پروژه: هتل جهانگردی

star_rate

نام طرح: حصیر

star_rate

رنگ: سفید

star_rate

محل پروژه: آستارا

star_rate

کارفرما / پیمانکار: جناب آقای تخته فروش

star_rate

سایر توضیحات: در حال اجراء