پروژه: مسکونی راه پله

star_rate

نام طرح: صخره

star_rate

رنگ: سفید

star_rate

محل پروژه: کرج

star_rate

کارفرما / پیمانکار: جناب آقای حسینی

star_rate

سایر توضیحات: