پروژه: مسکونی

star_rate

نام طرح: تایل چرمی کالیته سیمپل

star_rate

رنگ: گرم

star_rate

محل پروژه: تهران ازگل

star_rate

کارفرما / پیمانکار: سرکار خانم رشید

star_rate

سایر توضیحات: