پروژه: مسکونی

star_rate

نام طرح: تایل چرمی کالیته لیدر

star_rate

رنگ: سرمه ای طوسی

star_rate

محل پروژه: تهران دروس

star_rate

کارفرما / پیمانکار: جناب آقای رئیسی

star_rate

سایر توضیحات: