پروژه: مسکونی

star_rate

نام طرح: رولکس

star_rate

رنگ: سفید

star_rate

محل پروژه: آمل

star_rate

کارفرما / پیمانکار: جناب آقای تورانی

star_rate

سایر توضیحات: