

نام طرح: حصیر

star_rate

رنگ: سبز

star_rate

محل پروژه: تبریز

star_rate

کارفرما / پیمانکار: جناب آقای کیشی زاده

star_rate

سایر توضیحات: